บทความ

18.4E: แบบฝึกหัด


ฝึกฝนบ่อยๆทำให้เก่ง

ในแบบฝึกหัดต่อไปนี้ ให้แก้โดยใช้สูตรกำลังสอง

1. (4 ม^{2}+m-3=0)

2. (4 n^{2}-9 n+5=0)

3. (2 p^{2}-7 p+3=0)

4. (3 q^{2}+8 q-3=0)

5. (p^{2}+7 p+12=0)

6. (q^{2}+3 q-18=0)

7. (r^{2}-8 r=33)

8. (t^{2}+13 t=-40)

9. (3 u^{2}+7 u-2=0)

10. (2 p^{2}+8 p+5=0)

11. (2 a^{2}-6 a+3=0)

12. (5 b^{2}+2 b-4=0)

13. (x^{2}+8 x-4=0)

14. (y^{2}+4 y-4=0)

15. (3 y^{2}+5 y-2=0)

16. (6 x^{2}+2 x-20=0)

17. (2 x^{2}+3 x+3=0)

18. (2 x^{2}-x+1=0)

19. (8 x^{2}-6 x+2=0)

20. (8 x^{2}-4 x+1=0)

21. ((v+1)(v-5)-4=0)

22. ((x+1)(x-3)=2)

23. ((y+4)(y-7)=18)

24. ((x+2)(x+6)=21)

25. (dfrac{1}{3} m^{2}+dfrac{1}{12} m=dfrac{1}{4})

26. (dfrac{1}{3} n^{2}+n=-dfrac{1}{2})

27. (dfrac{3}{4} b^{2}+dfrac{1}{2} b=dfrac{3}{8})

28. (dfrac{1}{9} c^{2}+dfrac{2}{3} c=3)

29. (16 c^{2}+24 c+9=0)

30. (25 d^{2}-60 d+36=0)

31. (25 q^{2}+30 q+9=0)

32. (16 ปี^{2}+8 ปี+1=0)

ตอบ

1. (m=-1, m=dfrac{3}{4})

3. (p=dfrac{1}{3}, p=2)

5. (p=-4, p=-3)

7. (r=-3, r=11)

9. (u=dfrac{-7 pm sqrt{73}}{6})

11. (a=dfrac{3 pm sqrt{3}}{2})

13. (x=-4 pm 2 sqrt{5})

15. (y=-dfrac{2}{3}, y=-1)

17. (x=-dfrac{3}{4} pm dfrac{sqrt{15}}{4} i)

19. (x=dfrac{3}{8} pm dfrac{sqrt{7}}{8} i)

21. (v=2 pm 2 sqrt{2})

23. (y=-4, y=7)

25. (m=-1, m=dfrac{3}{4})

27. (b=dfrac{-2 pm sqrt{11}}{6})

29. (c=-dfrac{3}{4})

31. (q=-dfrac{3}{5})

ในแบบฝึกหัดต่อไปนี้ ให้หาจำนวนคำตอบจริงสำหรับสมการกำลังสองแต่ละสมการ

  1. (4 x^{2}-5 x+16=0)
  2. (36 ปี^{2}+36 ปี+9=0)
  3. (6 ม^{2}+3 ม-5=0)
  1. (9 v^{2}-15 v+25=0)
  2. (100w^{2}+60w+9=0)
  3. (5 c^{2}+7 c-10=0)
  1. (r^{2}+12 r+36=0)
  2. (8 t^{2}-11 t+5=0)
  3. (3 v^{2}-5 v-1=0)
  1. (25 p^{2}+10 p+1=0)
  2. (7 q^{2}-3 q-6=0)
  3. (7 ปี^{2}+2 ปี+8=0)
 1. ตอบ

  33. ก. ไม่มีวิธีแก้ปัญหาจริง b. (1) ค. (2)

  35. (1) ข. ไม่มีวิธีแก้ปัญหาจริง c. (2)

ในแบบฝึกหัดต่อไปนี้ ให้ระบุวิธีที่เหมาะสมที่สุด (Factoring, Square Root หรือ Quadratic Formula) เพื่อใช้ในการแก้สมการกำลังสองแต่ละสมการ ไม่แก้.

  1. (x^{2}-5 x-24=0)
  2. ((y+5)^{2}=12)
  3. (14 ม.^{2}+3 ม.=11)
  1. ((8 v+3)^{2}=81)
  2. (w^{2}-9 w-22=0)
  3. (4 n^{2}-10=6)
  1. (6 ก^{2}+14=20)
  2. (left(x-dfrac{1}{4} ight)^{2}=dfrac{5}{16})
  3. (y^{2}-2 y=8)
  1. (8 b^{2}+15 b=4)
  2. (dfrac{5}{9} v^{2}-dfrac{2}{3} v=1)
  3. (left(w+dfrac{4}{3} ight)^{2}=dfrac{2}{9})
 1. ตอบ

  37. ปัจจัย b. รากที่สองค. สูตรกำลังสอง

  39. สูตรกำลังสอง b. ปัจจัย

 1. แก้สมการ (x^{2}+10 x=120)
  1. โดยการกรอกสี่เหลี่ยม
  2. โดยใช้สูตรสมการกำลังสอง
  3. วิธีใดที่คุณชอบ? ทำไม?
 2. แก้สมการ (12 y^{2}+23 y=24)
  1. โดยการกรอกสี่เหลี่ยม
  2. โดยใช้สูตรสมการกำลังสอง
  3. วิธีใดที่คุณชอบ? ทำไม?
 3. ตอบ

  41. คำตอบจะแตกต่างกันไป

ตรวจสอบตัวเอง

ก. หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญของคุณในวัตถุประสงค์ในส่วนนี้

ข. รายการตรวจสอบนี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในส่วนนี้ของคุณ คุณจะทำขั้นตอนใดเพื่อปรับปรุง?


เคมี 204: เคมีอินทรีย์

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นและดำเนินการภายใต้สมมติฐานที่ว่านักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหาออร์แกนิกที่นำเสนอทั้ง CHEM 123 (113) และ CHEM 203

การประเมินผล: กลางภาค (สอง) 20%, สุดท้าย 45%, แบบทดสอบออนไลน์ 10%, ห้องปฏิบัติการ 25%

สรุปเนื้อหา:

1) แนวคิดทั่วไป: สมดุลกรด/เบสและเหตุผล แนวคิดรีดอกซ์อินทรีย์ เสียงสะท้อน และผลกระทบต่อระบบต่างๆ

2) คาร์โบไฮเดรต: ภาพประกอบของเคมีของปฏิกิริยาคาร์บอนิลที่กล่าวถึงข้างต้น คำอธิบายพื้นฐาน (a, b anomers, D, L configurations เป็นต้น) เคมีพื้นฐาน ไดแซ็กคาไรด์

3) Nucleophilic Acyl Substitution: การเตรียมกรดคาร์บอกซิลิก การอภิปรายเกี่ยวกับการแปลงระหว่างอนุพันธ์ของอะซิลต่างๆ ไฮโดรไลซิส, แอลกอฮอล์, แอมโมเนียม, รีดิวซ์, การเติมรีเอเจนต์ Grignard เน้นกลไก

4) ปฏิกิริยาเอ-อีโนเลต: ปฏิกิริยาควบแน่น (อัลดอล, ไคลเซน – ทั้งรูปแบบธรรมดา แบบผสม และภายในโมเลกุล) การสังเคราะห์เอสเทอร์อะซิโตอะซิติกและมาโลนิก เน้นกลไก ขนานกับกระบวนการทางชีวเคมี

5) Aromaticity: บทนำพื้นฐานเป็นส่วนขยายของเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน Hückel กฎและการรับรู้ผลกระทบของระบบอะโรมาติกของอะโรมาติกต่อปฏิกิริยาเบนซิลิกความเป็นกรด/ด่าง

6) ปฏิกิริยาของเบนซีนและอนุพันธ์: การอภิปรายเกี่ยวกับการทดแทนอะโรมาติกด้วยไฟฟ้า เน้นกลไก

7) ปฏิกิริยาของเอมีน: คุณสมบัตินิวคลีโอฟิลิกและพื้นฐาน

8) การสร้างและการสังเคราะห์พันธะคาร์บอน - คาร์บอน: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสร้างพันธะคาร์บอน - คาร์บอนสมัยใหม่รวมถึง metathesis ของอัลคีน (Grubbs) และตัวอย่างของกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น (Heck)

โครงร่างหลักสูตรเคมี 204

หนังสือเรียนที่แนะนำสำหรับหลักสูตรนี้คือ:
เคมีอินทรีย์ ฉบับที่สี่ โดย Brown, Foote และ Iverson

วัสดุที่จำเป็น:
นกฮูก (โอn-line Web-based หลี่รายได้) Access Card*

วัสดุที่แนะนำอื่น ๆ ได้แก่ :
คู่มือศึกษาและแนวทางแก้ไขสำหรับ BF&IOOrganic Chemistry, Fourth Edition
Prentice Hall ชุดโมเดลพิเศษ (หรือเทียบเท่า)

*นอกจากหนังสือเรียนแล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนสำหรับแหล่งข้อมูล Online Web-based Learning (OWL) OWL จะใช้เพื่อช่วยนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ และส่วนหนึ่งของเกรดสุดท้ายในวิชา CHEM 204 จะพิจารณาจากผลการมอบหมายงาน OWL ที่ให้ไว้ตลอดภาคเรียน ชุดการลงทะเบียนสำหรับ OWL จะรวมอยู่ในการซื้อหนังสือเรียน BF&I ใหม่ทั้งหมด นักเรียนที่ได้รับข้อความนี้ (หรืออื่น ๆ ) โดยไม่มีทรัพยากร OWL ต้องซื้อแพ็คเกจการลงทะเบียน OWL จาก UBC Bookstore

ปัญหาที่แนะนำจะได้รับพร้อมกับบทในตำราเรียนแต่ละบท ขอแนะนำให้นักเรียนทุกคนทำปัญหาเหล่านี้ นักเรียนบางคนอาจต้องการใช้ปัญหาในหนังสือเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับแบบฝึกหัดนกฮูก คนอื่นๆ อาจต้องการทำปัญหาที่แนะนำหลังจากเสร็จสิ้นการมอบหมาย OWL

เคมี 204 BF&I โครงร่าง:

เสียงสะท้อน/กรดและเบส แนวคิดและแนวคิดที่กล่าวถึงในบทที่ 1 และ 4 และการอ่านเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในบทต่อๆ มา เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจโครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ เนื้อหาเกือบทั้งหมดนี้เคยนำเสนอไปแล้วในระดับหนึ่ง และคุณน่าจะคุ้นเคยกับเนื้อหานี้บ้างแล้ว เราจะหารือเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับกรด/เบสและแนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ในรายละเอียดบางอย่าง
บทที่ 1 พันธะโควาเลนต์และรูปร่างของโมเลกุล ส่วนที่ 2, 6 ปัญหา: 15, 16, 17, 50-54
บทที่ 4 กรดและเบส ส่วน: ปัญหาทั้งหมด: 1-3, 6, 7, 11, 12, 16, 23, 26, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 47 นอกจากนี้ยังอ่าน: บทที่ 16 (อัลดีไฮด์และคีโตน ) มาตรา 16.9 A บทที่ 16 ปัญหา: 9 บทที่ 17 (กรดคาร์บอกซิลิก) ส่วนที่ 17.4 บทที่ 17 ปัญหา: 2, 3, 25, 26, 28 บทที่ 18 (อนุพันธ์เชิงหน้าที่ของกรดคาร์บอกซิลิก) มาตรา 18.2 บทที่ 18 ปัญหา: 2 บทที่ 21 (เบนซีน และแนวคิดเรื่องความหอม) มาตรา 21.4 AC บทที่ 21 ปัญหา: 6, 32-38 บทที่ 23 (เอมีน) มาตรา 23.5 บทที่ 23 ปัญหา: 6-8 30.
บทที่ 25คาร์โบไฮเดรต ส่วน: 1-5 (ละเว้น 1D, 3D, 3E) ปัญหา: 1-5, 7-13, 16-23, 24 (a, c, d, f), 25 (a, c, d, f), 26 -28, 37, 38 (อค).
บทที่ 17กรดคาร์บอกซิลิก ส่วน: ทั้งหมด (ละเว้น 5B, 7C) นอกจากนี้ให้อ่าน บทที่ 18 ส่วน 18.4E ปัญหา: 1, 4, 6-10, 14, 15, 18 (a, b, d), 19, 20, 22 (โฆษณา), 32 (ae, g), 34, 35, 38-40.
บทที่ 18 อนุพันธ์เชิงหน้าที่ของกรดคาร์บอกซิลิก ส่วน: ทั้งหมด (ละเว้น 1C เกี่ยวกับฟอสเฟตเอสเทอร์) ปัญหา: 1, 3, 4, 6-8, 10, 11, 14-17, 19, 20, 23, 24, 26-28, 31, 32, 43.
บทที่ 19 Enolate Anions และ Enamines ส่วน: 1-4, 6, 7 นอกจากนี้ยังให้อ่าน บทที่ 16 ส่วนที่ 16.9 และ บทที่ 17 ส่วนที่ 17.9 ปัญหา: 1-5, 6b, 10-12, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 32- 34, 45.
บทที่ 21 น้ำมันเบนซินกับแนวคิดเรื่องความหอม ส่วน: ทั้งหมด (ละเว้น 4E, 4F) ปัญหา: 2, 5, 7-9, 11-16, 18, 21a, 25-29, 40, 49 (a-l) , 51, 61.
บทที่ 22 ปฏิกิริยาของเบนซีนและอนุพันธ์ ส่วน: 1-2 ปัญหา: 1-5, 7-9, 15-17, 19-21, 27, 38, 41, 49.
บทที่ 23 เอมีน ส่วน: 1-8 (ละเว้น 23.8 AD) อ่านเพิ่มเติม: บทที่ 16 ตอนที่ 16.8 ปัญหา: 1-5, 10, 12, 13, 16-19, 22, 25, 27, 33, 34, 43, 44-46 , 54.
บทที่ 24 การสร้างและการสังเคราะห์พันธะคาร์บอน - คาร์บอน ส่วน: 1-3, 5 ปัญหา: 1, 2, 4, 10-19, 23, 24.


ผลกระทบของเงินเฟ้อ

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของระดับราคาทั่วไปส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางสังคมของชุมชน ในแง่ของสวัสดิการในปัจจุบันและการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อรายได้ส่วนบุคคลที่ใช้แล้วทิ้งของผู้บริโภคและรูปแบบการใช้จ่าย เนื่องจากมูลค่าเงินลดลงและสามารถซื้อสินค้าได้น้อยลง

 การออม ในระหว่างการผันผวน มูลค่าของเงินฝากประจำ พันธบัตร กรมธรรม์ประกันชีวิต และเงิน จะอ่อนค่าลงในแง่ของรายได้ที่แท้จริง รายได้ที่แท้จริงคือกำลังซื้อของเงินนั้นโดยวัดจากปริมาณสินค้าและบริการที่สามารถซื้อได้ด้วย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทำให้มูลค่าเงินฝากประจำลดลง ผู้คนจะออมเงินน้อยลงและการลงทุนไม่ใช่ภาคส่วนที่ไม่ใช่การเงิน เช่น บ้านและที่ดิน  การผลิต ระดับทั่วไปของราคาที่เพิ่มขึ้นและผู้ผลิตทำกำไรได้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มระดับการผลิตและการลงทุนได้ การผลิตและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะสร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้นและลดการว่างงาน  ดุลการค้า หลายประเทศเผชิญกับการขาดดุลการค้าเนื่องจากการนำเข้ามากกว่าการส่งออก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้น เนื่องจากทำให้ต่างชาติสนใจน้อยลง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในประเทศลดลง ในขณะเดียวกันการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้านำเข้ามีราคาถูกกว่าสินค้าในประเทศ

มาตรการควบคุมเงินเฟ้อขัดกับมาตรการการว่างงาน รัฐบาลสามารถใช้นโยบายใดนโยบายหนึ่งหรือทั้ง 3 นโยบายร่วมกัน ได้แก่ I) นโยบายการเงิน II) นโยบายการคลัง III) นโยบายการขยายนโยบายโดยตรง นโยบายการเงินและการคลังแบบขยายคือแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการว่างงานและนโยบายการเงินและการคลังที่หดตัวใช้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

 1. นโยบายการเงิน ประกอบด้วยการควบคุมการจัดหาเงินของธนาคารกลางและบังคับใช้โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ได้แก่

ก) การดำเนินการตลาดเปิด-การขายหลักทรัพย์หรือพันธบัตรระยะสั้น การขายพันธบัตรระยะสั้นหรือหลักทรัพย์รัฐบาลและตั๋วเงินคลังแก่ประชาชนและชุมชนธนาคารโดยธนาคารของรัฐ เป็นการลดยอดรวมของเงินสดคงเหลือในพอร์ตสินทรัพย์สาธารณะ และการขายหลักทรัพย์จะทำให้ราคาหลักทรัพย์ตกและจะลดปริมาณเงินลง ข) การเพิ่มข้อกำหนดเงินสำรอง ธนาคารกลางเพิ่มข้อกำหนดการสำรองเพื่อลดทรัพยากรเงินสดในธนาคารพาณิชย์ การบังคับให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้จำกัดกิจกรรมการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่อจะลดลงและทำให้ปริมาณเงินลดลง ค) การเพิ่มอัตราคิดลดหรืออัตราของธนาคาร นโยบายการเงินของธนาคารกลางมุ่งไปที่การบีบสินเชื่อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ดังนั้นราคาเงินกู้ยืมจากธนาคารสำหรับกลุ่มธุรกิจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบธนาคารต้องทบทวนนโยบายการให้กู้ยืมอีกครั้ง

ง) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางจะเกลี้ยกล่อมให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และคนจะดึงดูดและสนับสนุนให้ออมเงินหากดอกเบี้ยสูงซึ่งจะทำให้ระดับการออมเพิ่มขึ้น จ) นโยบายการควบคุมสินเชื่อแบบเลือกได้อยู่ในรูปแบบของการออกคำสั่งในเชิงพาณิชย์และห้ามไม่ให้กู้ยืมกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือลดวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับ

 1. นโยบายการคลัง นี่เป็นมาตรการทางการคลังที่สำคัญซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจ

ก) การเพิ่มขึ้นของภาษี จะช่วยลดผลกระทบของเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจและจะลดรายได้ทิ้งจากบุคคล และการบริโภคสินค้าและบริการก็จะนำไปสู่การลดลงของราคา ข) การใช้จ่ายภาครัฐลดลง จะกระทบต่อความต้องการโดยรวมหากรายจ่ายของรัฐบาลลดลงและเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดจะถูกตัดและเลื่อนโครงการพัฒนาเพื่อลดกำลังซื้อ

3. มาตรการควบคุมโดยตรง


OH Cuyahoga County CCP แบบฟอร์มเยาวชน

 • คำให้การของ OH-CUYA-A JUV
 • OH-CUYA-ADCPTSPP แอปพลิเคชัน JUV เพื่อกำหนดเวลาการดูแล/เวลาการเลี้ยงดู/แผนการเลี้ยงดูร่วมกัน/การเยี่ยมเยียน
 • แอปพลิเคชั่น OH-CUYA-AER JUV เพื่อล้างข้อมูลบันทึก
 • OH-CUYA-AI JUV หนังสือรับรองความยากจน
 • คำให้การของ OH-CUYA-AP JUV สำหรับการเผยแพร่
 • แอปพลิเคชั่น OH-CUYA-ASR JUV เพื่อปิดผนึกบันทึก
 • OH-CUYA-CAA JUV Caretaker หนังสือรับรองการอนุมัติ
 • OH-CUYA-CAACSOJO JUV ร้องเรียนเพื่อนำคำสั่งการเลี้ยงดูเด็กทางปกครองเป็นคำสั่งศาล
 • OH-CUYA-CCFPCS JUV ร้องเรียนเกี่ยวกับการดูหมิ่นความล้มเหลวในการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร
 • OH-CUYA-CIIS JUV Custody Intake Information Sheet
 • OH-CUYA-COA JUV เปลี่ยนที่อยู่
 • OH-CUYA-CPICF JUV ตัวระบุส่วนตัวที่เป็นความลับที่มีอยู่ในการยื่น
 • OH-CUYA-CSANPHI JUV Child Support Agreement (ไม่มีประกันสุขภาพเอกชน)
 • OH-CUYA-CSAWH JUV Child Support Agreement (ประกันสุขภาพเอกชน)
 • OH-CUYA-CSCW JUV แผ่นงานการคำนวณการสนับสนุนเด็ก
 • OH-CUYA-DS JUV คำชี้แจงการเทียบท่าUV
 • OH-CUYA-FDF JUV แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
 • เอกสารข้อมูล OH-CUYA-FS JUV
 • OH-CUYA-GPA JUV หนังสือมอบอำนาจปู่ย่าตายาย
 • คำแนะนำสำหรับบริการ OH-CUYA-IS JUV
 • เอกสารคำแนะนำ OH-CUYA-ISCISF JUV สำหรับการกรอกคำแนะนำสำหรับแบบฟอร์มการบริการ
 • OH-CUYA-MC JUV Motion for Continuance
 • OH-CUYA-MMCSPPPT JUV Motion for Modify Custody/Shared Parenting Plan/ Parenting Time/การเยี่ยมชม
 • OH-CUYA-MOTION JUV โมชั่น
 • OH-CUYA-MTP JUV Motion for Transcripts of the Proceedings
 • OH-CUYA-MWAF JUV Motion สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • OH-CUYA-NA JUV การเคลื่อนไหวของอุทธรณ์
 • OH-CUYA-NIR JUV ประกาศเจตนาที่จะย้าย
 • OH-CUYA-OAO JUV คัดค้านคำสั่งทางปกครอง
 • OH-CUYA-OMD JUV คัดค้านการตัดสินใจของผู้พิพากษา
 • OH-CUYA-PA JUV หนังสือรับรองความยากจน
 • OH-CUYA-PRAECIPE JUV Praecipe
 • OH-CUYA-RI JUV ขอข้อมูล
 • OH-CUYA-RTP JUV ขอ Transcript of the Proceedings
 • OH-CUYA-SPP JUV แผนการเลี้ยงดูที่ใช้ร่วมกัน
 • OH-CUYA-SRIS JUV เอกสารข้อมูลการปิดผนึกและบันทึกข้อมูล
 • OH-CUYA-SUBPOENA JUV หมายศาล
 • OH-CUYA-TACRF JUV Transcript/Audio Copy Request Form
 • คำให้การของ OH-CUYA-UCCJEA JUV UCCJEA
 • รายชื่อพยาน OH-CUYA-WL JUV

รองเท้าวิ่งถนน Neutral แบบ Wide-Fitting ที่ดีที่สุด

หากคุณมีการเหยียบเท้าที่เป็นกลาง (เช่น เท้าของคุณอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงเมื่อคุณวิ่งหรือเดิน) คุณสามารถลองใช้วิธีนี้ได้

Nike Air Zoom Pegasus 36

Pegasus รองเท้าวิ่งบนถนนสายกลางสุดคลาสสิกของ Nike วางจำหน่ายในรุ่น 4E fit ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีเท้ากว้างสามารถสวมใส่รองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ เนื่องจากความกว้างมาตรฐานจริงๆ แล้วอยู่ด้านที่แคบ มันจะไม่กว้างเท่ากับรองเท้ารุ่น 4E อื่นๆ แต่จะพอดีกับทุกคนที่สวม 2E ใน New Balance, Brooks และอื่นๆ อย่างสบาย ระบบลดแรงกระแทกนั้นเบาและนุ่ม ด้วยความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมของรองเท้าคู่นี้ คุณจะได้นั่งสบายและไหลลื่นในการวิ่งของคุณ

นิวบาลานซ์ 1080

รองเท้านิวบาลานซ์ที่นุ่มสบายที่สุดของนิวบาลานซ์มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นและดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม สร้างขึ้นจากระยะตก 8 มม. เพื่อส่งเสริมการตีกลางเท้าที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น 1080 สำหรับผู้ชายมีให้เลือกทั้งแบบกว้าง (2E) และแบบกว้างพิเศษ (4E) 4E 1080 เป็นรองเท้าที่เป็นกลางที่สุดเท่าที่เราทราบ ผู้หญิงมาในทรงพอดีตัว (D) ความพอดีแบบกว้างของ New Balance มักจะลึกกว่าการพอดีแบบกว้างอื่นๆ เล็กน้อย ดังนั้น จึงช่วยเพิ่มช่องว่างระหว่างพื้นรองเท้าชั้นในและส่วนบนได้เล็กน้อย ซึ่งจะทำให้เท้าของคุณมีวอลลุ่มมากขึ้น

ชาย's นิวบาลานซ์ 1080v11 2E
ดำ/ขาว 𧴿.00

ชาย's นิวบาลานซ์ 1080v10 2E
ดำ/ขาว 𧴡.00 𧴿.00

ชาย's นิวบาลานซ์ 1080v11 4E
ดำ/ขาว 𧴿.00

Women's นิวบาลานซ์ 1080v11 วัน
น้ำเงิน/น้ำเงิน 𧴿.00

Women's นิวบาลานซ์ 1080v11 วัน
ดำ/ขาว 𧴿.00

Women's นิวบาลานซ์ 1080v10 D
ดำ/ขาว 𧴡.00 𧴿.00

นิวบาลานซ์ 880

New Balance 880 เป็นรองเท้าวิ่งบนถนนที่เป็นกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับ New Balance 1080 แล้ว 880 นั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าเล็กน้อยโดยให้ความรู้สึกที่เบากว่า แต่ก็ยังมีเสถียรภาพและกันกระแทกได้ดี ระยะส้นสูง 10 มม.

ชาย's นิวบาลานซ์ 880v11 2E
ฟ้า/น้ำเงิน 𧴰.00

ชาย's นิวบาลานซ์ 880v10 2E
ร็อค 䀋.00 𧴰.00

ชาย's นิวบาลานซ์ 880v10 2E
สีแดง 䀋.00 𧴰.00

Women's New Balance 880v11 วัน
เทา/น้ำเงิน 𧴰.00

Women's นิวบาลานซ์ 880v10 D
สีม่วง 䀋.00 𧴰.00

Women's นิวบาลานซ์ 880v10 D
สีฟ้า 䀋.00 𧴰.00

บรู๊คส์ โกสต์

แฟรนไชส์ ​​​​Brooks Ghost ของรองเท้าที่กันกระแทกอย่างดี มั่นคง และเป็นกลางเป็นที่นิยมอย่างมาก ระบบลดแรงกระแทก DNA ของ BioMogo มอบการรองรับที่นุ่มนวลอย่างต่อเนื่องแต่ตอบสนองได้ดีตั้งแต่ส้นจรดปลายเท้า และอัปเปอร์ตาข่ายที่ออกแบบทางวิศวกรรมที่ยืดหยุ่นได้รูปตัวมันเองจนถึงก้อนเนื้อและการกระแทกตามธรรมชาติของเท้า Brooks Ghost มีความกว้าง 2E สำหรับผู้ชายและความกว้าง D สำหรับผู้หญิง

ชาย Brooks Ghost 13 2E
น้ำเงิน/น้ำเงิน 𧴰.00

ชาย Brooks Ghost 13 2E
ดำ/มะนาว 𧴰.00

ชาย Brooks Ghost 13 4E
ดำ/ดำ 𧴰.00

ผู้หญิง Brooks Ghost 13 วัน
สีดำ/มุก 䀏.00 𧴰.00

ผู้หญิง Brooks Ghost 13 วัน
ดำ/ดำ 䀏.00 𧴰.00

Brooks Glycerin

Glycerin ที่สุดของความนุ่ม! รองเท้ารุ่นกลางของ Brooks โดดเด่นด้วยพื้นรองเท้าชั้นกลาง DNA Loft ซึ่งรวมเอาอากาศและยางไว้ด้วยกันเพื่อให้รู้สึกสบายและเป็นหมอนอย่างยิ่งเมื่อคุณก้าว แต่ยังคงให้การตอบสนองและความทนทานที่คุณต้องการจากรองเท้าวิ่ง อัปเปอร์ทำจากผ้าตาข่ายแบบ double jaquard ที่ปรับให้เข้ากับรูปเท้าของคุณได้ Brooks Glycerin มีความกว้าง 2E สำหรับผู้ชายและความกว้าง D สำหรับผู้หญิง

สำหรับผู้ชาย Brooks Glycerin 19 2E
น้ำเงิน/น้ำเงิน 𧵄.00

ของผู้หญิง Brooks Glycerin 19 D
ไอซ์บลู 𧵄.00

Brooks Dyad

Dyad เป็นนักวิ่งที่เป็นกลางและมีเสถียรภาพที่ดีพร้อมการดูดซับแรงกระแทกที่เพียงพอและพื้นรองเท้าที่นุ่มเป็นพิเศษเพื่อความสบายใต้ฝ่าเท้า เรามีสต็อก 4E กว้างพิเศษสำหรับผู้ชายและ 2E ไวด์สำหรับผู้หญิง

หญิง Brooks Dyad 11 2E
น้ำเงิน/ชมพู 䀋.00

Hoka Bondi

Hoka One One ขึ้นชื่อในเรื่องรองเท้าวิ่งที่บุนวมดีเยี่ยมด้วยพื้นรองเท้าชั้นกลางขนาดใหญ่ที่เกือบจะคล้ายกับรองเท้าแพลตฟอร์ม พวกเขาเป็นที่ชื่นชอบของนักวิ่งระยะพิเศษ นักวิ่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรัง และผู้ที่ชื่นชอบการรองรับแรงกระแทกอย่างจริงจังเมื่อวิ่งหรือเดิน ลูกค้าจำนวนมากของเราพบว่ารองเท้า Hoka มีขนาดที่แคบเกินไปสำหรับพวกเขา ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะนำเสนอรองเท้า Bondi - Hoka ที่เป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจได้สำหรับนักวิ่งที่เป็นกลางในขนาดความกว้างที่พอดี พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจาก EVA ขึ้นรูปด้วยการบีบอัดของ Bondi มีความหนา 33 มม. ที่ส้นและ 29 มม. ที่ปลายเท้า เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใต้ฝ่าเท้าและดูดซับแรงกระแทกได้มากด้วย Meta Rocker ที่โยกคุณตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงปลายเท้าเพื่อให้เคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

ผู้ชาย Hoka One One Bondi 7 Wide Men
น้ำเงิน/ดำ 𧴺.00

ผู้ชาย Hoka One One Bondi 7 Wide Men
ความวุ่นวาย/พริก 𧴺.00

Hoka One One Bondi 7 Extra Wide สำหรับผู้ชาย
สีเทา 𧴺.00

Hoka One One Bondi 7 Wide สำหรับผู้หญิง
ดำ/ขาว 𧴺.00

Hoka One One Bondi 7 Wide สำหรับผู้หญิง
สีดำ 𧴺.00

รองเท้าวิ่งถนนป้องกัน Pronation แบบกว้างที่ดีที่สุด

หากเท้าของคุณมีแนวโน้มที่จะยุบตัวเข้าด้านในขณะวิ่งหรือเดิน ขาของคุณจะถูกดึงออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องในทุกย่างก้าว และคุณจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากด้านในของรองเท้าเพื่อให้เท้าตั้งตรงและป้องกันการบาดเจ็บ ให้หนึ่งในสิ่งเหล่านี้ไป

Brooks GTS

Adrenaline GTS เป็นหนึ่งในรองเท้าป้องกันการสั่นที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณสมบัติรองรับช่วยลดการเคลื่อนตัวและจับเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด คุณจึงวิ่งหรือเดินได้อย่างมั่นใจ BioMogo DNA รองรับแรงกระแทกเมื่อลงจอด ส่วนบนที่นุ่มสบายเป็นพิเศษพร้อมอานที่ส่วนกลางเท้าเพื่อรองรับเท้าช่วยเติมเต็มประสบการณ์ 2E และ 4E สำหรับผู้ชาย D และ 2E สำหรับผู้หญิง

ชาย Brooks Adrenaline GTS 21 2E
น้ำเงิน/แดง 𧴰.00

ชาย Brooks Adrenaline GTS 21 2E
ดำ/ดำ 𧴰.00

ชาย Brooks Adrenaline GTS 21 4E
ดำ/ดำ 𧴰.00

หญิง Brooks Adrenaline GTS 21 วัน
สีดำ/ราสเบอร์รี่ 𧴰.00

หญิง Brooks Adrenaline GTS 21 วัน
ดำ/ดำ 𧴰.00

Brooks Addiction

Addiction คือรองเท้าเทรนนิ่งที่ใช้งานได้ยาวนานและให้การซัพพอร์ตสูง โดยมีโรลบาร์แบบขยายซึ่งแข็งแรงพอที่จะแก้ไขแม้กระทั่งการคว่ำที่หนักเกินไป ส่วนบนที่นุ่มสบายพร้อมส่วนหุ้มส้นที่บุนวมและพื้นรองเท้าที่นุ่มเป็นพิเศษทำให้ Addiction รู้สึกสบายสำหรับการวิ่งระยะไกลหรือระยะสั้น หรือสวมใส่ทุกวันหากต้องการ D ความกว้างในผู้หญิง's.

ชาย's Brooks Addiction 14 2E
สีดำ 𧴜.00

Women's Brooks Addiction 14 2E
ดำ/ชมพู 𧴜.00

Asics คายาโนะ

Asics Kayano คือโรลส์รอยซ์แห่งรองเท้าวิ่ง ระบบรองรับ Duomax ทำงานร่วมกับตัวนับส้นที่ทรงตัวและโครงแบบทรัสติก (สะพานที่พื้นรองเท้าชั้นนอกใต้กลางเท้า) เพื่อหยุดเท้าเหนือการคว่ำ วัสดุพื้นรองเท้าชั้นกลางชั้นนำของ Asics's สองชิ้นและ Flytefoam Lyte และ Flytefoam Propel &ndash ผสมผสานกันเพื่อดูดซับแรงกระแทกและให้การดีดตัวและรองรับแรงกระแทกโดยไม่รับน้ำหนัก อัปเปอร์ทำจากผ้าตาข่าย jacquard สองชั้น ให้การระบายอากาศและความสบาย ชาย's 2E.

Men's Asics เจล Kayano 27 2E Wide
ดำ/เงิน 𧵓.00

นิวบาลานซ์ 860

อัปเปอร์ทำจากผ้าตาข่ายที่ยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี ปรับให้เข้ากับรูปเท้าเพื่อความกระชับสบาย พื้นรองเท้าชั้นกลางสองชั้นที่ด้านบนมีวัสดุที่นุ่มกว่าและวัสดุที่แน่นกว่าด้านล่างมอบประสบการณ์การกันกระแทกใต้ฝ่าเท้า โครงสร้างแข็งแรง โพสต์ความหนาแน่นที่กระชับขึ้นด้านในทำให้เท้าที่กางออกมีเสถียรภาพ จากประสบการณ์ของเรา รองเท้า New Balance ทรงกว้างมักจะกว้างกว่ารองเท้ารุ่นอื่นเล็กน้อย จึงให้วอลลุ่มมากกว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย กว้างและกว้างเป็นพิเศษสำหรับผู้ชาย (2E และ 4E.) กว้าง D กว้างสำหรับผู้หญิง

นิวบาลานซ์ชาย 860v11 2E
ฟ้า/น้ำเงิน 𧴰.00

นิวบาลานซ์ชาย 860v11 4E
เทา/ดำ 𧴰.00

Women's New Balance 860v11 วัน
เทอร์ควอยซ์/น้ำเงิน 𧴰.00

Women's New Balance 860v11 วัน
สีฟ้า 𧴰.00

รองเท้าวิ่งเทรลแบบกว้างที่ดีที่สุด

เป็นเวลาหลายปีและหลายปีที่มีช่องว่างในตลาดสำหรับรองเท้าวิ่งเทรลแบบกว้างโดยเฉพาะ จนถึงตอนนี้ เราต้องดำเนินการกับรองเท้าวิ่งเทรลความกว้างมาตรฐานที่กว้างกว่าที่เหลือ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามที่ฉันค้นพบจากค่าใช้จ่ายของฉัน รองเท้าที่เหมาะกับเท้ากว้างของฉันในหนึ่งปีจะได้รับการอัปเดตในปีหน้า และฉันไม่สามารถบีบจานเนื้อที่ท้าทายในแนวนอนของฉันเข้าไปได้อีกต่อไป ซาโลมอนและโฮก้าได้ให้แนวทางแก้ไขแก่เรา

ซาโลมอน สปีดครอส ไวด์

สร้างขึ้นเพื่อเท้ากว้างโดยเฉพาะ Speedcross นี้อยู่ในองค์ประกอบบนภูมิประเทศที่อ่อนนุ่มและเปียก โดยมีปุ่มบั้งรูปตัววีขนาด 6 มม. ให้การยึดเกาะของสัตว์ประหลาดทั้งขึ้นและลงเนินและบนพื้นราบ พื้นรองเท้ายางชั้นนอกแบบเปียกช่วยยึดเกาะได้ดีพอที่จะลดการลื่นบนหินหรือทางเท้าที่เปียก อัปเปอร์ทำจากผ้าตาข่ายที่ทนทานและป้องกันเศษสิ่งสกปรกพร้อมบังโคลนในตัวช่วยปกป้องเท้าเมื่ออยู่บนเส้นทางขรุขระ และพื้นรองเท้าชั้นกลางทำจาก EVA แบบขึ้นรูปช่วยรองรับเท้าเมื่อพื้นแข็ง สุดยอดพลังการวิ่งเทรลสำหรับคนเท้ากว้าง

ชาย's Salomon Speedcross 5 กว้าง
สีดำ 𧴰.00

หญิง Salomon Speedcross 5 Wide
ฟ้า/น้ำเงิน 𧴰.00

Hoka Challenger

ออกแบบมาสำหรับการวิ่งบนทางวิบากและทางวิบาก พื้นรองเท้าชั้นกลางหนาที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hoka Challenger ให้การรองรับแรงกระแทกที่น่ารักมากมาย และพื้นรองเท้าชั้นนอกแบบดึง 4 มม. ช่วยให้คุณยึดเกาะบนพื้นถนนที่อ่อนนุ่มได้โดยไม่ดุดันเกินไป

Hoka One One Challenger หญิง ATR 6 Wide
ดำ/คอรัล 𧴫.00

โฮก้าสปีดโกท

เมื่อเปรียบเทียบกับ Challenger แล้ว Hoka Speedgoat มีพื้นรองเท้า Vibram Megagrip ที่ทนทานกว่า ไม่เพียงแต่มีปุ่มดึงที่ลึกกว่าเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติการดึง 'stepped' ซึ่งจะช่วยให้คุณสลัดโคลนออกจากรองเท้าและทำให้เท้าของคุณเบา

ผู้ชาย Hoka One One Speedgoat 4 Wide
น้ำเงิน/แดง 𧴵.00

ผู้ชาย Hoka One One Speedgoat 4 Wide
น้ำเงิน/มะนาว 𧴵.00

หญิง Hoka One One Speedgoat 4 Wide
น้ำเงิน/เหลือง 𧴵.00

Brooks Cascadia

Cascadia 14 2E เป็นรองเท้าวิ่งเทรลที่มีขนาดกว้างเป็นครั้งแรกของ Brooks ให้การปกป้องและความสบายสำหรับเท้าที่กว้างบนภูมิประเทศที่เป็นหิน โคลน หรือขรุขระ แผ่นหินในตัวช่วยป้องกันหินและหินมีคมเป็นพิเศษ ส้นลดลง 8 มม. เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นกับพื้น มีสนับแข้งแบบตีนตุ๊กแก ให้คุณมีตัวเลือกในการใช้สนับแข้งเมื่อวิ่งบนพื้นทราย (ไม่รวมสนับแข้ง)

ชาย Brooks Cascadia 15 2E
ดำ/มะนาว 𧴰.00

หญิง Brooks Cascadia 15 วัน
ดำ/โรส 𧴰.00

Nathalie 25 มิถุนายน 2021 เวลา 22:21 น.

สวัสดีค่ะ คุณนันทธี
ฉันใส่ brooks ariel และ brooks adrenaline ในขนาด 6 ความกว้าง D ฉันเป็นนักพูดเสียงปานกลางและฉันชอบรองเท้าที่มีการรองรับแรงกระแทกมาก ฉันกำลังมองหาที่จะลองใช้สไตล์ Cloudflow คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่าฉันควรไปหาใคร

Nandanti Martaskova 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:51 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ. หากคุณพอใจกับ Brooks Ariel และ Adrenaline ของคุณและต้องการลองรองเท้า On Running ที่คล้ายกัน ฉันขอแนะนำ On Cloudflyer On Canflow เป็นรองเท้าวิ่งที่เป็นกลาง โดย Ariel และ Adrenaline ของคุณรองรับ ซึ่งหมายความว่า Clouldflow ไม่มีคุณสมบัติรองรับการแก้ไข Over-pronation ของคุณ Clouldflyer มีการรองรับในตัวเพื่อให้ใกล้เคียงกับรองเท้า Brooks ของคุณมากขึ้น หวังว่านี่จะช่วยได้

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ สิ่งที่ดีที่สุดกับการวิ่งของคุณ

Bob hanner 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 16:56 น.
Nandanti Martaskova 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 17:35 น.

สวัสดีบ๊อบ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหารองเท้าวิ่งแบบมินิมอลที่มีขนาดพอดีตัว บริษัทรองเท้าไม่ได้สร้างมันขึ้นมา ฉันรู้ว่าเรื่องนี้อาจทำให้คุณหงุดหงิดใจ ในเดือนกรกฎาคม เราจะใช้ On Cloudflow แบบกว้างๆ รุ่นนี้สร้างขึ้นจากส้นสูง 6 มม. และให้สัมผัสที่ตอบสนอง ฤดูร้อนนี้เป็นครั้งแรกที่ On ขอแนะนำรองเท้าวิ่งแบบกว้าง หวังว่านี่จะช่วยได้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถช่วยได้ ขอขอบคุณ.

แอนดรูว์ 4 พฤษภาคม 2021 เวลา 18:26 น.
Nandanti Martaskova 5 พฤษภาคม 2021 เวลา 18:42 น.
Lee Avery 1 พฤษภาคม 2021 เวลา 22:17 น.
เจมส์ 7 เมษายน 2564 เวลา 11:52 น.
Nandanti Martaskova 7 เมษายน 2564 เวลา 17:35 น.

สวัสดีเจมส์ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ใช่ เรากำลังจะซื้อ On Cloudflow สำหรับผู้ชายและผู้หญิงในชุดรัดรูปในเดือนกรกฎาคม (เว้นแต่จะเกิดความล่าช้าจากฝั่ง On) นี่เป็นครั้งแรกที่ On นำ Cloudflow แบบกว้างออกสู่ตลาด ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Cloudflash แบบกว้างเลย เรากำลังจะเปิดตัว On Cloudflyer แบบกว้างๆ ในเดือนมิถุนายน หวังว่านี่จะช่วยได้ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Steph English 4 เมษายน 2021 เวลา 21:03 น.

แค่แวะมาบอกว่ามีแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดหารองเท้าแบบกว้าง ฉันวิ่งด้วย speedgoat 4's โดยไม่มี insoles บนเทรลและก็สบายดี ฉันจะซื้อ Bondi 7 wides จากคุณ ฉันจะไม่ทำลาย speedgoats บนท้องถนน

ได้โปรด pleeeeeeeeeze เก็บส่วนนี้ของไซต์ของคุณไว้ - หากคุณทำ ฉันจะไม่ซื้อของที่อื่นด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่การเปลี่ยนเส้นทางชี้ไปที่รองเท้าความกว้างมาตรฐานเสมอ!

Nandanti Martaskova 7 เมษายน 2564 เวลา 15:29 น.

สวัสดี Steph ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่น่ารักของคุณ ฉันดีใจมากที่ทราบว่าคุณพบว่าโพสต์บล็อกที่เหมาะสมของเรามีประโยชน์ เรามีการตอบรับที่ดีมากต่อโพสต์บล็อกของเรา โพสต์บนบล็อกเป็นผลงานของเราในชุมชนที่ดำเนินการสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำของเรา ขอบคุณมากสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนเราและช่วยให้เราทำธุรกิจได้ เพื่อให้เราสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักวิ่งได้ สิ่งที่ดีที่สุดในการวิ่งของคุณ ขอขอบคุณ. ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Kate 24 มีนาคม 2021 เวลา 22:13 น.
Nandanti Martaskova 26 มีนาคม 2564 เวลา 11:21 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ. เราเสียใจที่ทราบว่าคุณมีปัญหาในการหารองเท้าวิ่งที่พอดีกับเท้าของคุณ การออกแบบรองเท้า Inov-8 มักจะแนบชิดกับพื้นน้อยที่สุด ตามความรู้ของฉัน บริษัทรองเท้าไม่ได้ผลิตรองเท้าที่มีพื้นรองเท้าบางในขนาดที่พอดีแบบกว้างหรือแบบกว้างเป็นพิเศษ ฉันรู้ มันน่าหงุดหงิด จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ฉันสามารถนำเสนอ Dyad 2E สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ซึ่งบุนวม ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ประมาณวันที่ 8 กรกฎาคม เราจะนำ On CloudFlow สำหรับผู้หญิงมาใส่ในขนาดพอดีตัว รองเท้ารุ่นนี้น้ำหนักเบามาก ยืดหยุ่นได้ โดยมีส้นที่ต่ำกว่าและการรองรับแรงกระแทกที่กระชับ/ตอบสนอง ปัจจุบันรองเท้ารุ่นนี้มีจำหน่ายเฉพาะความกว้างมาตรฐานเท่านั้น แต่รองเท้ารุ่น Wide Fitting จะวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม ฉันคิดว่านี่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ หวังว่านี่จะช่วยได้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอขอบคุณ.

Heather 22 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 15:00 น.
Nandanti Martaskova 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:11 น.

สวัสดี Heather ฉันดีใจที่ทราบว่าลูกชายของคุณเริ่มวิ่งแล้ว เรามีรองเท้าวิ่งแบบกว้างให้เลือกมากมาย สำหรับฉัน เป็นการยากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับประเภทของรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับลูกชายของคุณโดยที่ไม่เห็นเท้าของเขาและตรวจดูการเดินของเขา ร้านค้าของเราปิดให้บริการในขณะนี้ ดังนั้นเราจึงเสนอการวิเคราะห์การเดินออนไลน์ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อแนะนำรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดพร้อมการสนับสนุนในระดับที่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Belinda Johnson 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:56 น.
Nandanti Martaskova 22 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 17:43 น.

สวัสดี Belinda ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ เป็นการยากสำหรับฉันที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับประเภทของผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเห็นเท้าของคุณ ในขณะที่ร้านค้าของเราปิดทำการ เราจะเสนอการวิเคราะห์การเดินออนไลน์ให้กับลูกค้าของเรา หลังจากตรวจสอบการเดินของคุณและดูวิธีการวิ่งแล้ว เราสามารถแนะนำรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคุณได้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Ro 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:30 น.
Kozan Ahmet 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:44 น.
Nandanti Martaskova 8 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 17:11 น.

สวัสดี Kozan ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ รองเท้าวิ่งไม่มีอยู่ในฟิตติ้ง 6E บริษัทรองเท้าไม่ได้ผลิตขึ้นมาเอง ฉันรู้ว่ามันน่าหงุดหงิดเล็กน้อย

รองเท้าวิ่งที่เป็นกลางที่กว้างที่สุดที่มีอยู่ในรุ่น 4E คือ Brooks Ghost หรือ New Balance 1080 หากคุณต้องการการสนับสนุนสำหรับการยกน้ำหนักเกิน ขอแนะนำให้ใช้ Brooks Adrenaline GTS หรือ New Balance 860

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Toni Thouvenel-Avenas วันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 17:35 น.
Nandanti Martaskova 1 ธันวาคม 2020 เวลา 11:36 น.

สวัสดีโทนี่ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ 1080 ใหม่ล่าสุดคือเวอร์ชัน 10 ซึ่งต่างจากเวอร์ชัน 3 ของคุณเล็กน้อย โดยมีการรองรับแรงกระแทกมากขึ้นด้วยความรู้สึกโยกที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า อีกทางเลือกหนึ่งคือ New Balance 880 รองเท้าคู่นี้คล้ายกับ 1080 v3 ปัจจุบันของคุณในความคิดของฉัน

เกี่ยวกับขนาดของคุณ ฉันขอแนะนำให้ใช้ขนาดเดียวกับที่คุณมีในปัจจุบัน: UK6 ในทั้งสองรูปแบบด้านบน คุณสามารถลองสวมรองเท้าได้ทั่วบ้าน และหากคุณพบว่ารองเท้ามีขนาดเล็กเกินไป เราขอเสนอนโยบายการคืนสินค้าฟรี เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าได้อย่างง่ายดาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีช่องว่างครึ่งนิ้วระหว่างนิ้วเท้าที่ใหญ่ที่สุดกับปลายรองเท้า นิ้วเท้าของคุณไม่ควรสัมผัสปลายรองเท้า โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถช่วยได้ ขอขอบคุณ.

Janice thomson 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:56 น.
Nandanti Martaskova 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:55 น.

สวัสดี Janice ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ Brooks เลิกผลิต Adrenaline GTS ของผู้หญิงในความกว้าง 2E แต่ยังมีบางขนาดเหลือใน Addiction 14 สำหรับผู้หญิงในความกว้าง 2E เราไม่สต็อกรองเท้านี้ในความกว้าง 2E ดังนั้นหากคุณต้องการซื้อจากเรา โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการขนาดใด แล้วฉันจะสั่งซื้อให้คุณ (หากมีในสต็อก) ฟีเจอร์ GTS และ Addiction รองรับการแก้ไขการออกเสียงเกิน &ndash ความแตกต่างอยู่ในโครงสร้างของการรองรับ GTS มีการรองรับ Guiderail ในตัวและการ Addiction นั้นรองรับการโพสต์ที่อยู่ตรงกลาง โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

James Lloyd 25 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:29 น.

ปัจจุบันฉันเป็นเจ้าของ Mizuno Wave Horizon 4 ในขนาด 11 บิตของสหราชอาณาจักรในช่วงหน้าหนาว ตอนนี้แทร็กสกปรกเกินไปสำหรับรองเท้าที่วิ่งบนถนน ฉันต้องการซื้อรองเท้าเทรลแบบกว้างสำหรับการฝึกแบบอัลตร้าเทรนสำหรับการวิ่งดาวน์แลนด์เป็นหลัก เลยอยากขอคำแนะนำว่าควรเลือกรองเท้าแบบใดให้ความกว้างที่ดีด้วย

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเวลาของคุณ

Nandanti Martaskova 25 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:11 น

สวัสดีเจมส์ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ เราเคยเก็บ Mizuno Wave Horizon เมื่อสองสามปีก่อน ฉันจำรองเท้านี้ได้ เป็นรองเท้าวิ่งที่รองรับการเคลื่อนตัวที่เกินด้วยการรองรับแรงกระแทกในระดับที่ดี คุณจะเห็นตัวเลือกรองเท้าเทรลแบบกว้างของเราในโพสต์ด้านบน พวกเขาทั้งหมดเป็นกลางโดยไม่มีการสนับสนุน ไม่มีแบรนด์ใดที่ทำรองเท้าวิ่งเทรลที่รองรับได้กว้าง พวกมันไม่มีอยู่จริง ฉันรู้ว่ามันน่าผิดหวัง เหตุผลก็คือบนพื้นผิวทางเดินที่ไม่เรียบ เท้าของคุณจะขยับไปในทุกทิศทางอยู่ดี เป็นการยากสำหรับฉันที่จะแนะนำคุณว่าอันไหนที่เหมาะและสัมผัสได้ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะรองเท้าแต่ละคู่มีความแตกต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาคือลองสวมรองเท้า เราจะเปิดร้านในลอนดอนอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม หากคุณไม่สามารถมาที่ร้านของเราได้ คุณสามารถสั่งซื้อตัวเลือกสองสามรายการจากเราและลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่บ้านของคุณ การจัดส่งและการคืนสินค้านั้นฟรี โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามหรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอขอบคุณ,

Katie 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:15 น

ฉันกำลังพยายามหารองเท้าสไปค์สำหรับวิ่งระยะไกลและระยะกลางที่เหมาะกับนักกีฬา พวกเขาจะต้องให้การสนับสนุนค่อนข้างมากดังนั้นการข้ามประเทศอาจเป็นไปได้ ช่วยแนะนำทีเพราะหาขนาดความกว้างของเดือยไม่เจอค่ะ มีแต่เทรนเนอร์ค่ะ

Nandanti Martaskova 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:12 น.

สวัสดีเคธี่ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บริษัทรองเท้าไม่ได้ทำเดือยสำหรับแทรคหรือเดือยข้ามประเทศในขนาดที่พอดี แทร็กเดือยกระชับเพื่อรองรับเท้าของนักกีฬาอย่างปลอดภัย ในบรรดารองเท้าสตั๊ดข้ามประเทศที่เราสต็อก Adidas และ Nike นั้นกว้างกว่ารองเท้าอื่นๆ เล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นแบบมาตรฐาน

นี่คือการเลือกเดือย XC ของเรา หวังว่านี่จะช่วยได้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้

ขอขอบคุณ,
ขอแสดงความนับถือ Nandanti

Tina Griffiths 21 ตุลาคม 2020 เวลา 15:29 น
Nandanti Martaskova 22 ตุลาคม 2020 เวลา 11:35 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ. คุณเคยใช้ผู้ชายรุ่น 860 ที่ความกว้างกว้างสำหรับวิ่ง ฉันคิดว่ามันเป็นความกว้าง 2E ปัจจุบันไม่มีรองเท้าวิ่งเทรลป้องกัน pronation ในข้อต่อแบบ 2E แบบกว้าง รองเท้าเทรลส่วนใหญ่จะเป็นกลางในข้อต่อกว้างฉันสามารถแนะนำให้คุณดู Brooks Cascadia 15 2E หรือ Salomon Spedcross 5 กว้าง คุณสามารถใช้พื้นรองเท้าป้องกันการเคลื่อนตัวได้เสมอเพื่อให้รองรับเท้าได้ ที่แข็งแกร่งที่สุดคือ Superfeet โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามหรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้

Jonathan Stuart 14 กันยายน 2020 เวลา 12:13 น.

ฉันมีเท้ากว้างและมีส่วนโค้งสูงและพยายามหารองเท้าวิ่งเทรลให้พอดี การวิ่งส่วนใหญ่ของฉันอยู่ในรองเท้า Inov-8 Trail Talons และฉันต้องการขนาด 11 แม้ว่ารองเท้าปกติจะมีขนาด 10 ก็ตาม Trail Talons นั้นยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ให้การปกป้องเพียงพอสำหรับการวิ่งระยะไกลบนพื้นหิน (หินเหล็กไฟและหินขนาดเล็ก) ดังนั้น ฉันกำลังคิดที่จะลอง Brooks Cascadia หรือ Salomon Speedcross ในขนาดกว้าง รองเท้าเหล่านั้นจะให้การปกป้องมากกว่า Trail Talons และเหมาะสำหรับพื้นหินหรือไม่ และคุณจะแนะนำให้ฉันลองขนาดไหน

Nandanti Martaskova 14 กันยายน 2020 เวลา 16:27 น

สวัสดีโจนาธาน ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ Brooks Cascadia มีแผ่นหินเพื่อป้องกันเท้าของคุณจากหินแหลมคม แผ่นหินสร้างขึ้นที่พื้นรองเท้าชั้นกลางพร้อมระบบลดแรงกระแทกที่ด้านบน ดังนั้นคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำ Salomon Speedcross ไม่มีแผ่นหินและแคบกว่า Brooks Cascadia เล็กน้อย เป็นการยากสำหรับฉันที่จะแนะนำขนาดโดยไม่เห็นเท้าของคุณ ฉันขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตาม UK 11 และในกรณีที่ไม่พอดี เราจะคืนสินค้าให้ฟรี เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นได้ หวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ หรือหากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ ขอขอบคุณ. ขอแสดงความนับถือ Nandanti

DaveP 19 สิงหาคม 2020 เวลา 10:13 น.

สวัสดี ฉันมีปัญหาเฉพาะเจาะจงมากที่ฉันคิดว่าเกี่ยวข้องกับการมีเท้ากว้างและผู้ฝึกสอนที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด

ฉันใช้รูปไข่เกือบทุกวันและฉันก็มีอาการชาที่เท้า มันมักจะเริ่มต้นหลังจากประมาณ 30-40 นาทีและอยู่ที่เท้าซ้ายของฉันที่ปลายเท้าใกล้กับหัวแม่ตีนของฉัน

Nandanti Martaskova 19 สิงหาคม 2020 เวลา 15:48 น

สวัสดี Dave ฉันเสียใจที่ทราบเกี่ยวกับปัญหาเท้าของคุณ สำหรับฉัน เป็นการยากที่จะแนะนำรองเท้าที่เหมาะกับคุณโดยที่ไม่เห็นเท้าและท่าเดินของคุณ ในร้านค้าของเรา เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รองเท้าวิ่งประเภทที่ถูกต้องโดยนำเสนอการวิเคราะห์การเดินตามธรรมชาติ เป็นไปได้ไหมที่คุณจะมาเยี่ยมเยียน? มิฉะนั้น เราจะเสนอการวิเคราะห์การเดินออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รองเท้าที่เหมาะสม ฉันหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามว่ามีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถทำได้สำหรับคุณ ขอแสดงความนับถือ Nandanti

DaveP 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:57 น.
มารี 26 ธันวาคม 2563 เวลา 23:53 น.
Claire Dumbreck 17 มิถุนายน 2563 เวลา 19:50 น.
Nandanti Martaskova 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11:34 น.

นิวบาลานซ์ W860SB3 เป็นรองเท้าที่รองรับการคว่ำเกิน พวกเขามีการสนับสนุนที่ดีมากจากประสบการณ์ของฉันนักวิ่งบางคนยังคงต้องการรองเท้าที่รองรับเพื่อสวมใส่กับ insoles ออร์โธติกของพวกเขาในขณะที่คนอื่นต้องการเพียงแค่รองเท้าที่เป็นกลาง

ในร้านค้าของเรา เรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้รองเท้าประเภทที่ถูกต้องโดยนำเสนอการวิเคราะห์การเดินตามธรรมชาติ หากคุณไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านของเรา คุณสามารถทำการวิเคราะห์การเดินออนไลน์ของเรา เมื่อเราเห็นคุณวิ่งด้วยกายอุปกรณ์ เราจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของรองเท้าวิ่งที่เหมาะสมแก่คุณ (เป็นกลางหรือรองรับได้) แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ

สนุกกับการวิ่ง
นันตันติ

James Reina 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:13 น.
Nandanti Martaskova 1 มิถุนายน 2020 เวลา 15:41 น

ฉันเสียใจที่ทราบว่าชาเลนเจอร์ที่คุณซื้อไม่กว้างพอ เรามีความคิดเห็นแบบเดียวกันสำหรับรองเท้า Hoka ทุกรุ่น แม้ว่าจะเป็นแบบกว้าง แต่ก็ไม่กว้างเท่ากับรองเท้าแบบกว้างจากแบรนด์อื่น รองเท้า Altra ออกแบบรองเท้าให้เข้ากับเท้า ซึ่งเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก ฉันดีใจที่ได้ยินว่าคุณชอบรองเท้า Altra ของคุณ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

สิ่งที่ดีที่สุดกับการวิ่งของคุณ
นันตันติ

Laura Turner 4 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:56 น

บทความที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน ขอบคุณ! ฉันแย่มากเมื่อพูดถึงรองเท้าและฉันตัดสินใจว่าฉันต้องซื้อรองเท้าฝึกแบบกว้างที่เหมาะสมเพราะเท้าของฉันเจ็บอยู่ตลอดเวลา

Nandanti Martaskova 5 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:42 น

ขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นที่น่ารักของคุณ ฉันดีใจที่ทราบว่าคุณชอบบทความนี้ ในร้านค้า เราทำการวิเคราะห์การเดินตามธรรมชาติ โดยเราจะตรวจสอบเท้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการสนับสนุนในระดับที่เหมาะสม คุณสามารถลองสวมรองเท้าจากแบรนด์ต่างๆ สักสองสามคู่ คุณจะได้รองเท้าที่พอดีและสบายที่สุด เรารอคอยที่จะเห็นคุณในร้าน สิ่งที่ดีที่สุดกับการวิ่งของคุณ

Ahmed Khalil 7 ธันวาคม 2019 เวลา 4:19 น
Nandanti Martaskova 7 ธันวาคม 2019 เวลา 16:36 น

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ฉันดีใจที่คุณชอบบล็อกโพสต์นี้

สำหรับคำถามของคุณ ใช่ คุณสามารถใช้รองเท้าวิ่งสำหรับการฝึกซ้อม (ในการวิ่ง) และการแข่งรถได้เช่นกัน นักวิ่งบางคนมีรองเท้าวิ่งสำหรับวิ่งฝึกซ้อมเท่านั้น และรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งสำหรับการแข่ง ฉันจะไม่แนะนำให้คุณใช้รองเท้าวิ่งเพื่อฝึกซ้อมในกีฬาอื่นๆ เช่น ฟุตบอล เทนนิส หรือวอลเลย์บอล เป็นต้น รองเท้าวิ่งได้รับการออกแบบสำหรับการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการเคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ถ้าคุณใช้มันสำหรับกีฬาอื่น ๆ พวกเขาจะไม่นาน

ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
นันตันติ

Mike Edwards วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
Evelyn Romero 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.

ขอบคุณที่ติดต่อเรา. สำหรับคำถามของคุณ ฉันเกรงว่าเราไม่สามารถช่วยคุณได้ในครั้งนี้ เราไม่มีรองเท้าที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในสต็อก อย่างที่คุณเห็น เรามีรองเท้าแบบกว้างแต่มีแบบเดียวที่กันน้ำได้ (ไม่กว้าง) เราไม่ทราบว่าซัพพลายเออร์รายใดของเราทำสิ่งนี้

Christopher J 29 เมษายน 2019 เวลา 13:08 น
Nandanti Martaskova 29 เมษายน 2019 เวลา 17:20 น

เป็นการยากที่จะแนะนำว่ารองเท้าแบบใดที่เหมาะกับเท้าของคุณที่สุดโดยที่ไม่เห็นรองเท้าเหล่านั้น

ฉันขอแนะนำให้คุณลองใช้ Brooks Ghost 11 ในความกว้าง 2E (ความกว้างแบบกว้าง) หรือความกว้างของ Brooks Adrenaline GTS 19 2E หรือ 4E ในฤดูกาลนี้ รองเท้า Brooks จะพอดีกับส่วนบนของเท้ามากขึ้น (สะพานของเท้า) เนื่องจากลูกค้าบางรายของเราพบว่ารองเท้า New Balance แน่นกว่าเล็กน้อยในที่นี้ แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับรูปร่างของเท้า Brooks Adrenaline GTS 19 เป็นรองเท้าที่รองรับ การรองรับใน GTS 19 เป็นประเภท &lsquoguide rail' ซึ่งเป็นการเสริมแรงของตัวนับส้นเท้าและไม่ใช่บล็อกโพสต์ที่อยู่ตรงกลางตามปกติในพื้นรองเท้าชั้นกลาง นี่คือเหตุผลที่นักวิ่งหรือวอล์คเกอร์ที่เป็นกลางสามารถสวมใส่ได้เช่นกัน

เรามีนโยบายการคืนสินค้าฟรีที่สะดวกมาก คุณสามารถซื้อรองเท้าสองสามคู่จากเราในขนาดต่างๆ ด้วยตัวเลือกการจัดส่งฟรี คุณจะได้รับสติกเกอร์คืนสินค้าฟรี ซึ่งคุณสามารถแนบไปกับพัสดุที่ไม่ต้องการ แล้วส่งกลับมาหาเราที่ที่ทำการไปรษณีย์ เราจะคืนเงินให้คุณเมื่อเราได้รับรองเท้าคืนจากคุณ

จอร์เจีย 20 เมษายน 2019 เวลา 11:23 น.

นี่เป็นบทความที่มีประโยชน์จริงๆ ขอบคุณ!

ฉันกำลังมองหารองเท้าวิ่งที่มีนิ้วเท้ากว้าง (นิ้วหัวแม่เท้า) แต่กำลังมองหารองเท้าสไตล์มินิมอลมากกว่าเพราะว่าการมีส้นรองเท้าแบบใดก็ตามทำให้เกิดอาการปวดตาปลา

Nandanti Martaskova 20 เมษายน 2019 เวลา 17:13 น

สวัสดีจอร์จี
ขอขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ.

มีทางเลือกน้อยกว่าสำหรับรองเท้าพื้นถนนแบบมินิมอลที่มีความกว้างพอดี

ทางเลือกหนึ่งคือการเลือก Hoka Bondi 6 พวกเขามีส้นสูง 4 มม. พร้อมการกันกระแทกจำนวนมาก

หากคุณต้องการ 'ใกล้พื้นดินมากขึ้น' รู้สึกว่ามีตัวเลือกให้เลือกซื้อรองเท้า Altra รองเท้า Altra เข้ารูปกับรูปเท้า พวกเขาไม่ได้ทำความกว้าง แต่ toe box ของพวกเขาจะโค้งมน และโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะพอดีกับเท้าที่กว้างกว่า ตัวเลือกที่เป็นกลางคือ Escalante หรือ Torin สำหรับการ overpronation ลองใช้กระบวนทัศน์

Terry Braverman 25 มกราคม 2019 เวลา 12:32 น.
Shankara Smith 25 มกราคม 2019 เวลา 17:39 น

ในอดีต รองเท้าซัพพอร์ตทั้งหมดสำหรับการคว่ำเกินมักจะเป็นแบบกระดานหรือแบบผสม และรองเท้าที่ใช้สำหรับการตีด้วยเท้าที่เป็นกลางจะมีความลื่น เนื่องจากการออกแบบรองเท้าวิ่งได้รับการพัฒนาขึ้น กระดานจึงถูกแทนที่ด้วยวัสดุอื่นๆ และการรองรับผ่านสิ่งต่างๆ เช่น รางนำทาง ทำให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น รองเท้าสีกลางไม่มีสลิปแบบเดิมๆ ล่าสุด ไม่มีรอยเย็บตรงกลางใต้พื้นรองเท้าด้านใน แต่วัสดุใต้ฝ่าเท้าทันทีจะนุ่มและยืดหยุ่นได้ หากไม่มากไปกว่านั้น ฉันเดาว่าคุณมีเท้าที่เป็นกลางและกำลังมองหาการวิ่งที่ตอบสนองและราบรื่นจากรองเท้าวิ่งของคุณ รองเท้าที่เป็นกลางจำนวนมากจะมอบประสบการณ์นี้อย่างแท้จริง มีบางแง่มุมที่มีคำแนะนำมากกว่าแม้ว่าจะยังเป็นกลางอยู่ และคุณอาจรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จำกัดเกินไปในความรู้สึก แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับกฎ

หวังว่านี่จะช่วยชี้แจงสิ่งต่าง ๆ เล็กน้อย

Cc rizza 20 กันยายน 2561 เวลา 02:34 น.

ขอเปลี่ยน นิวบาลานซ์ 1123 ไซส์ 8 4E ของผู้หญิง
ฉันส่งคืนขนาดเดิม 1540 เนื่องจากคุณภาพแย่มาก นิ้วเท้าแคบลง และการรองรับส่วนโค้งและการกระแทกน้อยกว่ามาก
คุณภาพนิวบาลานซ์เสื่อมลง
ช่วยแนะนำรองเท้าผู้หญิง 4E หน่อยค่ะ

Bhashini Neve กันยายน 20, 2018, 10:59am

ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ ที่นี่ในสหราชอาณาจักรไม่มีรองเท้าวิ่ง 4E สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ & ndash สำหรับผู้ชายเท่านั้น หากคุณต้องการย้ายออกจาก New Balance และลองสิ่งที่แตกต่างด้วยการรองรับแรงกระแทกและการรองรับส่วนโค้งที่ดี ฉันขอแนะนำ Brooks GTS 4E

หากคุณเป็นผู้หญิง 8US ที่แปลว่า 6UK แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชาย 8US นั่นคือ 7.5UK ในนิวบาลานซ์ แต่ 7UK ในบรูคส์และสับสน ฉันรู้!

หากคุณต้องการดู New Balance 4E อีกรุ่นหนึ่ง อาจเป็นรุ่น 860 เป็นรองเท้าวิ่งระยะไกลที่ซับแรงกระแทกและการทรงตัวได้ดี และอัปเปอร์ผ้าตาข่ายที่ออกแบบทางวิศวกรรมนั้นยืดได้มากกว่าส่วนบนของรุ่น 1123 และ 1540.

Robin 5 กันยายน 2561 เวลา 12:20 น.
Bhashini Neve 5 กันยายน 2018 เวลา 14:25 น.

นั่นเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่มี 4E สำหรับผู้หญิงในสหราชอาณาจักร รองเท้าที่กว้างที่สุดที่เรามีในไซส์ 4 คือ Brooks GTS 2E

คุณสามารถลองใส่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกว้างอีกเล็กน้อย หรือถอดพื้นรองเท้าชั้นในออก ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ภายในรองเท้ามากขึ้น แต่คุณรู้สึกไม่นุ่มเท่าใต้ฝ่าเท้า

ขอให้โชคดีในการค้นหาสิ่งที่ได้ผล
ภาชีนี

Karen Livesey 16 สิงหาคม 2018 เวลา 18:37 น.
Shankara Smith 16 สิงหาคม 2018 เวลา 23:04 น.

แม้ว่า Speedcross รุ่นกว้างจะกว้างกว่ารุ่นปกติอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ได้ใจกว้างมากนัก อันที่จริง Parkclaw ใหม่ล่าสุดของ Inov-8 ซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นในช่วงสุดท้ายที่เอื้อเฟื้อ ดูเหมือนว่าจะมีความกว้างมากขึ้น Speedcross กว้างเหมือนกับความกว้างของ Asics D ไม่ใช่ New Balance หรือ Brooks D ที่ใจกว้างกว่า ดังนั้น ถ้าคุณได้เพิ่มขึ้น 2 ขนาด (คุณยากจน) ฉันจะลองขนาดใหญ่ขึ้น 1 ขนาดและดูว่ารู้สึกอย่างไร

Vic 25 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:46 น.
Bhashini Neve วันที่ 26 กรกฎาคม 2018 เวลา 12:12 น.

สไปค์ Nike มักจะพอดีกว้างกว่าคนอื่นเล็กน้อย ด้วยส้นที่กันกระแทก ฉันขอแนะนำหนึ่งในสองสิ่งนี้:
Nike Zoom D หรือ Nike Zoom Rival D 10

Nike Zoom D มีรูปร่างตามสรีระมากกว่าเล็กน้อย กล่าวคือ ปลายเท้ากว้างขึ้นเล็กน้อย และตาข่ายที่ออกแบบเป็นพิเศษเปิดกว้างขึ้นเล็กน้อย คุณจึงพบว่ายืดได้ดีกว่าเล็กน้อย

หวังว่านี่จะช่วยได้
มีความสุขติดตามงาน,
ภาชีนี

Tony Johnson 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 13:55 น

คำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับ Speedcross ที่กว้าง ฉันเพิ่งซื้อสิ่งเหล่านี้มาเพราะ XA pro มาตรฐานทำให้เท้าของฉันเจ็บเพราะฉันมีอาการประสาทหลอน ฉันมีเท้าค่อนข้างกว้าง ไม่กว้างมาก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาก

รองเท้า speedcross wide ดูเหมือนจะใช้ได้กับฉัน แต่ฉันรู้สึกว่าพื้นรองเท้าจริงไม่กว้างหรืออย่างน้อยก็ไม่มาก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะ overdimized สิ่งทอด้านบนแทน ไม่เจ็บแต่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะด้านข้างไม่มั่นคง คุณสามารถลื่นเข้าไปข้างในรองเท้าได้เล็กน้อยเพราะไม่มี "walls" ที่ด้านข้าง

คุณบอกได้ไหมว่าพื้นด้านล่างกว้างแค่ไหนบน speedcross?

Bhashini Neve 2 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:55 น.
Bhashini Neve 2 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:01 น.
Bhashini Neve 9 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:24 น.
Arthur Bosman 19 มิถุนายน 2018 เวลา 14:22 น
Bhashini Neve 21 มิถุนายน 2018 เวลา 12:05 น.

ขออภัยที่ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่คุณมี พ่อที่น่าสงสารของคุณ! การตัดแขนขาดูเหมือนเป็นมาตรการที่รุนแรงมาก

ในสหราชอาณาจักร ไม่มีรองเท้าวิ่งรุ่น 6E จากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งที่เราติดต่อด้วย 6E เดียวที่ฉันพบในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตคือครอสเทรนเนอร์ MX624 ที่คุณพูดถึง ความกว้างสูงสุดที่เราหาได้คือ 4E และ 4E ที่เราสต็อก New Balance 1080 และ 860 จะกว้างที่สุด พวกเขาเรียวในลักษณะเดียวกับที่ MX624 ทำ แต่ส่วนบนของตาข่ายที่ออกแบบทางวิศวกรรมจะให้มากกว่าหนังของ MX624 เล็กน้อย

คุณพูดถูก -รองเท้า Altra มีดีไซน์หัวแม่เท้ากว้าง ทรงเข้ารูปเพื่อให้พอดีกับรูปเท้าตามธรรมชาติของเรา เพื่อให้ส่วนหน้ากว้างขึ้นแทนที่จะแคบลง เพื่อให้คุณมีพื้นที่สำหรับวางนิ้วเท้า โดยส่วนตัวแล้ว เท้าที่กว้างของฉันรู้สึกสบายมาก แต่ฉันจะบอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนเท้ามากกว่ากว้างไปรอบ ๆ ดังนั้นถ้าอุ้งเท้าและกลางเท้าของคุณกว้าง มันก็จะพอดีตรงกลางเกินไป พวกเขาเพิ่งมาในขนาดความกว้างมาตรฐาน - ไม่มี 4E หรือ 6E Altra Torin มี toe box ที่กว้างขวาง และ Escalante มีอัปเปอร์ผ้าตาข่ายที่ยืดหยุ่นซึ่งจะปรับให้เข้ากับรูปเท้าในระดับหนึ่ง สำหรับเท้าที่กว้างขึ้น Altra แนะนำให้ถอดพื้นรองเท้าชั้นในออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในรองเท้าอีกเล็กน้อย

ฉันหวังว่านี่จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาร์เธอร์
ขอให้โชคดีในการค้นหารองเท้าของคุณ
ความนับถือ
บาชินี

ศรี 19 เมษายน 2561 เวลา 10:19 น.

บลิมมี่ บาชินี. ไซต์ที่มีรองเท้ากีฬากว้างๆ ที่เคยได้ยินมาจริงๆ!!

ฉันมีเท้าที่มีรูปร่างแปลก ๆ จากรักบี้ เล่นฟุตบอล วิ่ง และเดิน! น่าเสียดายที่การหารองเท้าและรองเท้าผ้าใบเป็นฝันร้ายมาทั้งชีวิตเพราะเท้ากว้างและนิ้วเท้าสั้นมาก!! ความกว้างมากฉันต้องไปที่ 9 และยาวฉันเป็น 8/8.5!! ดังนั้นเท้าของฉันจะพอดีกับความกว้าง แต่เลื่อนไปข้างหน้าและท้ายและส้นเท้าเลื่อนออกทำให้เกิดปัญหามากมาย! เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคนบอกให้มีรองเท้ารองรับอุ้งเท้า ฯลฯ ฉันยังคงชอบการวิ่งเหยาะๆ และวิ่งบนพื้นผิวที่คัดแยก เช่น ทางเดินในคลอง ป่า และชายหาด นักวิ่งไตรกีฬาที่ง่ายกว่านักวิ่งบนถนนที่แข็ง

หากคุณสามารถแนะนำฉันว่ารองเท้าวิ่งรุ่นใดจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแก่ฉัน พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับฉัน

Bhashini Neve 19 เมษายน 2018 เวลา 13:48 น

ดูเหมือนว่ารองเท้าที่รองรับขนาดกว้างจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ฉันอาจจะดู Brooks GTS 2E หรือ New Balance 860 2E (4E ก็มีจำหน่ายเช่นกันหากเท้าของคุณกว้างมาก) ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งบนถนน แต่พวกมันก็ใช้ได้บนพื้นผิวที่นุ่มกว่าที่คุณพูดถึงเช่นกัน &ndash แม้ว่าคุณอาจจะลื่นเข้าไปในป่าบ้างถ้ามันเป็นพื้นอ่อนจริงๆ หากคุณสามารถเข้าไปในสาขาใดๆ ของเราได้ คุณสามารถลองใช้สไตล์ที่แตกต่างกันสองสามแบบแล้วลองออกไปดูข้างนอกเพื่อดูว่าคุณชอบอะไรมากที่สุด
ขอให้โชคดีกับการค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ
ภาชีนี

Nick 7 เมษายน 2018 เวลา 14:57 น.
Bhashini Neve 18 เมษายน 2018 เวลา 13:03 น

สวัสดีนิค
มันคงน่ารำคาญมาก!
คุณเคยลองผ้าลูกไม้ยางยืดหรือไม่?
บาชินี

Mandy Buckley วันที่ 7 เมษายน 2018 เวลา 09:09 น.
Dipika Smith 9 เมษายน 2561 เวลา 14:34 น.

Speedcross wide นั้นกว้างกว่ารองเท้าเทรลส่วนใหญ่อย่างแน่นอน แต่ฉันขอแนะนำว่าไม่มีรองเท้าแบบ off road ไหนที่กว้างเท่ากับความกว้าง 2E ของผู้หญิง Brooks อาจเป็นไปได้ว่าหากคุณมีขนาดเกิน 7UK คุณสามารถลองรุ่น Speedcross สำหรับผู้ชาย เนื่องจากรองเท้าผู้ชายจะกว้างขึ้นเล็กน้อย

โปรดเยี่ยมชมหนึ่งในร้านค้าของเราที่พนักงานของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณ

Sherri วันที่ 11 มีนาคม 2018 เวลา 16:35 น.
Bhashini Neve 13 มีนาคม 2018 เวลา 10:28 น.

คุณสามารถลอง Dyad 4E หรือ NB 1080 4E เป็นทั้งรองเท้าวิ่งที่ดีและแข็งแรง หากซุ้มประตูของคุณพังลงมา ฉันจะลองใช้หนึ่งในสองตัวเลือกนี้: Brooks GTS 4E หรือ NB 860 4E &ndash ก็แข็งแรงและรองรับแรงกระแทกเช่นกัน แต่มีการรองรับด้านในเพื่อป้องกันส่วนโค้งเข้า

สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าคุณสามารถเข้ามาในร้านค้าของเราและลองร้านอื่นสักสองสามร้าน

คริสติน 6 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:00 น.

สวัสดี
ฉันกำลังมองหา asics ladies nimbus 20 wide fit size 5 หรือ nimbus ใด ๆ เพราะฉันมีส่วนโค้งสูงโปรดแนะนำ

Bhashini Neve 12 มีนาคม 2018 เวลา 18:24 น.

สวัสดีคริสติน
ในสหราชอาณาจักร Nimbus สำหรับผู้หญิงไม่มีขนาดพอดีตัว หากคุณต้องการลองรองเท้าแบบกว้างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ฉันขอแนะนำ Brooks Ghost D หรือ New Balance 1080 D
ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

เคน 9 มกราคม 2018 เวลา 06:48 น.

สวัสดี
ขณะนี้ฉันทำงานใน New Balance 860 ในอุปกรณ์ 2E และพบว่ามันเหมาะกับฉันและให้การสนับสนุนในระดับที่ดี

เส้นทางปกติของฉันมีทั้งทางถนน หญ้า และทางลูกรัง ฉันชอบที่จะได้รองเท้าวิ่งเทรลสักคู่สำหรับฤดูหนาว เพราะฉันกำลังลื่นไถลไปทั่วบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลน!

ฉันส่งอีเมลหานิวบาลานซ์แล้ว แต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีรองเท้าเทรลเพื่อความมั่นคงและความกว้างที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากฉันมีเท้าที่ค่อนข้างกว้างและต้องการความมั่นคงเล็กน้อย (แม้ว่าฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการอะไรมาก) ฉันจึงพยายามดิ้นรนเพื่อหารองเท้าที่เหมาะสม

เพื่อนผู้หนึ่งซึ่งใช้ไมล์สะสมรายสัปดาห์สูงมากและเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์แนะนำ Speedcross ว่าเป็นรองเท้าเทรลที่วิ่งได้รอบทิศทางที่ดี

คุณคิดว่า Speedcross 4 wide น่าจะเหมาะกับฉันไหม?

Bhashini Neve 11 มกราคม 2018 เวลา 15:36 น

Speedcross Wide จะช่วยให้คุณยึดเกาะได้ดีสำหรับเดือนที่เต็มไปด้วยโคลน แน่นอน ซาโลมอนบอกฉันว่ามันเทียบเท่ากับความกว้าง 2E ในยี่ห้ออื่นๆ แม้ว่ารองเท้าเทรลมักจะรัดแน่นกว่ารองเท้าท้องถนนเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่โดนโคลนดูดเท้าของคุณ

มันจะไม่รองรับคุณได้มากเท่ากับ 860 แต่ถ้าพื้นนุ่ม ก็จะรับแรงกระแทกน้อยลง ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหา ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลองใช้พวกเขา แต่อาจจะยึดรองเท้าสำหรับวิ่งบนถนนของคุณในวันที่อากาศแห้งกว่าที่พื้นจะกระชับขึ้น

โรเบิร์ต 27 ธันวาคม 2017 เวลา 20:57 น.

รองเท้าวิ่งที่แคบและกระชับที่สุดที่คุณรู้จักคืออะไร

ฉันอยู่ในตลาดสำหรับรองเท้าวิ่งใหม่และมีเท้าที่แคบและมีปริมาตรต่ำ เมื่อก่อนฉันใส่ Asics และ Brooks ที่มีขนาดแคบ ฉันสงสัยว่ามีอะไรอื่นอีกไหม (เช่นรองเท้าแข่ง) ที่จะพอดีกับเท้าของฉัน

Bhashini Neve 30 ธันวาคม 2017 เวลา 11:56 น.

สวัสดีโรเบิร์ต
คุณพูดถูก รองเท้าแข่งรถมักจะแคบกว่ารองเท้าวิ่งทั่วไป คุณสามารถลอง Brooks Hyperion หรือ Asteria
ใน Saucony คุณสามารถลอง Type A หรือ Fastwitch
โชคดี,
บาชินี

โรเบิร์ต 4 มกราคม 2018 เวลา 21:18 น.
Steve 14 ธันวาคม 2017 เวลา 11:11 น.

สวัสดี คุณซื้อ Brooks Adrenaline GTS 17 ในขนาด 9.5 4E ได้ไหม ถ้าได้ราคาเท่าไหร่

Bhashini Neve 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:10 น
Sian 25 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:16 น.
Bhashini Neve 25 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:26 น.

คุณสามารถลองหนึ่งในสองสิ่งนี้ ไม่มีความกว้างที่เจาะจงแต่ทั้งคู่ก็พอดีกันพอดี ทั้งคู่เหมาะสำหรับนักวิ่งที่เป็นกลาง:
Saucony Peregrine &ndash ยึดเกาะดีเยี่ยม รองรับแรงกระแทกได้ดี กว้างกว่า toe box ส่วนใหญ่
Inov8 TrailTalon 250 &ndash คันนี้มินิมอลและแนบชิดกับพื้นมากขึ้น สร้างขึ้นจาก Standard Last ของ Inov8 จึงมีพื้นที่ว่างในกล่องนิ้วเท้าอีกครั้ง

ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป เราจะมีรถ Salomon Speedcross แบบกว้าง ซึ่งผมหวังว่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพวกเราชาวเท้ากว้างที่ต้องการวิ่งเทรล

หวังว่านี่จะช่วยได้
ดีที่สุดแล้ว
บาชินี

Brian 20 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:28 น
Bhashini Neve 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 18:24 น.

สวัสดีไบรอัน
คุณสามารถลอง NB 1080 ได้ไหม มีการรองรับแรงกระแทกมากกว่ารุ่น 880 ดังนั้นมันจึงอาจเหมาะกับคุณมากกว่า มันสร้างขึ้นจากการดรอป 8 มม. และมันดีและยืดหยุ่น ดังนั้นมันอาจทำงานได้ดีสำหรับคุณหากคุณเป็นกองหน้ากลางเท้า
ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

เจน 6 ตุลาคม 2017 เวลา 21:28 น.
Bhashini วันที่ 7 ตุลาคม 2017 เวลา 13:00 น.

สวัสดีเจน
ส่วนโค้งที่ต่ำมักนำไปสู่การเกิด overpronation แต่ถ้าคุณมีการสึกหรอมากที่ขอบด้านนอก มันอาจจะตรงกันข้าม คุณสามารถเข้ามาที่สาขาใดสาขาหนึ่งของเราเพื่อที่เราจะได้ทำการวิเคราะห์การเดินตามธรรมชาติและเสนอรองเท้าที่แตกต่างกันสองสามแบบให้คุณลองหรือไม่?
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

Alice Rawlings 21 กันยายน 2017 เวลา 21:25 น.
Bhashini Neve 26 กันยายน 2017 เวลา 10:32 น.

ไม่มีบริษัทใดที่เราสต็อกเสนอรองเท้าวิ่งเทรลแบบกว้างเฉพาะให้กับเรา (แม้ว่าในเดือนมกราคม เราจะใช้ Salomon Speedcross แบบสวมพอดีตัวแบบกว้างซึ่งเราตั้งตารอจริงๆ) ดังนั้นคุณควรดูความกว้างมาตรฐาน ทางเลือกที่กว้างที่สุด

ในตอนนี้ ฉันคิดว่า Inov8 Trailtalon 250 นั้นค่อนข้างกว้าง เป็นรองเท้าเทรลแบบหล่นลงพื้นขนาด 4 มม. ดังนั้นมันจึงอยู่ใกล้กับพื้นมากกว่า Mujins ของคุณและมีการกันกระแทกน้อยกว่า (แต่ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ คุณอาจไม่ต้องการองค์ประกอบกันกระแทกหากคุณกำลังวิ่งออฟโรด) และ จับเป็นสิ่งที่ดี

อีกทางเลือกหนึ่งที่ลงตัวพอดีคือ Saucony Peregrine 4 มม. อีกครั้ง แต่มีการรองรับแรงกระแทกและการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

หวังว่านี่จะช่วยได้
ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

Catrin Davies 10 กันยายน 2017 เวลา 09:33 น.
Bhashini Neve 12 กันยายน 2017 เวลา 11:28 น.

เมื่ออายุ 5.5 เขาจะต้องเลือกนางแบบสาวคนหนึ่ง รองเท้ารัดส้น New Balance มีสีสันที่เป็นกลางกว่าเล็กน้อย 1080 เป็นกลางพร้อมการกันกระแทกที่ดีและ 860 มีการรองรับด้านในหากส่วนโค้งของเขายุบเข้าด้านใน:

ฟ้องน้อง 18 สิงหาคม 2017 เวลา 22:26 น.
Marina Pekhovich 21 สิงหาคม 2017 เวลา 12:31 น.

ขณะนี้เรามีโมเดลผู้หญิง 2 รุ่นในความกว้าง 2E (กว้างพิเศษ): Brooks Dyad 2E (เป็นกลาง) และ Brooks GTS 17 (2E) (รองรับ)

นี่คือตัวเลือกที่กว้างที่สุดที่เราสามารถหาได้ในสหราชอาณาจักรในรองเท้าผู้หญิง

ลินดา 5 กรกฎาคม 2017 เวลา 17:50 น.
Bhashini Neve 5 กรกฎาคม 2017 เวลา 19:09 น.

สวัสดีลินดา
สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าเขาสามารถเข้ามาในร้านค้าของเราและให้เราดูการตีเท้าของเขาและให้ตัวเลือกต่างๆ แก่เขาเพื่อลอง
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

Dariusz Drozdowski 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 00:54 น.
Bhashini 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:07 น.
ไมค์ 9 พฤษภาคม 2017 เวลา 20:02 น.
Bhashini Neve 10 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:38 น.

จากประสบการณ์ของผม รองเท้า New Balance มี toe box สูงที่สุด เป็นการดีที่สุดที่จะดูคุณวิ่ง ถ้าคุณสามารถทำให้มันเป็นหนึ่งในร้านค้าของเรา แต่บางครั้งนักวิ่งขาโค้งจะดีกว่าด้วยรองเท้าที่เป็นกลาง แม้ว่าจะมีการเอียงเล็กน้อยก็ตาม ฉันอาจจะลอง 1080 สำหรับผู้ชายซึ่งมีความเสถียรพอสมควรสำหรับรองเท้าที่เป็นกลาง

ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

George Green 4 พฤษภาคม 2017 เวลา 20:41 น.

ฉันกำลังมองหาสิ่งที่กว้าง 8-12 มม. หล่น แต่ด้วยพื้นรองเท้าที่มั่นคง ฉันมี Hallux Limitus ดังนั้นจึงต้องการสิ่งที่มีความยืดหยุ่นจำกัด 1080 จะพอดีกับใบเรียกเก็บเงินหรือไม่?

Bhashini 8 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:35 น

ขอขอบคุณ. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน.
ไม่มีรองเท้าวิ่งใดที่แข็งมาก - จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณวิ่งได้อย่างสบาย แต่ 1080 มีความมั่นคงพอสมควร ดังนั้นจึงอาจใช้ได้ผลสำหรับคุณ อีกทางหนึ่ง Dyad ค่อนข้างแน่นใต้ฝ่าเท้า - เรามีความกว้าง 4E ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีที่สุด
ขอให้โชคดีในการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ

Owen McDevitt 15 เมษายน 2017 เวลา 11:27 น.

ฉันกำลังมองหารองเท้าวิ่งกันน้ำแบบกว้าง

Bhashini Neve 20 เมษายน 2017 เวลา 11:04 น.

นั่นเป็นเพราะไม่มี อย่างน้อยก็ไม่มีรองเท้าวิ่งกันน้ำแบบกว้างในรุ่น 4E ที่มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร เรามี Asics Fuji Trabuco GTX ซึ่งกันน้ำได้ แต่มีเฉพาะความกว้างมาตรฐานเท่านั้น

บางคนแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการซื้อถุงเท้ากันน้ำ ซึ่งคุณน่าจะลองใช้ดู แต่จากประสบการณ์ของผม ถุงเท้าไม่ยืดหยุ่นมากและไม่พอดีกับเท้าที่กว้างมาก

ขออภัย ฉันไม่สามารถช่วยได้มากกว่านี้
ดีที่สุดแล้ว
บาชินี

Derek 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 21:47 น.
Bhashini Neve 20 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 17:43 น
Garet 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:23 น.
Bhashini Neve 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:32 น

ไม่มี บริษัท ใดที่เราสต็อกทำรองเท้าความกว้าง 4E ที่มีขนาดลดลง 4 มม. ฉันกลัว

ความกว้างที่ใหญ่ที่สุดของหยด 4 มม. ที่เรามีคือ Nike Free RN Distance หรือ Saucony Kinvara แต่จะไม่กว้างเท่ากับความกว้าง 4E

มิฉะนั้นจะมี Brooks Dyad ใน 4E แต่นั่นเป็นการลดลง 10 มม. ดังนั้นคุณอาจจบลงด้วยปัญหาเดียวกันกับ 1080

Colleen Sims 9 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:34 น.

สวัสดี - ฉันเป็นนักปีนเขาทางไกลและฉันชอบเดินในรองเท้าที่มีน้ำหนักเบามากกว่ารองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าที่มีน้ำหนักมาก ปีที่แล้วฉันเดิน 1006 กม. ไปตามถนน Via de la Plata ในสเปนโดยสวมรองเท้า Altra Lone Peak

ฉันมีเท้ากว้าง 2E และฉันมักจะซื้อรองเท้าผู้ชายสำหรับความกว้างพิเศษ ฉันชอบความกว้างของรองเท้านี้ แต่หลังจากวันที่สองบนเส้นทาง ฉันก็เริ่มมีอาการปวดเท้า ฉันยังคงทำเมื่อเดินเท้าเปล่าที่บ้าน และฉันสงสัยว่าการหยดศูนย์ไม่เหมาะกับฉันหรือไม่

ฉันจึงกลับมามองหารองเท้าน้ำหนักเบาที่เหมาะกับผู้หญิงที่มีเท้ากว้าง 2E (ขนาดรองเท้าปกติของฉันคือ 8 แต่ฉันเพิ่มขนาดด้วยรองเท้าเดินของฉัน) ฉันต้องการรองเท้าที่ใช้ได้กับทุกเส้นทางและรองรับระยะทางไกล

ฉันอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหารองเท้าที่เหมาะกับที่นี่ ฉันจึงรู้ว่าการสั่งซื้อทางไปรษณีย์เป็นวิธีเดียวสำหรับฉัน ฉันยินดีที่จะสั่งซื้อสองสามคู่และลองกลับบ้านและส่งคืนหากไม่พอดี แต่ฉันยินดีอย่างยิ่งกับความคิดและความช่วยเหลือ

Bhashini Neve 9 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 18:57 น.

ตราบใดที่การเดินของคุณเป็นกลางพอสมควร และคุณไม่จำเป็นต้องรองรับส่วนโค้งของคุณ คุณสามารถลองใช้ New Balance 1080 หรือ Brooks Ghost ก็ได้ พวกเขาทั้งคู่มาในความกว้าง 2E ของผู้ชาย พวกเขาทั้งสองจะเบากว่ารองเท้าบู๊ตเดินได้และดีและกันกระแทกและยืดหยุ่น ทั้งคู่ได้รับการออกแบบสำหรับถนนเป็นหลัก แม้ว่าจะให้การยึดเกาะถนนในระดับหนึ่งก็ตาม

หากคุณต้องการการยึดเกาะที่มากขึ้น คุณสามารถลองรองเท้ารุ่น Saucony Xodus ซึ่งเป็นรองเท้าเทรลที่จะช่วยให้คุณยึดเกาะได้มากขึ้นในสภาพที่เป็นโคลน แม้ว่าจะไม่ใช่รองเท้าที่มีความกว้างเป็นพิเศษ แต่ก็กว้างกว่ารองเท้าส่วนใหญ่ มันเป็นหยดขนาด 4 มม. ซึ่งค่อนข้างต่ำ แต่ไม่มากเท่ากับ Altras ของคุณ ดังนั้นคุณอาจจะเลือกได้ดีกว่าด้วย

รองเท้าเทรลทางเลือกคือ Mizuno Mujin ซึ่งค่อนข้างกว้างอีกครั้งและมีพื้นรองเท้าชั้นนอกที่ยึดเกาะได้ดี

ทำเครื่องหมาย 2 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:42 น.

ขณะนี้ฉันมี Asics 16 (8.5 ตัวทำงานของฉัน) และ New Balance 1080v5 (9) และ Nike Pegasus 31 (9) ในการหมุนเวียนของฉัน พวกมันทั้งหมดใกล้จะถึง 500 ไมล์แล้ว และฉันไม่พบออนไลน์เลย เนื่องจากตอนนี้พวกมันเก่ากว่าเล็กน้อย! )

คุณจะแนะนำอะไรให้มีความพอดีและกันกระแทกที่คล้ายกันเช่น Nimbus 16 ในรุ่นล่าสุด

Bhashini Neve 2 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:38 น.

คุณได้ลองใช้ Nimbus ล่าสุดแล้วหรือยัง? มีการรองรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและส่วนบนที่ปรับกระชับได้พอดี ขณะนี้มีจำหน่ายเฉพาะความกว้างมาตรฐาน ดังนั้นหากคุณต้องการรองเท้าที่มีขนาดกว้างกว่านี้ ฉันอาจลองใช้ Ghost 2E

Shirley 23 มกราคม 2017 เวลา 12:37 น.
Bhashini Neve 24 มกราคม 2017 เวลา 10:30 น.

มันเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อพูดถึงรองเท้าเทรล ไม่มีรองเท้าเทรลที่เราจำหน่ายมาในข้อต่อแบบกว้างโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการลองสวมฟิตติ้งความกว้างมาตรฐานที่กว้างที่สุด ฉันขอแนะนำ Mizuno Mujin หรือ Saucony Peregrine

ลอร่า 13 มกราคม 2017 เวลา 12:10 น

สวัสดี ฉันพบหัวข้อนี้เนื่องจากฉันมีช่วงหน้าเท้าที่กว้างตามสัดส่วนจนถึงส้นเท้าที่แคบมาก และส่วนโค้งของฉันก็ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเท้าที่ราบเรียบของฉัน ฉันค่อนข้างใหม่กับการวิ่งและกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้า แต่พบว่าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันของฉันมี asics บางประเภทที่ไม่กว้างพอสำหรับฉัน แต่ฉันก็ยังมีแผลพุพองเพราะส้นเท้าของฉันเสีย รองเท้าผู้หญิงแบบกว้างๆ ที่ขึ้นชื่อว่ามีส้นแคบหรือไม่? ฉันไม่สามารถใส่รองเท้าแบบพั๊มพ์แบบวันต่อวันได้เพราะมันกว้างพอและฉันก็เดินออกไปที่ด้านหลังเพราะไม่เคยพอที่ส้นเท้าของฉัน

Bhashini Neve 18 มกราคม 2017 เวลา 11:27 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ รองเท้าวิ่งสำหรับผู้หญิงทั้งหมดที่มีในที่นี้ควรกว้างที่ปลายเท้าแต่ส้นแคบ อย่างไรก็ตาม หากรองเท้า Asics ของคุณลื่นไถลไปที่ส้นและทำให้คุณเกิดแผลพุพอง ดูเหมือนว่าคุณมีส้นรองเท้าที่แคบเป็นพิเศษ ในกรณีนั้น ฉันพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือร้อยเชือกรองเท้าให้เข้ากับส้นรองเท้าได้ดีขึ้นและลดการเคลื่อนไหว ฉันมักจะต้องทำสิ่งนี้ด้วยรองเท้าของตัวเอง นี่คือวิดีโอที่แสดงสิ่งนี้

ขอให้โชคดีกับมัน
บาชินี

Lucy 3 มกราคม 2017 เวลา 10:44 น.
Bhashini Neve 3 มกราคม 2017 เวลา 17:18 น.

มันเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อพูดถึงรองเท้าเทรล ไม่มีรองเท้าเทรลที่เราสต็อกมีจำหน่ายในข้อต่อแบบกว้างโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการลองใส่ฟิตติ้งความกว้างมาตรฐานที่กว้างที่สุด ขอแนะนำ Mizuno Mujin
หรือ Saucony Peregrine

Chloe Sales 30 ตุลาคม 2559 เวลา 11:54 น.

สวัสดี กำลังหลงอยู่ว่าคุณจะนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ให้กับการวิ่งบนถนนที่เป็นกลางสำหรับผู้หญิงของคุณหรือไม่ เนื่องจากฉันมี brooks goats 9D แล้ว

Bhashini 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:00 น

จะมี New Balance W1080 ใหม่ที่ออกมาในเดือนมกราคมซึ่งดูดีมาก &ndash เรากำลังตั้งตารอที่จะเข้ามา จาก บริษัท ที่เราจัดการด้วย มีรองเท้าที่เป็นกลางขนาดกว้างไม่มากเท่าที่ควร อยู่ในรองเท้ารองรับ เราพยายามจะสต๊อกสินค้าไว้แต่ถ้าไม่มีให้เราเลือกมากนักก็ต้องเป็นช่วงเล็กๆ :)

ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

โมอาน่า 5 ตุลาคม 2559 เวลา 19:55 น.
Bhashini Neve 11 ตุลาคม 2559 เวลา 12:35 น

คุณต้องการรองเท้าที่เป็นกลางหรือรองเท้ารองรับหรือไม่? จากประสบการณ์ของผม โทบ็อกซ์ที่สูงที่สุดคือรองเท้านิวบาลานซ์ W1080 เป็นรองเท้าที่เป็นกลาง และ W860 คือรองเท้าซัพพอร์ต
คุณใช้รองเท้าอะไรมาจนถึงตอนนี้และสวมมันได้อย่างไร? หากการวิ่งมาราธอนอยู่ในเวลาหนึ่งเดือน จะเป็นความคิดที่ดีที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณได้รับการฝึกฝนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากมันใช้ได้ผลสำหรับคุณ

ขอให้โชคดีกับการแข่งขัน,
บาชินี

Kate 19 กันยายน 2559 เวลา 23:00 น
Bhashini Neve 20 กันยายน 2559 เวลา 15:03 น

Brooks GTS มาในรูปแบบ 2E มีจำนวนจำกัด เนื่องจากมีรุ่นใหม่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน

รองเท้ารัดส้นสำหรับผู้หญิงรุ่น D บางรุ่นก็กว้างกว่ารุ่นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ความกว้างของ New Balance D นั้นกว้างและลึกกว่า Brooks Ds เล็กน้อย

หลุยส์ 19 กันยายน 2016 เวลา 15:04 น
Bhashini Neve 20 กันยายน 2559 เวลา 14:56 น

เท่าที่ฉันทราบไม่มีรองเท้าวิ่งสำหรับผู้หญิงรุ่น 4E width fitting 2E นั้นกว้างที่สุดที่เราหาได้ ผู้ชาย 4E เริ่มต้นที่ 6 หรือ 7 ของสหราชอาณาจักร ดังนั้นหวังว่าคุณจะพอดีกับหนึ่งในนั้น

Riaan Myburgh 13 กันยายน 2559 เวลา 12:27 น.

ฉันกำลังตามหารองเท้าวิ่งรุ่น Wide Fit gore tex รุ่น 2E หรือ 4E ที่ฉันสามารถใช้วิ่งและทำงานได้หรือไม่
ฉันทำงานกล้องโทรทัศน์กีฬาและยืนเป็นเวลานาน?
ฉันมีกายอุปกรณ์ของตัวเองที่ต้องใส่ในรองเท้าด้วยหรือไม่?
คำแนะนำของคุณจะได้รับการชื่นชมมาก ?

Bhashini 13 กันยายน 2559 เวลา 18:55 น

จากที่เราสต็อกไว้ไม่มีรองเท้า Goretex 2E หรือ 4E เรามีตัวเลือก 2E และ 4E ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในรองเท้าวิ่งบนถนน พวกเขามีการกันกระแทกมากมายสำหรับการวิ่ง/ทำงาน และจะกว้างพอที่คุณจะถอดพื้นรองเท้าด้านในออกและใส่ออร์โธสของคุณเข้าไปแทนได้

คุณสามารถลองใช้ Brooks Ghost 2E หรือ Brooks Dyad 4E หรือ New Balance M1080 ซึ่งมีให้ใน 2E และ 4E

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคืออัปเปอร์ทำจากผ้าตาข่ายช่วยให้ลุยฝนได้ แต่ด้านพลิกกลับจะดูดีและระบายอากาศได้ดีสำหรับการวิ่งและสวมใส่เมื่ออากาศร้อน

ทำเครื่องหมาย 7 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.

ฉันกำลังมองหารองเท้าที่ไซส์ 4E ดรอปเป็นศูนย์ ความคิดใด ๆ ที่คุณมีชื่นชม ฉันเป็นนักวิ่งที่เป็นกลางพร้อมก้าวย่างที่สมบูรณ์แบบในตำราเรียน ฉันตัวใหญ่กว่านักวิ่งส่วนใหญ่ที่เล่นกีฬาหลายประเภทที่น้ำหนัก 220 ปอนด์ ต้องใช้ toe box กว้างและส้นทินเนอร์

Bhashini Neve 7 กันยายน 2559 เวลา 17:03 น

ขณะนี้ไม่มีรองเท้าวิ่งแบบหล่นลงจากแบรนด์ใด ๆ ที่เราสต็อก เคยมี แต่ตอนนี้เลิกกันหมดแล้ว ต่ำสุดที่เรามีคือ 4 มม. และจากรองเท้าวางกลาง 4 มม. เรามีขนาดที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็น Saucony Kinvara หรือ Nike Free RN Distance

Jane Brooks 22 สิงหาคม 2016 เวลา 16:05 น.
Bhashini Neve 30 สิงหาคม 2016 เวลา 17:07 น.
Ben 21 สิงหาคม 2016 เวลา 00:37 น.
Bhashini Neve 30 สิงหาคม 2016 เวลา 17:03 น.
Tracy 8 สิงหาคม 2016 เวลา 19:12 น.
Bhashini Neve 9 สิงหาคม 2016 เวลา 12:41 น.
Mike Allen 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28 น.

ฉันเป็นโรคเกาต์เป็นบางครั้งและเท้าก็บวม ฉันต้องการรองเท้าขนาดกว้าง 4e หรือดีกว่านั้น ไม่บีบปลายจนเกิดอาการบวม และต้องการการรองรับที่ดีภายใต้ Desophagus และ Occipital Neck

Bhashini Neve 27 กรกฎาคม 2016 เวลา 16:59 น

สวัสดีไมค์
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ฉันหวังว่ามันจะไม่เจ็บปวดเกินไป นี่คือรองเท้า 4E ที่เราสต็อก:

รองเท้านิวบาลานซ์มักจะลึกและกลมกว่าเล็กน้อยในกล่องนิ้วเท้า ดังนั้นจึงอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับเท้าที่บวม เป็นรองเท้าวิ่งทางไกลที่ซับแรงกระแทกได้ดี

Eddie Wilson 26 กรกฎาคม 2016 เวลา 16:09 น.

สวัสดี - ฉันสงสัยว่าคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับรองเท้าแบบกว้าง (อย่างน้อยกล่องนิ้วเท้ากว้าง) สำหรับภูมิประเทศทางเทคนิคได้หรือไม่ ฉันปรับตัวเข้ากับสไตล์มินิมอลได้เป็นอย่างดี รองเท้าสำหรับถนนสายหลักของฉันคือ NB minimus MR10 และบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนใน Somerset ฉันเคยใช้ NB MT10 ทั้ง v2 และ v3 และมีความสุขมากกับพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของฉัน NB MT10 ไม่มีการป้องกันหรือการยึดเกาะที่เพียงพอสำหรับภูมิประเทศที่มีเทคนิคมาก เช่น การล้มใน Lake District

รองเท้าที่ล้มส่วนใหญ่ดูเหมือนจะแคบเกินไปสำหรับเท้าของฉัน ฉันมี Inov8 Roclite 295 มาคู่หนึ่งแล้ว ซึ่งถือว่าใช้ได้ กว้างกว่า inov8 อื่น ๆ ที่ดูเหมือนทั้งหมด แต่ก็ยังไม่กว้างพอสำหรับฉัน โดยเฉพาะการวิ่งลงเนิน ฉันได้รับการติดต่อระหว่างขนาดใหญ่ toe and toe box ซึ่งไม่ดีจริงๆ

Bhashini Neve 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:22 น.

นั่นเป็นเรื่องยาก รองเท้าที่ล้มส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างแคบ ดังนั้นจะไม่ดึงเท้าของคุณออกเมื่อคุณเดินผ่านเศษโคลน แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้เท้ากว้างขึ้นในหมู่พวกเรา
ที่กว้างที่สุดที่เรามีคือรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Inov8 รุ่น X Claw 275 ซึ่งสร้างขึ้นจากขนาดมาตรฐานที่กว้างกว่า (เหมือนกับ Roclite) มีพื้นรองเท้าชั้นนอก Mudclaw ที่ยึดเกาะได้ดีเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนของ Somerset

อีกทางหนึ่ง New Balance MT10 v4 มี outsole ที่กำหนดค่าแตกต่างจากที่คุณเคยมีมาก่อน มันไม่จับถนัดมือเหมือน X Claw แต่มันอาจจะคุ้มค่าที่จะลองดู

ขอให้โชคดีกับมัน,
บาชินี

Joanna 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.

สวัสดี ยินดีที่ได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดในหน้านี้
ฉันสวม Mizuno wave connect มาประมาณหนึ่งปีแล้ว แต่พบว่ามันทำให้ฉันมีข้อต่อนิ้วเท้าที่เจ็บปวดเนื่องจากมันค่อนข้างแคบ
ดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนมาใช้ New Balance W870 ซึ่งใส่สบายอย่างยิ่ง - ดีและกว้าง แต่นุ่มไปหน่อย และตอนนี้ค่อนข้างรองรับที่ส้นได้ดี และทำให้ Achilles ของฉันแย่ลง (ไม่สามารถชนะ!)

ฉันต้องการเปลี่ยนกลับเป็น mizuno แต่ไม่แน่ใจว่ามีรองเท้าที่กว้างกว่า Wave Connect ที่จะไม่ทำให้นิ้วเท้าของฉันเสียหรือไม่! (ฉันออกเสียงเหนือเล็กน้อย) คุณช่วยเสนอแนะอะไรหน่อยได้ไหม?

Bhashini Neve 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:46 น.

คุณสามารถลองใช้ Mizuno Wave Inspire รองรับมากกว่า Connect เล็กน้อย แต่บอกตามตรง ฉันไม่มั่นใจว่ามันจะขยายออกไปในวงกว้างกว่านี้ ฉันมีเท้าที่ค่อนข้างกว้างและฉันก็ใส่มัน แต่ฉันได้มันมาในขนาดที่ใหญ่กว่าฉันครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรองเท้าที่พอดีตัวที่กว้างกว่า

ใน New Balance คุณสามารถลองใช้ W860 ที่กระชับและรองรับได้ดีกว่า W870 และมาในขนาด D หากคุณต้องการ

คุณเคยลองบรู๊คส์หรือไม่? ความกว้างของ Ravenna D นั้นกว้างและรองรับได้ไม่มากเท่ากับ W860 แต่หากคุณใช้เครื่องอ่านออกเสียงเพียงเล็กน้อยก็น่าจะเพียงพอแล้ว

Jenny Allan 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:41 น.
Bhashini Neve 21 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:11 น.

คุณตั้งใจจะใช้พื้นรองเท้าต่อหรือไม่? ในกรณีนี้ ฉันขอแนะนำรองเท้ากลางแบบกว้าง: Brooks Ghost 9 D หรือ New Balance W1080 V6 D.

พวกมันกว้างทั้งคู่ แต่รองเท้า New Balance นั้นค่อนข้างจะลึกกว่าเล็กน้อย ซึ่งฉันคิดว่ามีประโยชน์ในการกันแรงกดดันจาก Neuroma ของ Morton

หากคุณต้องการหยุดใช้พื้นรองเท้า &ndash และนั่นอาจเป็นความคิดที่ดีเพราะพื้นรองเท้าในรองเท้ามีเนื้อที่มากขึ้น และด้วย neuroma คุณต้องการให้เท้ามีที่ว่างมากที่สุดและเท้าของคุณคว่ำ ฉันขอแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่ง ของรองเท้ารองรับ: New Balance 1080 V6 D, Brooks GTS 16 D หรือ Brooks GTS 16 2E

อีกครั้ง นิวบาลานซ์นั้นลึกที่สุด แต่ GTS ในความกว้าง 2E นั้นกว้างที่สุดจากด้านข้าง

ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้.
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

ทิม 22 มิถุนายน 2559 เวลา 17:58 น.

รายการที่ยอดเยี่ยม - ฉันเป็นเจ้าของความภาคภูมิใจของ 2E สูงโค้งและเท้าขนาดต่างกัน (266 ซ้ายและ 272 ขวา) ฉันติดตามการแสดงเทรลและรองเท้าหุ้มส้นสำหรับท้องถนน สนใจที่จะแนะนำบางสิ่งบางอย่าง?

FWIW ปัจจุบันฉันวิ่งทั้งใน Hoka Bondi แต่ค่อนข้างแพง - และรองเท้าด้านซ้ายเล็กเกินไป

Bhashini 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:11 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ด้วยส่วนแทรก ฉันเดาว่าคุณต้องการรองเท้าที่เป็นกลางสำหรับถนนหรือไม่ ในกรณีนี้ฉันจะลอง New Balance 1080 หรือ Brooks Ghost

เส้นทางนั้นยากกว่าเพราะไม่มีอะไรในความกว้าง 2E ที่เรารับมือได้จากความกว้างมาตรฐานที่เรามีในปัจจุบัน ฉันคิดว่าทั้งสองกว้างที่สุด: Mizuno Mujin ซึ่งมีการยึดเกาะที่ดีและรองรับอยู่ตรงกลางเล็กน้อย หรือ Inov8 Roclite 295 ซึ่งมีขนาดที่ต่ำกว่า

ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

Hayley 8 มิถุนายน 2559 เวลา 11:22 น.
เวนดี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 00:00 น.
Bhashini 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10:23 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ส่วนนำที่ส้นค่อนข้างปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น &ndash ทำให้อุ้งเท้ายุบเข้าด้านใน (pronation) หรือตั้งตรง (neutral footstrike) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

หากคุณมีความสุขกับ Brooks Ghost 7 นอกเหนือจากการสวมใส่บริเวณตาปลาแล้ว รองเท้าที่เป็นกลางอาจเหมาะกับคุณ คุณสามารถพิจารณา 1080 ของผู้หญิง New Balance ที่กว้างขึ้นเล็กน้อยได้ไหม? หรือดู Ghost &ndash Ghost 8 &ndash รุ่นปัจจุบันซึ่งมีส่วนบนที่แตกต่างจาก Ghost 7 และอาจทนทานต่อการสวมใส่ทะลุ

เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทำให้มันเป็นหนึ่งในร้านค้าของเรา เราสามารถพิจารณาคุณที่ทำงานและให้คำแนะนำอื่นๆ แก่คุณได้

Geoffrey 28 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:24 น
Bhashini Neve 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13:54 น

นั่นค่อนข้างยาก ไม่มีรองเท้าวิ่งเทรลแบบกว้างที่เรารู้จักอย่างน้อย &ndash จากแบรนด์ที่เราสต็อกและมีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร ดังนั้นคุณจึงต้องเลือกรองเท้าความกว้างมาตรฐานที่กว้างที่สุด ฉันอาจจะลอง Inov 8 Roclite 295 มันคล้ายกับรองเท้า Reebok Spartan &ndash ต่ำและจับได้ &ndash แต่อาจกว้างขึ้นเล็กน้อย

ขอให้โชคดีกับการแข่งขัน
บาชินี

Mr McCaffrey 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:19 น.
Shankara Smith 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:44 น

บ่อยครั้งที่คนที่เป็นโรคตาปลาไหลมีเท้าที่แบนกว่าซึ่งได้ประโยชน์จากการพยุงใต้อุ้งเท้า เพื่อลดแรงกดที่นิ้วเท้าใหญ่ การไม่เห็นเท้าของคุณเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินว่ารองเท้าใดจะซัพพอร์ตคุณได้ดีที่สุด แต่ฉันคิดว่า New Balance M860 4E น่าจะมีโอกาสเพราะมันกว้าง นุ่มที่ส่วนบนของรองเท้า ไม่มีแถบรองรับเลย บริเวณตาปลาและมีส่วนรองรับส่วนโค้ง

หากคุณสามารถเยี่ยมชมร้านค้าของเราได้ เราจะสามารถใส่รองเท้าของคุณให้พอดีและมั่นใจได้ว่ารองเท้าจะรองรับคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Darby Lewes 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 23:56 น.
Bhashini 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:20 น.

ไม่มีแฟลตสำหรับรถแข่งที่มีขนาดพอดีตัวโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรที่ฉันรู้จัก Mizuno Hitogami นั้นกว้างที่สุดที่เรามีในขณะนี้ มันดูดีและกลมใน toe box และมักจะรองรับเท้าที่กว้างกว่า

Kelly 6 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:13 น.
Bhashini Neve 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:10 น

สวัสดีเคลลี่
Ghost 8 กว้างกว่าเวอร์ชัน 7 แต่ไม่กว้างเท่ากับ Ghosts บางตัวก่อนหน้านี้
คุณอาจลองใช้ New Balance 1080 สำหรับผู้หญิงเป็นรองเท้าสีกลางที่คุณต้องการ มันกว้างกว่า Ghost ทั้งยังเบาและกันกระแทก
ขอให้โชคดี
บาชินี

Cooker 20 เมษายน 2559 เวลา 21:26 น.
Bhashini Neve 21 เมษายน 2016 เวลา 11:16 น.

สวัสดี นั่นเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่มีรองเท้าเทรลแบบกว้างที่เรารู้จัก อย่างน้อยก็มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร
จากช่วงปัจจุบันของเรา ฉันคิดว่าทั้งสองกว้างที่สุด: Inov-8 Roclite 295 และ Saucony Xodus

David Wright 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:48 น.
Nandanti Martaskova 12 มิถุนายน 2564 เวลา 15:22 น.
ไมค์ 24 มีนาคม 2559 เวลา 22:48 น

ฉันสวมรองเท้า 10 1/2 ฉันเป็นเจ้าของรองเท้า New Balance ในปี 24 มันกว้างเกินไป แต่ D แคบเกินไป มีคำแนะนำในยี่ห้ออื่นที่อาจมีขนาดรองเท้ากว้าง D หรือ E กว้างกว่านี้ไหม?

Bhashini 29 มีนาคม 2559 เวลา 10:05 น.
NA 19 มีนาคม 2559 เวลา 01:11 น.

ฉันพบรองเท้าที่ใส่สบายแต่ไม่ใช่รองเท้ากีฬา (แต่เมื่อก่อนกลับกันอย่างน่าประหลาด) ฉันมีรองเท้านิวบาลานซ์อยู่บ้าง แต่พอใส่มา 6 เดือนแล้ว มันไม่ใส่สบายที่สุด ฉันเคยมี Mizuno Wave Rider 17 ซึ่งสะดวกสบาย

ฉันต้องการเทรนเนอร์ที่กว้างซึ่งมีกล่องใส่นิ้วเท้าที่กว้างและลึก (มากที่สุดเท่าที่จะเป็นสำหรับผู้ฝึกสอน) ฉันมักจะไปหาผู้ฝึกสอน 2e ซึ่งกว้างพอ ฉันยังต้องการผู้ฝึกสอนที่อ่อนนุ่มเพราะฉันมีแนวโน้มที่จะมีผิวที่แข็ง ข้าวโพด ฯลฯ

Bhashini 19 มีนาคม 2559 เวลา 17:25 น.
Eileen cowan 11 มีนาคม 2559 เวลา 17:25 น.
Bhashini Neve 12 มีนาคม 2559 เวลา 15:22 น

รองเท้าวิ่งทุกคู่มีพื้นรองเท้าแบบถอดได้ และสวมใส่สบายอย่างเหลือเชื่อสำหรับการเดินด้วย หากคุณกำลังตามหารองเท้าที่เป็นกลาง ความกว้างของ New Balance 1080 'D' จะเป็นตัวเลือกที่ดี

หากคุณสามารถทำให้เป็นร้านค้าได้ เราสามารถช่วยคุณค้นหาแบบที่ลงตัวได้

ร็อบ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:34 น.

แล้วรองเท้าวิ่งเทรลแบบกว้างล่ะ?

Bhashini Neve 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:27 น.

ใช่แล้ว รองเท้าวิ่งเทรล Wide Fit ล่ะ! จากแบรนด์ที่เราสต็อก ไม่มีอะไรที่เราสามารถจับได้ในขณะนี้ รองเท้าเทรลที่ชาญฉลาดที่มาพร้อมกับขนาดพอดีเท้าแบบกว้างโดยเฉพาะ ฉันเคยมีตัวเลือกความกว้างมาตรฐานที่กว้างกว่าบางรายการในโพสต์นี้ แต่ฉันลบออกเพราะฉันไม่ต้องการหลอกให้คนอื่นคิดว่าพวกเขาเป็นแบบกว้างโดยเฉพาะ
จากช่วงปัจจุบันของเรา ฉันคิดว่าทั้งสองกว้างที่สุด:
Saucony Xodus และ Inov8 Trailroc (เลิกผลิตแล้ว แต่ยังพอมีสต๊อกอยู่บ้าง)

ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
บาชินี

อามิท 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:56 น.
Bhashini Neve 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:28 น.
Natasha Reece 29 มกราคม 2559 เวลา 10:34 น.
Bhashini Neve 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:40 น.

สวัสดี นาตาชา
ดูเหมือนว่าคุณจะดูตัวเลือกการป้องกันการเอียงตัวได้ดีที่สุด ดีที่สุดที่จะเข้ามาที่ร้านของเราและลองคู่อื่น ๆ ถ้าทำได้ บางที New Balance Women's 860 ในความกว้าง D หรือ Brooks Women's GTS ในความกว้าง D หรือ 2E ขึ้นอยู่กับความกว้างของเท้าของคุณ
ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้มีการกันกระแทกและการรองรับมากมายเพื่อหยุดเท้าของคุณเข้าด้านใน
ขอให้โชคดี
บาชินี

Marion 13 มกราคม 2559 เวลา 18:59 น.
Bhashini 14 มกราคม 2559 เวลา 10:59 น.
ฟิโอน่า 28 ธันวาคม 2558 เวลา 15:14 น.
Bhashini 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13:22 น.

นั่นเป็นเรื่องยากเพราะพวกเขาไม่ได้ทำรองเท้าเทรลในข้อต่อกว้างที่เรารู้จัก
จากรองเท้าที่เรามีในสต็อก ฉันคิดว่านี่เป็นรองเท้าที่กว้างที่สุด แต่ตอนนี้เลิกผลิตแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่มีทุกขนาด: Saucony Excursion TR 8
กว้างที่สุดเป็นอันดับสองคืออันนี้ โปรไฟล์ต่ำกว่า Cascadia แต่ยึดเกาะได้ดี: Inov-8 Roclite 280

หวังว่าจะช่วย
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

Michael Robinson 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:27 น.

สวัสดี ฉันได้ลองรองเท้าเหล่านี้มาสองสามคู่แล้ว แต่รองเท้า New Balance แบบกว้างมักจะกว้างตลอดทั้งรองเท้า และเท้าของฉันต้องการพื้นที่นิ้วเท้าจริงๆ 3 นิ้วเท้าแรกของฉันมีความยาวเท่ากันและฉันมีแผลพุพองที่นิ้วที่ 3 เป็นประจำ ความคิดใดที่จะทำงานได้ดีสำหรับห้องนิ้วเท้า?

Bhashini 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:48 น.

อย่างที่คุณบอกว่าส่วนใหญ่มักจะกว้างมากกว่าแค่ในกล่องนิ้วเท้า คุณเคยลองรองเท้า Brooks บ้างไหม/ รูปทรงต่างจากนี้จึงอาจทำงานได้ดีขึ้น

แมรี่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:40 น.
Bhashini 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:05 น.

สวัสดีแมรี่
หากคุณต้องการการสนับสนุน ฉันขอแนะนำ New Balance W860 ใน D หรือ Brooks W GTS ใน D หรือ 2E หากคุณต้องการความกว้างจริงๆ ไม่มีข้อเสนอในวัน Black Friday แต่การลดราคาของเราจะเริ่มในวันจันทร์ ดังนั้นโปรดเช็คอินต่อไป
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

ยอห์น 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:08 น.
Bhashini Neve 26 ตุลาคม 2558 เวลา 16:03 น.

นั่นเป็นเรื่องยาก รองเท้ารุ่นมินิมอลที่เราสามารถหาได้ในสหราชอาณาจักรล้วนมีวางจำหน่ายในรูปแบบความกว้างมาตรฐานเท่านั้น ความกว้างที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของเราน่าจะเป็น New Balance MR10 ที่มีขนาดดรอป 4 มม. และไม่มีส่วนรองรับหรือส่วนควบคุม แต่จะกว้างพอที่จะใส่เท้า 4E ได้หรือไม่ ผมไม่แน่ใจ
นอกจากนี้เรายังมีขนาดบางในรองเท้า Altra ที่ไม่มีการหล่นและรูปทรงเท้า ดังนั้นพวกเขาจะกว้างกว่าส่วนใหญ่ แม้ว่าเราจะไม่ได้สต็อกไว้อีกต่อไปเพราะยังขายได้ไม่ดีสำหรับเรา

ขอให้โชคดีในการค้นหาสิ่งที่ได้ผล

Michelle 23 กันยายน 2558 เวลา 10:24 น.
Bhashini Neve 23 กันยายน 2558 เวลา 11:44 น.
Sue Edgley 22 กันยายน 2558 เวลา 14:06 น.
Bhashini Neve 23 กันยายน 2558 เวลา 11:43 น.

เรายังไม่มีเวอร์ชัน Gore-Tex ใน 4UK แต่เราจะมีในเร็วๆ นี้ น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้า แม้ว่ารองเท้ารุ่นนี้จะค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับรองเท้าวิ่งเทรลอื่นๆ แต่คุณอาจพบว่ามันค่อนข้างเรียบร้อยเพราะอัปเปอร์ Gore-Tex ไม่ได้ให้อะไรมาก รองเท้าสำหรับถนนที่มีความกว้าง D จะกว้างกว่า แต่ส่วนบนที่เป็นตาข่ายจะช่วยให้เปียกได้ในระดับหนึ่ง และหากพื้นที่ทั่วไปของคุณเป็นโคลนจริงๆ รองเท้าเหล่านี้จะไม่ยึดเกาะมากนัก แต่ทั้งหมดมาในขนาด 4

หวังว่าคุณจะพบสิ่งที่เหมาะกับ
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

Ruth 25 กันยายน 2558 เวลา 06:42 น.
Ruth 25 กันยายน 2558 เวลา 06:45 น.
Jenny 25 กรกฎาคม 2015 เวลา 08:26 น.
Bhashini Neve 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:08 น.

สวัสดีเจนนี่
นั่นเป็นเรื่องยาก มันคือ Brooks GTS ที่เขามีในข้อต่อความกว้าง 2E หรือไม่? อันนั้นมีจำหน่ายในความกว้าง 4E ซึ่งตอนนี้กว้างกว่า 2E นั่นอาจเป็นทางออก ฉันสามารถเห็นได้ว่าการกระดอนที่ลูกบอลของเท้าอาจทำให้รองเท้าตึงมากกว่าการวิ่งทั่วไป แต่ถ้าเขามีพื้นที่ว่างในรองเท้าอีกเล็กน้อยที่อาจช่วยได้
ขอให้โชคดี
บาชินี

Padmore Plodder 22 มิถุนายน 2558 เวลา 22:53 น.
Bhashini Neve 23 มิถุนายน 2558 เวลา 17:54 น.
Mel 3 มิถุนายน 2558 เวลา 15:29 น.

ฉันต้องหารองเท้าที่เหมาะกับอาการนิ้วหัวแม่เท้าของฉันด้วยผ้าตาข่ายหรือผ้านุ่มด้านบนและด้านข้าง แต่ยังมีการซ้อนทับ / เย็บหรือลวดลายที่บริเวณตาปลาน้อยที่สุดเนื่องจากฉันเคยลองรองเท้าฝึกมาก่อนและการถูรองเท้า จะดีสำหรับฉัน ?

Bhashini Neve 3 มิถุนายน 2558 เวลา 15:41 น.
Jacqueline 3 มิถุนายน 2558 เวลา 15:27 น.

Brooks Dyad 8 เป็นรองเท้าที่ดีมากสำหรับการหงาย/เดิน/วิ่งที่เป็นกลาง

รองเท้าคู่นี้ขายในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้หญิงที่มีความกว้าง D (กว้าง) และ 2E (กว้างพิเศษ) แต่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบความกว้างนั้นสำหรับผู้หญิงในสหราชอาณาจักร

คุณมีแนวโน้มที่จะเริ่มปล่อย 2E width ในรองเท้าวิ่งผู้หญิงหรือไม่? เนื่องจากประชากรในสหราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เท้าของผู้คนจะกว้างขึ้น

ไซต์ของคุณเองแนะนำลูกค้าว่าควรลองสวมรองเท้าที่ร้านเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี ฯลฯ แต่หากคุณไม่มีความกว้างที่ต้องการในสต็อก แสดงว่าลูกค้าต้องสั่งซื้อทางออนไลน์และรอการจัดส่งเป็นเวลานาน และหาก รองเท้าไม่พอดี หมายความว่าต้องส่งคืนและสั่งซื้อใหม่

Shankara Smith 3 มิถุนายน 2558 เวลา 15:38 น.

รองเท้ามีหลายแบบและบางสไตล์ก็กว้างกว่าแบบอื่นๆ เราพบว่ามีเฉพาะบางโอกาสเท่านั้นที่เราไม่สามารถพอดีกับเท้าของลูกค้าจากการเลือกที่เรามี ปัจจุบัน D fitting ของ New Balance 860 น่าจะเป็นรองเท้าผู้หญิงที่กว้างที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของเท้าว่าแบบไหนจะพอดีที่สุด

แบรนด์ต่างๆ เริ่มสร้างทางเลือกมากขึ้นสำหรับเท้าที่กว้างขึ้นในสหราชอาณาจักร เราเห็นตัวเลือกที่กว้างขึ้นในสไตล์ที่มากขึ้น ฤดูหนาวนี้ เราจะสามารถสั่งซื้อ Dyad แบบกว้างสำหรับผู้ชายได้ และ New Balance ได้เพิ่มจำนวนสไตล์ที่มีใน 4E ในปัจจุบัน พวกเขากำลังนำเสนอตัวเลือกที่กว้างขึ้นเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นของผู้ชาย มีแนวโน้มว่าสิ่งนี้จะขยายไปถึงผู้หญิงด้วยในเวลาที่เหมาะสม ตราบใดที่แบรนด์ต่างๆ พบความสนใจในกางเกงรัดรูปแบบกว้างพิเศษมากพอ ความพอดีที่กว้างกว่าบางอย่าง เช่น 2E Dyad สำหรับผู้หญิงมีวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันยังไม่มีให้บริการที่นี่

Corinne 6 ตุลาคม 2014 เวลา 15:14 น.
Bhashini Neve 6 ตุลาคม 2014 เวลา 15:48 น

เป็นการยากที่จะแนะนำโดยไม่เห็นคุณวิ่ง คุณสามารถมาที่สาขาใดสาขาหนึ่งของเราเพื่อวิเคราะห์การเดินแบบธรรมชาติได้หรือไม่?

รองเท้าของคุณสวมที่ด้านนอกของปลายเท้าหรือด้านนอกของส้นรองเท้าหรือไม่? หากพวกเขาสวมที่ด้านนอกของปลายเท้าด้วย คุณอาจจะดีที่สุดด้วยรองเท้าที่เป็นกลาง บางอย่างเช่น Brooks Ghost มันเป็นรองเท้าวิ่งบนถนน แต่พื้นรองเท้าชั้นนอกก็ช่วยยึดเกาะถนนได้ดีเช่นกัน รุ่นใดเป็นเทรนเนอร์ของ Asics ของคุณ? คุณมีอาการปวดเข่า หน้าแข้ง หรือเอ็นร้อยหวายหรือไม่? หากคุณถอดพื้นรองเท้าออกจากรองเท้า Asics การสึกหรอเท่ากันหรือไม่ หรือมีรอยบุบที่ด้านในของเท้าส่วนหน้ามากกว่ากันหรือไม่?

Ghost เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมั่นคง และถ้าคุณเล่นกึ่งไอรอนแมน ฉันควรจินตนาการว่าขาของคุณแข็งแรงมาก ดังนั้นฉันคิดว่ามันคงจะโอเคสำหรับคุณ หากคุณสามารถเข้าไปในร้านใดร้านหนึ่งของเราได้ เราอาจตรวจสอบการวิ่งของคุณอย่างเหมาะสมและให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณ

Steve 14 สิงหาคม 2014 เวลา 20:56 น.

ฉันคิดว่าฉันโชคดีเมื่อพบบทความนี้เนื่องจากฉันได้ค้นหารองเท้าที่รองรับ/ความมั่นคงแบบกว้าง (2E หรือ 4E) มาอย่างยาวนาน ฉันมีความสุขกับ Brooks Adrenaline สำหรับถนนและเส้นทางแห้ง แต่ฉันต้องการบางอย่างสำหรับฤดูหนาวและ Transarabia ฉันวิ่งแข่งระยะไกลและต้องการการสนับสนุน แต่ฉันก็มีเท้าที่กว้างมากเช่นกัน รองเท้ารัดส้น/เทรล/ซัพพอร์ตดูเหมือนจะเป็นหมวดหมู่เดียวที่ขาดหายไป ฉันกำลังค้นหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าฉันต้องประนีประนอมฉันอาจจะต้องกลับไปใช้กายอุปกรณ์และยึดติดกับรองเท้าเทรลแบบกว้าง คำแนะนำใด ๆ ที่ชื่นชม

ขอบคุณมากและบทความที่ดี

Bhashini Neve 2 กันยายน 2014 เวลา 16:49 น.

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ขออภัยที่ต้องบอกว่าคุณกำลังค้นหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยก็จากสิ่งที่มีในสหราชอาณาจักร Brooks ทำ ASR ซึ่งเป็นรุ่นออฟโรดของ Adrenaline แต่เฉพาะในการปรับความกว้างมาตรฐาน D เท่านั้น Mizuno Kazan ค่อนข้างกว้าง แต่ถ้าคุณใช้ 2E หรือ 4E ปกติ ผมคิดว่ามันไม่กว้างพอ

ฉันคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดของคุณอย่างที่คุณพูดน่าจะเป็นรองเท้าเทรลที่มีขนาดกว้างและมีกายอุปกรณ์ ระหว่าง Trailroc 245 และ Lone Peak Lone Peak อาจเป็นทางออกที่ดีกว่า เนื่องจากมีการรองรับแรงกระแทกเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยสำหรับระยะทางไกล นอกจากนี้ยังแข็งแกร่งกว่า Trailroc เล็กน้อย ดังนั้นมันจึงอาจรองรับออร์โธติกได้ดีกว่า

หวังว่านี่จะช่วยได้ ขอให้โชคดีกับการวิ่งของคุณ
ทั้งหมดที่ดีที่สุด,
บาชินี

Kevin 21 มกราคม 2016 เวลา 21:45 น.
Bhashini 25 มกราคม 2016 เวลา 09:45 น.
Britgurlrocks 12 มิถุนายน 2557 เวลา 22:32 น.
Bhashini Neve 13 สิงหาคม 2014 เวลา 12:54 น.
Chantel 11 เมษายน 2557 เวลา 18:59 น.
Shankara Smith 15 เมษายน 2557 เวลา 13:43 น.

อาจเป็นได้ว่า Asics ที่คุณมีก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนหน้าของคุณเพียงพอสำหรับใส่ความสบาย แต่ก็ให้การสนับสนุนมากกว่าและคุณขาดส่วนรองรับใต้ซุ้มประตูในรุ่น 1080 เป็นไปได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ แผ่นรองพื้นรองเท้าคู่หนึ่ง แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการใส่รองเท้าของคุณ และเราสามารถตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นและดูว่าทางออกที่ดีที่สุดคืออะไร ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างพื้นที่ตาปลาที่มีความสุขและส่วนโค้งที่มีความสุขจะอยู่ที่นั่น เราแค่ต้องหามันให้เจอ!


การแตกหักของอะซีตาบูลัม การเคลื่อนของสะโพก และกระดูกต้นขาหัก

กระดูกหัก เราเน้นคำพรรณนาหลายคำใน
การอภิปรายเกี่ยวกับการแตกหักของ acetabular แอ่งอุ้งเชิงกรานภายใน
พื้นผิวรูปสี่เหลี่ยมและพื้นผิว retroacetabular อธิบายขนาดใหญ่
พื้นผิวเปลือกนอกของกระดูกที่ไม่มีชื่อ กระดูกเชิงกรานทำเครื่องหมาย
รอยต่อของแอ่งอุ้งเชิงกรานภายในและพื้นผิวรูปสี่เหลี่ยม
รอยบาก sciatic ทำเครื่องหมายจุดเชื่อมต่อของพื้นผิวรูปสี่เหลี่ยมและ
พื้นผิว retroacetabular ( รูปที่ 18.1 )

มี
เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดการกระจัดของข้อต่อ
ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ในยุคเกิดของดิจิทัล
อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพรังสีซึ่งในขนาดของกระดูกเชิงกราน AP และ Judet
มุมมองเปลี่ยนไป ภาพ CT อาจกลายเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากขึ้นของ
การประเมินข้อ CT เหมาะกว่าสำหรับการประเมินบางอย่าง
ลักษณะการแตกหักรวมทั้งการกระแทกที่ขอบ, การหมุนของ
ชิ้นส่วนที่สำคัญ เส้นหักของโคโรนา และกระดูกกระดูกพรุนที่ถูกจองจำ
ชิ้นส่วน ( รูปที่ 18.3 ) ( 18 , 28 , 51 )

พื้นผิว
ของขอบของเส้นแตกหักใหญ่จะเคลื่อนตัวรองถึง
การกระทบกระเทือนของกระดูกเป็นชิ้นๆ
พื้นผิวข้อต่อที่วางอยู่ ในรูปที่ 18.3 ,
การกระทบกระแทกส่วนขอบถูกบันทึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในรัศมีความโค้งของ
พื้นผิวข้อต่อ เป็นสิ่งสำคัญที่ศัลยแพทย์จะรับรู้สิ่งนี้
ลักษณะทางรังสีวิทยาของการเคลื่อนตัวของข้อต่อเพื่อให้สามารถแก้ไขได้
การกระจัด การแตกหักของผนังด้านหลังที่ซับซ้อนอาจเกี่ยวข้องกับ
พื้นผิว retroacetabular ทั้งหมดและรวมถึงส่วนหนึ่งของหรือ
รอยบาก sciatic น้อยกว่าและ tuberosity ischial เส้น ilioischial
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในมุมมอง AP ( รูปที่ 18.4A )

อย่างเด่นชัด
เผยให้เห็นขอบที่หักของญาติปีกอุ้งเชิงกรานหลังที่ไม่บุบสลาย
ไปยังส่วนข้อต่อที่อยู่ตรงกลาง ป้ายนี้คือ
pathognomonic ของการบาดเจ็บทั้งสองคอลัมน์ ( รูปที่ 18.5 ) ( 28 )

การกระทบกระเทือนของพื้นผิวข้อต่อและเก็บรักษาชิ้นส่วนกระดูกพรุนที่มีข้อต่อไม่ลงรอยกัน ( 54 )

ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวสะโพกและเข่าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่า ( 40 )
แรงฉุดไม่ควรมากจนเบี่ยงเบนความสนใจจากกระดูกต้นขา
อะซิตาบูลัม การดึงโครงกระดูก โดยเฉพาะถ้าเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ
ในขณะที่เลือดคั่งแตกเป็นของเหลว สามารถสร้าง a . ได้ในบางครั้ง
ลดอย่างน่าประหลาดใจ ( 62 ) ปล่อยของ
แรงฉุดก่อนการรักษาที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะส่งผลให้
การแทนที่ของการแตกหัก เราเชื่อว่าโครงกระดูกด้านข้าง
การดึงผ่าน trochanter ที่ใหญ่กว่านั้นไม่เป็นประโยชน์และสามารถแม้กระทั่ง
ทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง เช่น การติดเชื้อของโทรจันมากกว่าหรือ
เนื้อเยื่ออ่อนบริเวณข้อสะโพก อย่าใช้แรงฉุดผ่าน
trochanter มากขึ้นหากมีการพิจารณาการผ่าตัดรักษา

รอยแตกของผนังที่มีการกระแทกเล็กน้อย รวมทั้งรูปแบบที่ซับซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับรอยบากที่ใหญ่กว่า ท่านอนหงายป้องกัน
subluxation ของหัวกระดูกต้นขาซึ่งอาจทำให้ลดลงได้

ส่วนประกอบอื่นๆ มีการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด ในกรณีนี้ วิธีการผ่าตัดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว

การกระจัด
ไม่สมบูรณ์: ระยะกระจัดสูงสุด 2 ถึง 3 มม. และไม่ดี: มากกว่า 3 มม
การกระจัดสูงสุด ผลลัพธ์ทางคลินิกถูกกำหนดโดยการแก้ไข
d’Aubigne และ Postel hip score ( ตารางที่ 18.7 ) คุณภาพของการลดต่อประเภทการแตกหักแสดงไว้ในตารางที่ 18.8

แตกหัก
เศษและลดพื้นผิวข้อต่อ จอห์นสันและคณะ รายงาน
ใน 188 กระดูกหักที่รับการผ่าตัดระหว่าง 21 ถึง 120 วันหลังจาก
อาการบาดเจ็บ ( 24 )
มีอุบัติการณ์ของเส้นประสาทอัมพาตเพิ่มขึ้น (12%) และ
osteonecrosis ของ femoral head (13%) โดยมี 50% ของ osteonecrosis
เกิดขึ้นด้วยความคลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนานกว่า 3 สัปดาห์ โดยรวมแล้ว
มีอุบัติการณ์ 65% ของผลลัพธ์ที่ดีหรือยอดเยี่ยม ยากจนที่สุด
ผลลัพธ์เกิดขึ้นในผนังด้านหน้าหักง่าย หลังง่าย
การแตกหักของผนัง การแตกหักของผนังตามขวางและหลังที่เกี่ยวข้อง และ
กระดูกหักรูปตัว T

เป็นการกระทบกระเทือนของกระดูกต้นขา การกระทบกระเทือนต่อข้อต่อ
น่าจะเกิดจากการกระแทกของหัวกระดูกต้นขากับ fe
ขอบด้านหน้าของอะเซตาบูลัมขณะที่มันดีดตัวกับขอบด้านหน้า
ของอะซิตาบูลัม ความคลาดเคลื่อนด้านหน้ามักเกิดขึ้นเมื่อสะโพก
ถูกลักพาตัวและยืดเยื้อมากเกินไป

การตั้งค่าฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญ ตรวจสอบสถานะทางระบบประสาทของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการลดสะโพกอย่างระมัดระวัง

ความไม่ลงรอยกันที่เหลือระหว่างหัวกระดูกต้นขาและอะเซตาบูลัม
การประเมินการแตกหักของ acetabular ระบุกระดูกต้นขาหัก
และการระบุชิ้นส่วน osteochondral ที่เก็บรักษาไว้ภายในสะโพก
ข้อต่อ ( 15 ).

ทำ
ทุกความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคอกระดูกต้นขาจะไม่ถูกแทนที่ในระหว่าง
การลดลง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระจัดของ
คอกระดูกต้นขาระหว่างพยายามลด ให้ตรึงคอกระดูกต้นขา
ก่อนทำการลดการเปิดหรือปิดของหัวกระดูกต้นขา
ความคลาดเคลื่อน วางหมุด Schantz จากคอร์เทกซ์ด้านข้างขึ้นไปที่
หัวกระดูกต้นขาติดกับ T -handle
เพื่อลดแรงเฉือนที่คอกระดูกต้นขาและช่วย
การลดลง การเคลื่อนของสะโพกด้วยการแตกหักของกระดูกต้นขาเคลื่อนคือ
ข้อบ่งชี้ที่แน่นอนสำหรับการลดการเปิดของกระดูกต้นขาหัก
และความคลาดเคลื่อนของหัวกระดูกต้นขา

ของ
โรคข้ออักเสบในการบาดเจ็บที่หัวกระดูกต้นขาขนาดเล็ก ไม่มีข้อมูล
อย่างไรก็ตามเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้ป้องกันการพัฒนาของ
โรคข้ออักเสบหลังถูกทารุณกรรมในระยะยาว


วงเล็บและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลของรัฐ

Sheridan, Cody, Wright และ Cokeville ชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลใน Casper เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เชอริแดนล้มลงในเกมที่หนึ่งให้กับ Laramie แต่ชนะอีกสามรายการในการต่อสู้แบบดุเดือดเพื่อชิงตำแหน่งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี 1986& #xA0  โคดี้ก็พ่ายแพ้ในเกมที่ 1 ให้กับดักลาสในการแข่งขันชิงแชมป์ 3A แต่กลับเป็นแชมป์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า    ไรท์กวาดให้โลเวลล์คว้ามงกุฎแรกของพวกเขามาตั้งแต่ปี 1998 ในทางกลับกัน& #xA0 Cokeville ได้รับตำแหน่งที่ 18 ของพวกเขาในขณะที่พวกเขากวาด Kaycee ในการแข่งขันชิงแชมป์เกมปีที่แล้วที่ Kaycee ชนะในห้าเกม

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม:

(#4W) ริเวอร์ตัน 1, (#1E) เชอริแดน 3 (18-25, 25-27, 26-24, 18-25)

(#3E) ยิลเลตต์ 3, (#2W) อีแวนสตัน 1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-15)

(#3W) ร็อคสปริงส์ 2, (#2E) ลารามี 3 (17-25, 21-25, 25-23, 25-18, 13-15)

(#4E) ตะวันออก 0, (#1W) เคลลี่ วอลช์ 3 (20-25, 19-25, 13-25)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

ริเวอร์ตันส์, อีแวนสตัน 2 (25-21, 23-25, 25-21, 10-25, 16-14)

ร็อค สปริงส์ਂ, ตะวันออก 3 (25-15, 25-12, 18-25, 20-25, 11-15)

เชอริแดน 3 ยิลเลตต์ 2 (25-23, 23-25, 25-20, 18-25, 15-7)

Laramieਃ, Kelly Walsh 1 (25-15, 25-20, 27-29, 25-22)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

อีสต์ 1 ยิลเลตต์ 3 (25-23, 20-25, 22-25, 22-25)

ริเวอร์ตัน 3, เคลลี่ วอลช์ 2 (19-25, 20-25, 26-24, 25-19, 19-17)

ยิลเลตต์ 3, ริเวอร์ตัน 0 (25-20, 25-21, 25-14) อันดับที่ 3

เชอริแดน 3 ลารามี 1 (22-25, 29-27, 25-16, 28-26) การแข่งขันชิงแชมป์

(#4W) ไพน์เดล 0, (#1E) ดักลาส  3 (10-25, 22-25, 22-25)

(#3E) Wheatland 3, (#2W) Lander Valley 2 (23-25, 26-24, 19-25, 25-20, 15-8)

(#3W) สตาร์วัลเลย์ 3, (#2E) เกล็นร็อก 1 (25-20, 22-25, 25-10, 25-16)

(#4E) ทอร์ริงตัน 0, (#1W) โคดี้ 3 (15-25, 12-25, 14-25)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

ไพน์เดลส์ แลนเดอร์ 1 (19-25, 25-15, 25-15, 25-20)

Glenrockਂ, ทอร์ริงตัน 3 (17-25, 25-18, 22-25, 25-23, 9-15)

ดักลาสਃ, Wheatland 0 (25-20, 25-21, 25-22)

สตาร์ วัลเลย์', โคดี้ 3 (18-25, 20-25, 18-25)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

ทอร์ริงตัน 3 วีทแลนด์ 1 (10-25, 18-25, 25-16, 20-25)

ไพน์เดล 0 สตาร์ วัลเลย์ 3 (22-25, 23-25, 10-25)

ทอร์ริงตัน 1, สตาร์ วัลเลย์ 3 (15-25, 25-22, 21-25, 16-25)  อันดับที่ 3

ดักลาส 1, โคดี้ 3 (25-20, 24-26, 21-25, 18-25) การแข่งขันชิงแชมป์

(#4W) เกรย์บูล 0, (#1E) ไรท์ 3 (16-25, 25-27, 8-25)

(#3E) ไพน์บลัฟฟ์ 3, (#2W) โชโชนี 0 (25-20, 25-20, 25-20)

(#3W) เทอร์โมโพลิส 1, (#2E) บิ๊กฮอร์น 3 (22-25, 25-15, 22-25, 19-25)

(#4E) ตะวันออกเฉียงใต้ 0, (#1W) โลเวลล์ 3 (16-25, 20-25, 20-25)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

Greybullਁ, Shoshoni 3 (25-20, 15-25, 14-25, 19-25)

เทอร์โมโพลิส ตะวันออกเฉียงใต้ 3 (21-25, 27-25, 25-20, 17-25, 8-15)

Wrightਃ, Pine Bluffs 1 (17-25, 25-17, 25-9, 25-21)

บิ๊กฮอร์น਀, โลเวลล์ 3 (19-25, 21-25, 16-25)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

ตะวันออกเฉียงใต้ 0 Pine Bluffs 3 (22-25, 10-25, 24-26)

โชโชนี 2, บิ๊กฮอร์น 3 (24-26, 25-23, 19-25, 25-23, 11-15)

ไพน์บลัฟฟ์ 2, บิ๊กฮอร์น 3 (25-17, 25-12, 15-25, 21-25, 12-15) เกมที่ 3

ไรท์ 3, โลเวลล์ 0 (25-12, 25-21, 25-12) การแข่งขันชิงแชมป์

(#4W) H.E.M. 1, (#1E) เคย์ซี'sxA0 3 (12-25, 25-23, 18-25, 13-25)

(#3E) Hulett 0, (#2W) แม่น้ำงูน้อย 3 (13-25, 18-25, 11-25)

(#3W) โค้กวิลล์ 3, (#2E) เกิร์นซีย์ 0 (25-22, 25-23, 25-18)

(#4E) อาร์วาดา-เคลียร์มอนต์ 0, (#1W) เบอร์ลิงตัน 3 (13-25, 15-25, 16-25)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

H.E.M.਀, Hulett 3 (21-25, 15-25, 23-25)

เสื้อไหมพรม'sxA03, Arvada-Clearmont 2 (25-16, 16-25, 22-25, 25-16, 15-13)

Kayceeਃ, แม่น้ำงูน้อย 0 (25-21, 25-18, 25-21)

โค้กวิลล์ส เบอร์ลิงตัน 1 (25-20, 26-24, 23-25, 25-21)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม:

รอบปลอบใจ:

เกิร์นซีย์ 2 แม่น้ำงูน้อย 3 (25-18, 19-25, 22-25, 25-19, 10-15)


18.4E: แบบฝึกหัด

Go Playground เป็นบริการบนเว็บที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของ golang.org บริการนี้ได้รับโปรแกรม Go ตรวจสอบ คอมไพล์ ลิงก์ และรันโปรแกรมภายในแซนด์บ็อกซ์ จากนั้นส่งคืนเอาต์พุต

หากโปรแกรมมีการทดสอบหรือตัวอย่างและไม่มีฟังก์ชันหลัก บริการจะรันการทดสอบ เกณฑ์มาตรฐานมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากโปรแกรมทำงานในสภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์ที่มีทรัพยากรจำกัด

มีข้อ จำกัด สำหรับโปรแกรมที่สามารถเรียกใช้ในสนามเด็กเล่น:

 • สนามเด็กเล่นสามารถใช้ไลบรารีมาตรฐานส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นบางประการ การสื่อสารเพียงอย่างเดียวที่โปรแกรมสนามเด็กเล่นมีต่อโลกภายนอกคือการเขียนลงในเอาต์พุตมาตรฐานและข้อผิดพลาดมาตรฐาน
 • ในสนามเด็กเล่น เวลาเริ่มต้นที่ 2009-11-10 23:00:00 UTC (การพิจารณาความสำคัญของวันที่นี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน) สิ่งนี้ทำให้แคชโปรแกรมง่ายขึ้นโดยให้ผลลัพธ์ที่กำหนด
 • นอกจากนี้ยังมีการจำกัดเวลาดำเนินการและการใช้งาน CPU และหน่วยความจำ

บทความ "Inside the Go Playground" อธิบายวิธีการใช้สนามเด็กเล่น ซอร์สโค้ดมีอยู่ที่ https://go.googlesource.com/playground

สนามเด็กเล่นใช้ Go รุ่นล่าสุดที่เสถียร
เวอร์ชันปัจจุบันคือ go1.16.5

บริการสนามเด็กเล่นเป็นมากกว่าแค่โครงการ Go อย่างเป็นทางการ (Go by Example เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง) และเรายินดีที่จะให้คุณใช้งานบนไซต์ของคุณเอง ทั้งหมดที่เราขอคือคุณต้องติดต่อเราก่อน (โปรดทราบว่านี่คือรายชื่ออีเมลสาธารณะ) ใช้ตัวแทนผู้ใช้เฉพาะในคำขอของคุณ (เพื่อให้เราสามารถระบุตัวคุณได้) และบริการของคุณเป็นประโยชน์ต่อชุมชน Go


ชาย Brooks Dyad 10

เพื่อให้บริการระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าของเรา Fit Specialists ของเราได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจอย่างเหมาะสม หลักการสวมรองเท้า, ฟังก์ชั่นรองเท้าประสิทธิภาพ footwear, เหมาะสม วัด/ขนาดเท้า, ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างรองเท้ากับกายอุปกรณ์, และวิธีการดำเนินการ a วิเคราะห์การเดิน.

นอกจากความเชี่ยวชาญของเราแล้ว เรายังมีรองเท้าแบรนด์ต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายแบรนด์มีตัวเลือกความกว้างเพื่อรองรับรูปร่างเท้าที่แตกต่างกันจำนวนมาก การมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับแบรนด์รองเท้า เช่น New Balance, Brooks, Mizuno, Asics, Saucony และ Dunham เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความกว้างและขนาดที่ใหญ่กว่านั้นไว้ในสต็อกเป็นประจำ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าของเรามีตัวเลือกในการสวมใส่ที่หลากหลาย

การผสมผสานความเชี่ยวชาญและบริการของเราเข้ากับรายการรองเท้าที่มีให้เลือกมากมาย เราหวังว่าจะได้เยี่ยมชมร้านค้าของเราเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริง

ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 Sports 4 เริ่มต้นอย่างถ่อมตนบนพื้นที่เพียง 1,000 ตารางฟุต โดยมีพนักงานขนาดเล็ก 4 คน และรองเท้าวิ่งเพียง 2 รุ่นเท่านั้น แม้จะมีการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงสอดคล้อง: ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งเสื้อผ้าแอคทีฟที่อบอุ่น ไม่เหมือนใคร และให้ข้อมูลสำหรับภูมิภาคออตตาวา

เรายังคงเชื่อในสภาพแวดล้อมแบบ "ร้านแม่และป๊อป" และระดับการดูแลที่มาพร้อมกับธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นชุมชน เราอาจไม่มีร้านค้าขนาดใหญ่ของบริษัท แต่หลังจาก 37 ปีของธุรกิจ เราพบว่าการดูแลลูกค้าในบางครั้งอาจไปไกลกว่าโฆษณาและจอแสดงผลราคาแพง


ส่วนที่ II E+W+S การออกใบอนุญาตและข้อบังคับ—กิจกรรมเฉพาะ

9 การใช้มาตรา 10 ถึง 27 และ 38 ถึง 44 S

(1) มาตรา 10 ถึง 27 (ยกเว้นมาตรา 20) ข้อบังคับใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้มาตรา 20 ดังกล่าว และมาตรา 38 ถึง 43 [ F1 (ยกเว้นมาตรา 41A) ] แห่งพระราชบัญญัตินี้และคำสั่งใด ๆ ที่ทำขึ้นตามมาตรา 44(1)(a ) แห่งพระราชบัญญัตินี้ (ซึ่งข้อบังคับและคำสั่งมาตราอยู่ในมาตรานี้เรียกว่า “บทบัญญัติที่เป็นทางเลือก”) ให้มีผลใช้บังคับในขอบเขตของผู้มีอำนาจอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ผู้มีอำนาจมีมติดังกล่าวตามอนุมาตรา (2) ถึง ( 8) ด้านล่าง

(๒) ผู้อนุญาตอาจกำหนดตามมาตรานี้ว่าตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ในมติ (ซึ่งต้องไม่มาก่อนสิ้นระยะเวลาเก้าเดือนนับแต่วันที่มีการลงมติ) บทบัญญัติกิจกรรมใด ๆ สำหรับการอนุญาตและระเบียบที่ทำโดยบทบัญญัติทางเลือกจะต้องได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นและจะต้องได้รับการควบคุมโดยบทบัญญัติเหล่านั้น

(3) ภายใต้หัวข้อย่อย (4) และ (5) ด้านล่าง อาจมีการลงมติภายใต้มาตรานี้—

(a) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดหรือใด ๆ ที่อ้างถึงในหัวข้อย่อย (2) ด้านบน

(b) ในส่วนที่เกี่ยวกับทั้งหมดหรือบางส่วนของพื้นที่ของผู้มีอำนาจอนุญาต

(i) กิจกรรมทุกประเภทที่อ้างถึงในข้อกำหนดทางเลือกหรือ

(ii) คลาสดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหรือ

(iii) คลาสหรือคลาสดังกล่าวโดยเฉพาะ

(๔) ผู้อนุญาตไม่อาจลงมติตามมาตรานี้เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ในการอนุญาตและระเบียบที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ ถึง ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (กล่าวคือ การดำเนินการของยานพาหนะเป็น แท็กซี่ การทำงานของยานพาหนะเป็นรถเช่า การขับรถแท็กซี่ และการขับรถเช่า) เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด

(5) การลงมติภายใต้มาตรานี้โดยผู้มีอำนาจอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ—

(ก) บทบัญญัติกิจกรรมสำหรับการอนุญาตและระเบียบที่ทำขึ้นในมาตรา 24 ถึง 27 ของพระราชบัญญัตินี้ (กล่าวคือการประกอบธุรกิจในฐานะตัวแทนจำหน่ายมือสอง) ให้ระบุประเภทหรือคลาสเฉพาะของกิจกรรมนั้น ซึ่งจะถือว่าได้รับอนุญาตและควบคุม

(ข) บทบัญญัติกิจกรรมสำหรับการอนุญาตซึ่งทำขึ้นในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตินี้ (กล่าวคือการใช้สถานที่เป็นที่สถานบันเทิงสาธารณะ) ให้ระบุสถานที่หรือสถานที่หรือชั้นหรือชั้นของสถานที่นั้นซึ่งจะต้อง จึงตกเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

(6) ห้ามมิให้ผู้อนุญาตทำการลงมติตามมาตรานี้ เว้นแต่จะมี—

(ก) ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของตนตามเงื่อนไขของมติที่เสนอพร้อมกับคำบอกกล่าว—

(i) ที่ตั้งใจจะลงมติและ

(ii) การรับรองเกี่ยวกับการลงมติอาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้มีอำนาจภายใน 28 วันนับจากวันที่ประกาศครั้งแรกและ

(b) ถือว่าการรับรองใด ๆ ที่ทำขึ้น

(7) ก่อนดำเนินการลงมติภายใต้มาตรานี้ ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจทำการแก้ไขดังกล่าวกับมติที่เสนอตามที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมในแง่ของการรับรองที่ทำกับพวกเขาหากการแก้ไขดังกล่าวไม่ขยายขอบเขต

(8) ผู้อนุญาตจะต้องลงมติในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของตนทันทีที่มีมติตามอนุมาตรา (2) ข้างต้น

(ก) เงื่อนไขของมติที่ทำร่วมกับ

(ฌ) ให้มีผลนับแต่วันที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับจะเป็นความผิดตามมาตรา ๗(1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาตไม่ว่ามติใดจะกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต และ

(ii) การขอใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมจะได้รับการพิจารณาโดยผู้มีอำนาจหลังจากหมดอายุหนึ่งเดือนหลังจากวันที่มีการลงมติ

(9) การลงมติภายใต้มาตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้โดยมติที่ตามมาในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาที่มีผลบังคับใช้ มติภายใต้มาตราย่อยนี้ -

(ก) การแก้ไขความละเอียดภายใต้มาตรานี้เพื่อลดขอบเขตหรือ

(ข) เพิกถอนมติตามมาตรานี้

ให้มีผลใช้บังคับในวันที่กำหนดเป็นวันใดภายหลังการลงมติ

(10) สิ่งใดๆ ที่ต้องทำหรืออาจกระทำภายใต้หรือตามความในส่วนที่ 1 หรือส่วนนี้ของพระราชบัญญัตินี้ อาจกระทำได้ตลอดเวลาเท่าที่จำเป็นหรือสมควร วัตถุประสงค์ในการให้ผลโดยสมบูรณ์ต่อมติในเวลาที่มีผลใช้บังคับ แต่ไม่มีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากมตินั้น ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจนกว่าจะสิ้นอายุหนึ่งเดือนหลังจากนั้น การทำมติ

การปรับเปลี่ยน ฯลฯ (ไม่แก้ไขข้อความ)

ใบอนุญาตและข้อบังคับของรถแท็กซี่และรถเช่าส่วนตัว E+W+S

10 ใบอนุญาตแท็กซี่และรถเช่าส่วนตัว ส

(1) ใบอนุญาตที่เรียกกันว่า “ใบอนุญาตแท็กซี่” หรือ “ใบอนุญาตรถเช่าส่วนตัว” แล้วแต่กรณี จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของยานพาหนะดังนี้—

(2) ห้ามมิให้ผู้อนุญาตอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตเช่ารถส่วนตัว เว้นแต่จะพอใจว่ารถที่เกี่ยวข้องในใบอนุญาตนั้นเหมาะสมกับประเภท ขนาด และการออกแบบเพื่อใช้เป็นรถแท็กซี่หรือรถยนต์เช่าส่วนบุคคล แล้วแต่กรณีและปลอดภัยสำหรับการใช้งานนั้นและมีผลใช้บังคับเกี่ยวกับยานพาหนะดังกล่าวนโยบายการประกันหรือการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวตาม Part VI ของ M1Road Traffic Act 1972

[ F2 (3) โดยปราศจากอคติต่อวรรค 5 ของบัญชี 1 ของพระราชบัญญัตินี้ ใบอนุญาตอาจถูกปฏิเสธโดยผู้ออกใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำกัดจำนวนรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ออกใบอนุญาตหาก แต่ถ้าพวกเขาพอใจที่ไม่มีความต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ในพื้นที่ของตนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนอง ]

(4) ยานพาหนะจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ของอนุมาตรา (2) ข้างต้น [ F3 —

(ก) ] ให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และการออกแบบ หากเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 20(2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของตน [ F4 และ

(ข) ว่าไม่เหมาะสมหากไม่ปฏิบัติตาม ]

(5) ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตเช่ารถเอกชน ให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของรถที่ใช้แทนรถที่ออกใบอนุญาต หรือ แล้วแต่กรณี หากผู้อนุญาตเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ต่ออายุครั้งสุดท้าย ยานพาหนะที่พอใจในเรื่องที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (2) ข้างต้น และในกรณีที่ใบอนุญาตแท็กซี่หรือใบอนุญาตรถเช่าส่วนตัวภายใต้มาตรานี้ขยายไปถึงรถยนต์ทดแทน อนุมาตรา (6) ด้านล่างจะไม่นำไปใช้กับรถที่ถูกแทนที่ด้วยรถทดแทน ยานพาหนะ

(6) ภายใต้มาตรา (5) ข้างต้น ผู้ถือรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตรถเช่าส่วนบุคคลต้องภายใน 28 วันนับจากวันที่ขายหรือจำหน่ายยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตให้ส่งมอบใบอนุญาตและป้ายทะเบียนใด ๆ แก่ผู้มีอำนาจอนุญาต หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้อนุญาตออกให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่ารถเป็นรถแท็กซี่ หรือ รถยนต์เช่าส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี และหากปราศจากเหตุอันสมควรแล้ว ผู้นั้นไม่กระทำความผิดต้องระวางโทษ ความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน [ F5 ระดับ 2 ในระดับมาตรฐาน ]

11 การตรวจสอบและทดสอบยานพาหนะ ส

(1) ผู้ถือรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตเช่ารถส่วนตัวต้องแสดงรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวเพื่อตรวจสอบและทดสอบโดยหรือในนามของผู้มีอำนาจอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าวและ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ทราบตามสมควร

(2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานอนุญาต (ในส่วนของรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับเขตอำนาจหน้าที่) [ F6 , ลูกจ้างพลเรือนที่ได้รับมอบอำนาจ ] หรือตำรวจ มีอำนาจตรวจสอบและทดสอบได้ตลอดเวลาตามสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตหรือรถเช่าส่วนตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบความเหมาะสมหรือความถูกต้องของเครื่องวัดระยะทางใด ๆ และหากผู้นั้นไม่พอใจในความปลอดภัยของรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวในการขนส่ง ผู้โดยสารหรือตามความเหมาะสมหรือความเที่ยงตรงของเครื่องวัดระยะทางที่เขาอาจจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร—

(ก) กำหนดให้ผู้ถือรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตเช่ารถเอกชนดำเนินการให้รถแท็กซี่ รถยนต์เช่าส่วนบุคคล หรือมิเตอร์วัดระยะทาง แล้วแต่กรณี สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ในเวลาและสถานที่ตามสมควรตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ xD

(b) ระงับใบอนุญาตจนกว่าจะถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานอนุญาต [ F7 , ลูกจ้างพลเรือนที่ได้รับอนุญาต ] หรือตำรวจพอใจ:

โดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ [ F8 , ลูกจ้าง ] หรือตำรวจไม่พอใจนักก่อนครบกำหนด 28 วัน นับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ถือว่าใบอนุญาตดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามมาตรานี้ ให้ถูกระงับโดยผู้อนุญาตตามวรรค 11 ของบัญชี 1 แห่งพระราชบัญญัตินี้

12 ค่าธรรมเนียมแท็กซี่และใบอนุญาตเช่ารถส่วนตัว ส

ให้ผู้อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตรถแท็กซี่และรถยนต์เช่าส่วนบุคคล และคำขอรับใบอนุญาตที่ตนอาจแก้ไขได้เป็นครั้งคราว และต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ ถึง ๒๓ (นอกเหนือจากมาตรา ๑๙) แห่งพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตนั้น

13 ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่และรถยนต์ส่วนตัว ส

(1) ใบอนุญาตที่เรียกกันว่า “ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่” หรือ “ใบอนุญาตขับรถรับจ้างส่วนตัว” แล้วแต่กรณี จะต้องอยู่ภายใต้มาตรา (2) ด้านล่าง สำหรับการขับรถหรือมี ค่าแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัว

(2) ผู้ถือใบขับขี่รถรับจ้างส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ในการขับรถหรือต้องเสียค่าบริการรถเช่าส่วนตัวในขณะดำเนินการดังกล่าว

(3) ผู้อนุญาตจะไม่ให้ใบอนุญาตแก่บุคคลใดตามมาตรานี้ เว้นแต่บุคคลนั้นจะมี [ F9 ตลอดระยะเวลา 12 เดือนทันที ] ก่อนวันที่สมัครใบอนุญาตให้ขับรถ ออกภายใต้ส่วนที่ 3 ของ M2Road Traffic Act 1972 หรือใบอนุญาตซึ่งในขณะที่สมัครของเขาให้สิทธิ์เขาในใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการทดสอบ ไม่เป็นใบอนุญาตชั่วคราว

(4) ผู้อนุญาตอาจเรียกผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตขับแท็กซี่ แล้วแต่กรณี ได้ทุกเมื่อเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองพอใจว่าตนมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมจะขับแท็กซี่ได้ หรือแล้วแต่กรณี หรือใบอนุญาตขับรถส่วนตัวเพื่อยื่นตรวจสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อ

(5) ผู้อนุญาตอาจกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต แผนผังของถนนในพื้นที่นั้นและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ แท็กซี่ตามที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร และผู้มีอำนาจอาจปฏิเสธที่จะให้ใบอนุญาตแก่บุคคลที่ไม่พึงพอใจว่าตนมีความรู้เพียงพอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหล่านี้

(6) ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้หยุดด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ขับรถบนถนนได้ . . F10 ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต ใบอนุญาตจะไม่มีผลบังคับ

14 ป้ายบนยานพาหนะอื่นที่ไม่ใช่รถแท็กซี่ ส

(1) ภายใต้หัวข้อย่อย (2) ด้านล่าง ห้ามแสดงคำ ป้าย ประกาศ เครื่องหมาย ไฟส่องสว่าง หรือลักษณะอื่นใดบนรถเช่าส่วนตัวในรถเช่าส่วนตัว ซึ่งอาจแนะนำว่าสามารถเช่ายานพาหนะเป็นรถแท็กซี่ได้

(2) หมวดย่อย (1) ข้างต้นใช้ไม่ได้กับป้ายทะเบียนหรือสิ่งอื่นใดที่ออกโดยผู้ออกใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุว่ายานพาหนะที่เกี่ยวข้องเป็นรถเช่าส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับป้ายใด ๆ ที่กำหนดให้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.สรรพสามิต พ.ศ. 2514

(ก) ขับขี่ยานพาหนะที่ฝ่าฝืนมาตรา (1) หรือ

(b) สาเหตุหรือโดยรู้เท่าทันอนุญาตให้ส่วนย่อยถูกละเมิดในส่วนที่เกี่ยวกับยานพาหนะใด ๆ

มีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน [ F11 ระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน ] & # xD

15 การทำงานของรถแท็กซี่นอกเขตอนุญาต ส

(1) ผู้อนุญาตกับข้อตกลงของผู้อนุญาตอื่นอาจระบุชื่อจุดหมายปลายทางหรือประเภทของจุดหมายปลายทางในพื้นที่ของหน่วยงานอื่นได้ และตามข้อตกลงดังกล่าว ให้กำหนดมาตราส่วนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินี้สำหรับการเดินทางออกจากพื้นที่โดย แท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาไปยังจุดหมายปลายทางหรือชั้นโดยสารดังกล่าว

(2) เงื่อนไขที่ต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่หรือแท็กซี่จะยังคงใช้ต่อไปในขณะที่แท็กซี่หรือคนขับมีส่วนร่วมในการเดินทางดังกล่าว

(3) ไม่มีส่วนใดในมาตรานี้หรือในส่วนที่ 1 ของพระราชบัญญัตินี้ที่จะกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ที่กำหนดให้ต้องเดินทางไปยังปลายทางนอกพื้นที่ที่ตนได้รับใบอนุญาต

16 การเดินทางในอังกฤษและเวลส์ด้วยยานพาหนะและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ E+W+S

ในมาตรา 75 ของ M4 Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976 (การออมสำหรับยานพาหนะบางคันจากข้อกำหนดของส่วนที่ II ของพระราชบัญญัตินั้นสำหรับรถยนต์เช่าส่วนบุคคล) หลังจากส่วนย่อย (2) จะมีการแทรก—

“ (2A) ในกรณีที่ยานพาหนะถูกใช้เป็นรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัว วรรค (ก) (ข) และ (ค) ของมาตรา 46(1) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับกับการใช้หรือการขับขี่ยานพาหนะ หรือจ้างคนมาขับรถ ถ้า—

(ก) ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรัฐบาลกลาง (สกอตแลนด์) พ.ศ. 2525 เพื่อใช้เป็นรถแท็กซี่ หรือ แล้วแต่กรณี รถยนต์ส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับและ

(ข) ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินั้น ๆ สำหรับการขับรถแท็กซี่หรือรถยนต์เช่าส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

ในหมวดย่อยนี้ “รถเช่าส่วนตัว ” และ “ แท็กซี่ ” มีความหมายเดียวกับในมาตรา 10 ถึง 22 ของกฎหมายพลเมือง (สกอตแลนด์) พ.ศ. 2525”

การปรับเปลี่ยน ฯลฯ (ไม่แก้ไขข้อความ)

C3 ข้อความของเอสเอส 16, 18(11), 51(7) และ 52(6) อยู่ในรูปแบบที่ตราไว้แต่เดิม: ไม่ได้ทำซ้ำในธรรมนูญที่บังคับใช้และไม่สะท้อนถึงการแก้ไขหรือการยกเลิกใด ๆ ที่อาจได้ทำขึ้นก่อน 1.2.1991.

17 ค่าแท็กซี่. ส

(1) ค่าโดยสารสำหรับรถแท็กซี่ในพื้นที่ใด ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถแท็กซี่หรือการเตรียมการสำหรับการเช่าจะต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่นั้นตามมาตรานี้และมาตรา 18 ของมาตรานี้ พรบ.

[ F12 (2) ผู้ออกใบอนุญาตต้องแก้ไขมาตราส่วนสำหรับค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อย (1) ภายใน 18 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่มาตราส่วนมีผลบังคับใช้

(3) ในการตรึงตาชั่งตามอนุมาตรา (2) ผู้อนุญาตอาจ—

(ก) เปลี่ยนแปลงค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(b) กำหนดอัตราค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราเดียวกัน

(4) ก่อนการตรึงตาชั่งตามอนุมาตรา (2) ผู้มีอำนาจอนุญาตต้องทบทวนตาชั่งตามส่วนย่อย (4A)

(4A) ในการดำเนินการตรวจสอบ ผู้มีอำนาจอนุญาตจะต้อง—

(ก) ปรึกษากับบุคคลหรือองค์กรที่ดูเหมือนหรือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ดำเนินการภายในพื้นที่ของตน

(b) ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว—

(i) ตรวจสอบเครื่องชั่งที่มีอยู่ และ

(ii) เสนอมาตราส่วนใหม่ (ไม่ว่าจะในอัตราที่เปลี่ยนแปลงหรืออัตราเดียวกัน)

(c) เผยแพร่มาตราส่วนที่เสนอเหล่านั้นในหนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ -

(i) กำหนดตาชั่งที่เสนอ

(ii) อธิบายผลกระทบของเครื่องชั่งที่เสนอ

(iii) เสนอวันที่ที่เครื่องชั่งที่เสนอจะมีผลใช้บังคับ และ

(iv) ระบุว่าบุคคลใดอาจทำคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจนถึงวันที่ที่เกี่ยวข้องและ

(d) พิจารณาการรับรองดังกล่าว

(4B) ในส่วนย่อย (4A)(c)(iv) “วันที่ที่เกี่ยวข้อง” คือวันที่ที่ระบุโดยผู้มีอำนาจอนุญาตซึ่งลดลงอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังจากการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยผู้มีอำนาจของเครื่องชั่งที่เสนอ

(4C) ภายหลังการตรึงตาชั่งภายใต้มาตราย่อย (2) ผู้มีอำนาจอนุญาตจะต้องแจ้งให้ทราบตามส่วนย่อย (4D)

(4D) ผู้มีอำนาจอนุญาตจะต้อง—

(ก) กำหนดและอธิบายผลกระทบของเครื่องชั่งตามที่คงที่

(b) แจ้งให้บุคคลที่กล่าวถึงในส่วนย่อย (4E) ของ—

(i) วันที่ที่เครื่องชั่งแบบกำหนดตายตัวจะมีผลใช้บังคับ และ

(ii) สิทธิในการอุทธรณ์ตามมาตรา 18

(ก) ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ทุกรายที่ให้บริการภายในพื้นที่ของตน และ

(b) บุคคลและองค์กรที่ได้รับการปรึกษาภายใต้หัวข้อย่อย (4A)(a) ]

(5) จะมีการแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ของหมวดย่อย [ F13 (4D)(b) ] ข้างต้นโดย—

(a) ถูกส่งโดยจดหมายส่งที่บันทึกไว้ไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ทราบของบุคคลและองค์กรที่อ้างถึงในหัวข้อย่อย [ F14 (4E) ] ด้านบน เพื่อที่จะไปถึงที่นั่นในเส้นทางปกติของไปรษณีย์ ไม่เกิน [ F15 เจ็ด วันหลังจากที่ตาชั่งได้รับการแก้ไขในส่วนย่อย (2) ] ด้านบนหรือ

(ข) การบริการส่วนบุคคลตามคำบอกกล่าวแก่บุคคลเหล่านั้นภายในเวลานั้น

18 อุทธรณ์เกี่ยวกับค่าโดยสารรถแท็กซี่ ส

[ F16 (1) บุคคลใดก็ตามที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อย (1A) อาจอุทธรณ์ภายใน 14 วันหลังจากได้รับแจ้งภายใต้มาตรา 17(4C) ต่อเจ้าหน้าที่จราจรสำหรับเขตจราจรสก็อตที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พรบ.รถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2524 ]

(ก) บุคคลใดที่ประกอบกิจการรถแท็กซี่ในพื้นที่ซึ่งได้กำหนดมาตราส่วนไว้ตามมาตรา 17(2) และ

(ข) บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ปรากฏต่อเจ้าหน้าที่จราจรเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ดังกล่าว ]

(2) การจราจร [ ผู้บัญชาการ F18 ] อาจได้ยินคำอุทธรณ์ตามมาตรานี้ แม้ว่าจะไม่ได้ยื่นคำร้องต่อ [ F19 เขา ] ภายในเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย (1) ข้างต้น

(3) ในการอุทธรณ์ F20 ภายใต้หมวดย่อย (1) ด้านบน การจราจร [ F18 ผู้บัญชาการ ] อาจ—

(ก) ยืนยันหรือเปลี่ยนตาชั่งหรือ

(i) ในขั้นตอนใด ๆ ในการอุทธรณ์ [ F22 ถ้า ] [ F23 เขาพิจารณา ] คดีของผู้อุทธรณ์ไม่ได้เป็นตัวแทนของมุมมองของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานอนุญาต

(ii) หากเวลาผ่านไปน้อยกว่าสองปีตั้งแต่ [ F23 เขาตัดสินใจ ] การอุทธรณ์คำตัดสินของผู้มีอำนาจเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราส่วนเดียวกัน และ [ F23 เขาถือว่า ] ไม่เหมาะสมที่ [ F23 เขาควรพิจารณา ] เรื่องนี้อีกครั้ง .

(4) การอุทธรณ์ตามมาตรานี้มีผลให้ระงับคำวินิจฉัยที่อ้างถึงในอนุมาตรา (1) ข้างต้นจนถึงวันที่การอุทธรณ์ถูกยกเลิก หรือ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งไปยังผู้อุทธรณ์ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้อุทธรณ์แล้ว การกำจัดของมัน

(5) ในกรณีที่ [ F24 เขาเปลี่ยน ] มาตราส่วนภายใต้ส่วนย่อย (3) (a) ด้านบน การจราจร [ F18 ผู้บัญชาการ ] อาจใช้วันที่อื่นสำหรับการมีผลบังคับใช้ของมาตราส่วนเหล่านี้

(6) รัฐมนตรีต่างประเทศอาจ [ F25 ตามคำสั่งของตราสารทางกฎหมาย ] กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนในการอุทธรณ์ตามมาตรานี้

(7) คำตัดสินของการจราจร [ F18 กรรมาธิการ ] ในการอุทธรณ์ตามมาตรานี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

(8) การจราจร [ F18 กรรมาธิการ ] จะต้องแจ้งการตัดสินใจของ [ F26 ของเขา ] เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อุทธรณ์และผู้มีอำนาจอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดย—

(a) มันถูกส่งโดยจดหมายส่งที่บันทึกไว้ไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ทราบของเขาหรือ แล้วแต่กรณี ถึงพวกเขาเพื่อที่จะมาถึงในเส้นทางปกติภายในไม่เกินห้าวันหลังจากการตัดสินใจ [ F26 ของเขา ] หรือ & #xD

(ข) การบริการส่วนบุคคลตามคำบอกกล่าวของผู้อุทธรณ์ภายในเวลานั้น

(๑๐) ให้ผู้อนุญาตเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาตรานี้โดยกรรมการจราจรในส่วนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามมาตรานี้

[ F29 18A การตีพิมพ์และมีผลบังคับใช้กับค่าโดยสารแท็กซี่ E+W+S

(1) ภายหลังการตรึงตาชั่งโดยผู้อนุญาตตามมาตรา 17(2) ผู้อนุญาตจะต้อง—

(ก) กำหนดวันที่ที่เครื่องชั่งจะมีผลใช้บังคับ และ

(b) เผยแพร่เครื่องชั่งตามส่วนย่อย (3) ถึง (5)

(2) เครื่องชั่งอาจมีผลบังคับใช้ไม่ช้ากว่าเจ็ดวันหลังจากวันที่เผยแพร่

(3) ผู้มีอำนาจอนุญาตจะต้อง—

(ก) แจ้งตาชั่งโดยโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนอยู่ในเขตนั้น และ

(b) ระบุวันที่ที่เครื่องชั่งจะมีผลใช้บังคับในโฆษณานั้น

(4) ผู้มีอำนาจต้องแจ้งตาชั่ง—

(ก) ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ตามอนุมาตรา (1) ของมาตรา 18 ทันทีที่ทำได้หลังจากพ้นกำหนดเวลา 14 วันตามที่กล่าวไว้ในมาตรานั้น

(ข) เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์นั้นแล้ว ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้หลังจากการตัดสินอุทธรณ์

(5) เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุมาตรา (4) การอุทธรณ์จะกำหนดในวันที่ที่การอุทธรณ์ถูกยกเลิกหรือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงการจำหน่าย ]

19 ท่าแท็กซี่. ส

(1) หลังจากการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือองค์กรที่ดูเหมือนหรือเป็นตัวแทนของผู้ดำเนินการแท็กซี่ที่ดำเนินการในพื้นที่ของตนแล้ว หลังจากการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือองค์กรที่ดูเหมือนจะเป็นหรือเป็นตัวแทนของผู้ดำเนินการแท็กซี่ในพื้นที่ของตนแล้ว อาจแต่งตั้งจุดยืนสำหรับรถแท็กซี่ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันบนถนนใดก็ได้ ภายในพื้นที่ของตนหรือในที่ดินใด ๆ ที่ผู้มีอำนาจเป็นเจ้าของหรือโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของในที่ดินใด ๆ ที่ตนเป็นเจ้าของ

(2) ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจ—

(ก) ตั้งและส่องสว่างป้าย

(b) ทำให้เกิดเส้นหรือเครื่องหมายบนถนน

ระบุข้อจำกัดของจุดยืนแท็กซี่

(3) ผู้ออกใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตให้จอดในแต่ละท่าเป็นครั้งคราว หลังจากการปรึกษาหารือตามที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย (1) ข้างต้นแล้ว ภายหลังการปรึกษาหารือตามวรรคหนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดยืนดังกล่าวหรือเพิกถอนการแต่งตั้ง

(4) ก่อนกำหนดจุดยืนใด ๆ สำหรับรถแท็กซี่หรือเปลี่ยนจำนวนรถแท็กซี่ที่อนุญาตให้จอดในแต่ละท่า ให้ผู้อนุญาตแจ้งหัวหน้าตำรวจในพื้นที่ซึ่งท่านั้นตั้งอยู่ และต้องแจ้งข้อเสนอให้สาธารณชนทราบด้วย โดยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งฉบับที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของตน และให้นำคำคัดค้านหรือคำรับรองใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 28 วันหลังจากประกาศโฆษณาครั้งแรก

(5) ไม่มีส่วนใดในส่วนนี้ที่จะให้อำนาจผู้มีอำนาจอนุญาตในการแต่งตั้งจุดจอดรถแท็กซี่ใด ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงสถานที่ใด ๆ อย่างไม่สมเหตุสมผล หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก [ ผู้มีอำนาจด้านถนน F30 ] เพื่อแต่งตั้งจุดยืนแท็กซี่บน [ F31 ถนน ] หรือตั้งหรือส่องสว่างป้ายใด ๆ ที่นั่นหรือทำให้เส้นหรือเครื่องหมายใด ๆ บนถนนสายใด . . F32

20 ระเบียบเกี่ยวกับรถแท็กซี่และรถเช่าส่วนตัวและผู้ขับขี่ ส

(1) โดยไม่คำนึงถึงวรรค 5(2) ของบัญชี 1 ของพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการแห่งรัฐอาจกำหนดข้อบังคับว่าหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะต้องกำหนดใบอนุญาตขับรถส่วนตัว คนขับรถแท็กซี่ หรือใบอนุญาตขับรถส่วนตัว ในส่วนที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่ เงื่อนไขหรือประเภทของเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและต้องไม่กำหนดเงื่อนไขอื่นหรือประเภทของเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ [ ฉ33 และอาจกำหนดว่าจะต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวหรือ แล้วแต่กรณี จะไม่ กำหนดสำหรับพื้นที่หรือชั้นของพื้นที่ที่แตกต่างกัน และเงื่อนไขหรือประเภทของเงื่อนไขที่แตกต่างกันอาจจะกำหนดเกี่ยวกับประเภทของรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวที่แตกต่างกัน ]

(2) รัฐมนตรีต่างประเทศอาจปฏิบัติตามระเบียบ F34 กำหนดประเภท ขนาด และแบบของยานพาหนะตามความมุ่งประสงค์ในมาตรา ๑๐(๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ และอาจกำหนดประเภท ขนาด หรือแบบของยานพาหนะตามพื้นที่ต่างๆ ได้

[ F35 (2A) โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความทั่วไปของอนุมาตรา (1) และ (2) ข้างต้น ข้อบังคับภายใต้มาตราย่อยเหล่านั้นอาจกำหนดให้ข้อกำหนดดังกล่าวปรากฏต่อรัฐมนตรีต่างประเทศว่ามีความจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการบรรทุกรถแท็กซี่สำหรับผู้ทุพพลภาพ บุคคล (ตามความหมายของ [ F36 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียม 2010 ] ) และบทบัญญัติดังกล่าวอาจกำหนดไว้โดยเฉพาะ—

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขประเภทอื่นๆ

(b) วันที่เริ่มใช้บทบัญญัติดังกล่าวและขอบเขตที่จะบังคับใช้และ

(ค) สถานการณ์ที่อาจได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับคนขับแท็กซี่หรือคนขับแท็กซี่

“สุนัขนำทาง” หมายความว่า สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้นำทางคนตาบอด

“สุนัขได้ยิน” หมายความว่า สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือคนหูหนวกและ

“สุนัขประเภทอื่น” หมายความว่า สุนัขประเภทอื่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาจกำหนด อบรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ]

[ F37 (2AA) รัฐมนตรีชาวสก็อตอาจกำหนดบทบัญญัติที่ดูเหมือนว่าจำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการบรรทุกรถยนต์ส่วนตัวของผู้พิการ (ตามความหมายของ [ F38 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน 2010 ] ) และบทบัญญัติดังกล่าวอาจกำหนดเป็นพิเศษ—

(ก) ข้อกำหนดในการขนส่งสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขประเภทอื่นๆ

(b) วันที่เริ่มใช้บทบัญญัติดังกล่าวและขอบเขตที่จะบังคับใช้และ

(ค) พฤติการณ์ที่อาจได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับรถเช่าส่วนบุคคลหรือผู้ขับขี่รถยนต์เช่าส่วนบุคคล

และในหัวข้อย่อยนี้ “ สุนัขนำทาง ” “ สุนัขได้ยิน ” และ “ สุนัขประเภทอื่น ” มีความหมายเดียวกับในหัวข้อย่อย (2A) ด้านบน

(2AB) กฎระเบียบภายใต้มาตราย่อย (2AA) ข้างต้นอาจจัดให้มีการสร้างความผิดและเพื่อให้ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดโดยสรุปในการลงโทษปรับไม่เกินระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน

(2AC) ข้อบังคับภายใต้หมวดย่อย (2AA) ข้างต้นจะต้องจัดทำโดยเครื่องมือทางกฎหมายที่อาจมีการยกเลิกตามมติของรัฐสภาสกอตแลนด์ ]

(3) ระเบียบภายใต้ [ F39 อนุมาตรา (1) หรือ (2) ข้างต้น ] ให้กระทำโดยตราสารตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกโดยเป็นไปตามมติของสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

การปรับเปลี่ยน ฯลฯ (ไม่แก้ไขข้อความ)

21 ความผิด. ส

(ก) ดำเนินการหรืออนุญาตการทำงานของรถแท็กซี่ภายในพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ขับขี่ต้องมีแต่ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือ

(ข) รับผู้โดยสารใน หรืออนุญาตให้รับผู้โดยสารโดยรถเช่าส่วนตัวภายในพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการแต่ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ขับขี่ต้องมีแต่ไม่มีใบอนุญาต xD

บุคคลนั้นจะมีความผิดในความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ถึงปรับไม่เกิน [ F40 ระดับ 4 ในระดับมาตรฐาน ]

(2) ส่วนย่อย (1) ข้างต้นใช้ไม่ได้กับการดำเนินงานของรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวภายในพื้นที่ที่การดำเนินงานหรือผู้ขับขี่ไม่ได้รับอนุญาตหากได้รับคำขอจ้างโดยผู้ขับขี่ [ F41 ( เว้นแต่ในที่สาธารณะจากบุคคลที่จะถ่ายทอดในนั้นหรือบุคคลที่กระทำการแทนเขาสำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นที่นั่นแล้ว) ] ในขณะที่—

(ก) ในพื้นที่หรือในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและผู้ขับขี่

(b) ว่าจ้างในการเดินทางที่เริ่มต้นในพื้นที่หรือบางส่วนนั้นหรือจะสิ้นสุดที่นั่นหรือ

(c) กลับไปยังพื้นที่หรือส่วนนั้นทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางโดยจ้าง

(3) ส่วนย่อย (1)(b) ข้างต้นใช้ไม่ได้กับการทำงานของยานพาหนะภายในพื้นที่ที่การดำเนินการหรือผู้ขับขี่ไม่ได้รับอนุญาตหากมีการบังคับใช้ -

(i) ในส่วนที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตตามมาตรา 37 ของ M5Town Police Clauses Act 1847 (การออกใบอนุญาตของรถแฮ็คนีย์) หรือมาตรา 48 ของ M6Local Government (บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) Act 1976 (การอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างส่วนตัว) และ xD

(ii) ในส่วนที่เกี่ยวกับคนขับรถ ใบอนุญาตตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี 1847 (ใบอนุญาตของคนขับรถขนส่งที่แฮ็กนีย์) หรือ แล้วแต่กรณี มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวปี 1976 (ใบอนุญาตของคนขับรถรับจ้างส่วนตัว ยานพาหนะ)

[ F42 (3A) ส่วนย่อย (1)(b) ข้างต้นใช้ไม่ได้กับการทำงานของยานพาหนะภายในพื้นที่ที่การใช้งานหรือผู้ขับขี่ไม่ได้รับอนุญาตหากมีการบังคับใช้ -

(ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับยานพาหนะนั้น ใบอนุญาตตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติรถเช่าส่วนบุคคล (ลอนดอน) พ.ศ. 2541 และ

(ข) ใบอนุญาตตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินั้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่ ]

(4) ถ้าบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตขับรถแท็กซี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับยานพาหนะ อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ในปัจจุบันหรือใบอนุญาตขับรถส่วนตัวของเอกชน แล้วแต่กรณี เพื่อใช้งานยานพาหนะเป็นรถแท็กซี่ หรือ แล้วแต่กรณี รถเช่าส่วนตัว เขามีความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ปรับไม่เกิน [ F40 ระดับ 4 ในระดับมาตรฐาน ]

(5) ถ้าบุคคลใดเรียกค่าโดยสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเช่ารถแท็กซี่หรือเช่ารถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีมาตรวัดระยะทางเกินมาตราส่วนที่กำหนดไว้ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน [ F40 ระดับ 4 ในระดับมาตรฐาน ]

(6) ถ้าบุคคลใดกระทำการโดยมิชอบด้วยเหตุอันควร กระทำการหรือขับแท็กซี่หรือรถยนต์รับจ้างส่วนตัวโดยรู้ว่าตราประทับบนมิเตอร์นั้นชำรุด ผู้นั้นต้องรับผิดในความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ปรับไม่เกิน [ F40 ระดับ 4 ในระดับมาตรฐาน ] หรือจำคุกไม่เกิน 60 วัน หรือทั้งจำทั้งปรับ

(7) ถ้าบุคคลใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุหรือยอมให้ยานพาหนะอื่นใดที่มิใช่รถแท็กซี่มายืนรอรถแท็กซี่ในช่วงเวลาใดที่ผู้อนุญาตตั้งท่านั้นไว้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ถึงค่าปรับไม่เกิน [ F40 ระดับ 2 ในระดับมาตรฐาน ]

(8) การแจ้งผลของอนุมาตรา (7) ข้างต้น จะต้องระบุด้วยสัญญาณจราจรที่อาจกำหนดตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศอนุญาตตามอำนาจของตนตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติกฎจราจร M7 พ.ศ. 2510

22 การออมสำหรับยานพาหนะบางคัน ฯลฯ S

ไม่มีสิ่งใดในมาตรา 10 ถึง 21 (ยกเว้นอนุมาตรา (7) ของมาตรา 21) ของพระราชบัญญัตินี้—

(ก) ใช้กับรถที่ใช้นำผู้โดยสารหรือสินค้าภายในและนำออกจากบริเวณที่รถไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวตามสัญญาจ้างรถที่ทำขึ้น นอกพื้นที่ ถ้าไม่มีรถให้เช่าภายในพื้นที่

(ข) ใช้กับรถในขณะที่ใช้ในงานศพหรืองานแต่งงาน

(ค) ใช้กับยานพาหนะใด ๆ ในขณะที่ใช้สำหรับบรรทุกผู้โดยสารภายใต้สัญญาจ้างพิเศษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

23 การตีความมาตรา 10 ถึง 22 S

(1) ในมาตรา 10 ถึง 22 แห่งพระราชบัญญัตินี้—

“แท็กซี่” หมายความว่า รถเช่าที่ว่าจ้างโดยจัดให้มีขึ้นในที่สาธารณะระหว่างบุคคลที่จะถูกลำเลียงในนั้น (หรือบุคคลที่กระทำการแทนเขา) กับคนขับรถสำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นที่นั่นแล้ว และ

“รถเช่าส่วนตัว” หมายความว่า รถเช่าที่มิใช่รถแท็กซี่ตามความหมายของหมวดนี้

(2) ในหมวดย่อย (1) ข้างต้น “รถเช่า” หมายถึงยานยนต์ที่มีคนขับ (นอกเหนือจากยานพาหนะที่เป็นรถบริการสาธารณะตามความหมายของมาตรา 1(1)(a) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์นั่งส่วนบุคคล M8Public 1981 ) อันเป็นการแสวงหากำไร ประชาชนสามารถเช่าเพื่อพาหนะส่วนบุคคลได้

(3) แม้ว่ายานพาหนะที่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นรถแท็กซี่ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เป็นรถเช่าอย่างอื่นนอกจากในลักษณะที่อ้างถึงในอนุมาตรา (1) ข้างต้น บทบัญญัติเกี่ยวกับ การดำเนินการเป็นรถแท็กซี่และการขับขี่ในลักษณะดังกล่าว (รวมถึงข้อกำหนดใด ๆ ในพระราชบัญญัตินี้) จะยังคงใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่และการดำเนินการอื่น ๆ ในโอกาสนั้นเองจะไม่ก่อให้เกิดการดำเนินการหรือการขับขี่ของ แท็กซี่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ถือตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้เป็นการดำเนินการหรือขับรถรับจ้างส่วนบุคคลตามความหมายของอนุมาตรา (1) ข้างต้น

ใบอนุญาตและข้อบังคับของผู้ค้ามือสอง S

ใบอนุญาตผู้ค้ามือสอง 24 ฉบับ ส

(1) ภายใต้หัวข้อย่อย (3) ด้านล่าง ต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า "ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสอง" สำหรับการดำเนินธุรกิจในฐานะตัวแทนจำหน่ายมือสอง

(2) ในมาตรานี้และในมาตรา 25 ถึง 27 และ 36 ของพระราชบัญญัตินี้ “ผู้ค้ามือสอง” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามือสองหรือสิ่งของที่มีลักษณะใดๆ

(3) ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสองเพื่อดำเนินการ -

(ก) ธุรกิจของโรงรับจำนำ (กล่าวคือ บุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติสินเชื่อผู้บริโภค M9 พ.ศ. 2517 นำบทความในการจำนำ)

(ข) ธุรกิจที่เป็นผู้ค้าส่งที่ซื้อเฉพาะจากผู้ค้ามือสองที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

[ F43 (c) ธุรกิจการกุศล (กล่าวคือ องค์กรที่เข้าสู่ทะเบียนการกุศลของสกอตแลนด์) ]

(ง) ธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามือสองหรือสิ่งของโดยบังเอิญกับธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ของตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของดังกล่าว

(จ) ธุรกิจทั้งการจัดหาเงินทุนสำหรับการได้มาซึ่งสินค้าโดยวิธีสัญญาเช่าซื้อ สัญญาการขายแบบมีเงื่อนไขหรือสัญญาขายสินเชื่อ (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 189(1) ของพระราชบัญญัติสินเชื่อผู้บริโภค M10 พ.ศ. 2517) หรือการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้สินค้า โดยวิธีการทำสัญญาจ้าง

(4) โดยปราศจากอคติต่อวรรค 5 ของบัญชี 1 ของพระราชบัญญัตินี้ หลังจากปรึกษาหารือกับหัวหน้าตำรวจแล้ว ผู้ออกใบอนุญาตอาจแนบเงื่อนไขกับใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสองที่กำหนดให้มีการบันทึกเกี่ยวกับสต็อกสินค้าของตัวแทนจำหน่าย การค้าและเงื่อนไขที่แนบมาด้วยอาจรวมถึงบทบัญญัติว่าโดยปราศจากอคติต่ออำนาจของผู้มีอำนาจภายใต้มาตรานี้

(ก) ข้อมูลที่จะรวมอยู่ในบันทึกเหล่านี้

(ค) สถานที่ที่จะเก็บรักษาและ

(ง) ระยะเวลาที่จะต้องเก็บรักษาไว้

(5) ผู้ค้ามือสองที่ซื้อยานยนต์มือสองเพื่อขายต่อในกิจการของตน จะต้องเก็บบันทึกการอ่านระยะทางบนมาตรวัดระยะทางของรถเมื่อได้มา

(6) บุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนอนุมาตรา (5) ข้างต้น จะต้องมีความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ปรับไม่เกิน [ F44 ระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน ]

(7) จะเป็นข้อต่อสู้สำหรับผู้ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดตามอนุมาตรา (6) ข้างต้น เพื่อพิสูจน์ว่าเขาใช้ความขยันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิด

25 การกำจัดหุ้นในการค้า ส

(1) ภายใต้อนุมาตรา (2) และ (3) ด้านล่างและมาตรา 27 ของพระราชบัญญัตินี้ ผู้ค้ามือสองต้องไม่จำหน่ายรายการใด ๆ ของหุ้นในการค้าของตนจนกว่าจะหมดอายุ 48 ชั่วโมง (ยกเว้นเวลาใด ๆ บน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์) หลังจากที่เขาได้รับมัน

(2) หมวดย่อย (1) ข้างต้นจะไม่นำไปใช้กับสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ค้าได้มาในที่สาธารณะและจำหน่ายโดยเขาโดยไม่ถูกนำตัวไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจของเขา

(3) ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตอาจ ในการให้ใบอนุญาตของตัวแทนจำหน่ายมือสองหรือในเวลาใดๆ ในภายหลัง ในการสมัครโดยตัวแทนจำหน่ายและหลังจากการปรึกษาหารือกับหัวหน้าตำรวจแล้ว คำสั่งว่าส่วนย่อย (1) ข้างต้นจะไม่นำไปใช้กับการกำจัดโดย ผู้แทนจำหน่ายสินค้าใด ๆ หรือรายการใด ๆ หรือประเภทของรายการใด ๆ ของหุ้นในการค้าของตนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุไว้

(4) คำสั่งภายใต้มาตรา (3) ข้างต้นอาจ—

(ก) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าเหมาะสม

(b) เกี่ยวข้องกับสต็อกในการค้าหรือรายการดังกล่าวที่ยังคงได้รับโดยตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือ

(c) เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต

(5) ในอนุมาตรา (3) ข้างต้น “ ระบุ ” หมายถึง ระบุไว้ในคำสั่งตามอนุมาตรานั้น

(6) ผู้ถือใบอนุญาตของผู้ค้ามือสองอาจอุทธรณ์ต่อนายอำเภอเพื่อคัดค้านคำตัดสินของผู้มีอำนาจอนุญาตตามมาตรานี้และวรรค 24(3) ถึง (9) และ (11) และ (12) ของตารางที่ 1 พระราชบัญญัติจะต้องใช้การอุทธรณ์ภายใต้มาตราย่อยนี้หากมีการแก้ไขที่จำเป็น

(7) บุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนมาตรา (1) ข้างต้น จะต้องมีความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ถึงค่าปรับไม่เกิน [ F45 ระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน ]

26 ผู้ขายสินค้ามือสอง: ความผิด ฯลฯ S

(1) ผู้ใดเมื่อขายสิ่งใดให้ผู้ค้ามือสองให้ชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จแก่ตัวแทนจำหน่ายต้องรับผิดในความผิดและต้องรับโทษปรับไม่เกิน [ F46 ระดับ 3 ตามมาตรฐาน มาตราส่วน ] .

(2) หากมีการเสนอสิ่งใด ๆ ให้กับผู้ค้ามือสองในระหว่างธุรกิจของเขา และเขามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าสิ่งนั้นถูกขโมยหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เขาอาจควบคุมตัวผู้เสนอขายได้ภายใต้มาตรา (3) ด้านล่าง และตำรวจอาจจับกุมผู้นั้นและเข้าครอบครองได้

(3) ไม่มีส่วนใดในอนุมาตรา (2) ด้านบนที่อนุญาตให้ผู้ค้ามือสองกักตัวบุคคลได้นานเกินความจำเป็นอันสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งตำรวจ

(4) ความรับผิดทางแพ่งจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการกักขังโดยสุจริตของบุคคลตามอนุมาตรา (2) ข้างต้นเท่านั้น

27 หน้าที่ของศาลเกี่ยวกับผู้ค้ามือสองที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ส

(1) ในกรณีที่ผู้ค้ามือสองถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายของมือสอง ศาลที่เขาถูกพิพากษาพิพากษาว่ากระทำผิดอาจสั่งใด ๆ ก็ได้ตามมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อความที่คัดมา ของความเชื่อมั่นและโทษดังกล่าว (ถ้ามี) ภายใน 6 วันหลังจากวันที่ถูกตัดสินลงโทษ ให้เสมียนศาลไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตภายใน 6 วันหลังจากวันที่ถูกพิพากษาลงโทษ

(2) ในกรณีที่ผู้ค้ามือสองถูกตัดสินว่ามีความผิด —

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายมือสองหรือ

(ข) ความผิดซึ่งศาลเห็นว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์

ศาลอาจสั่งไม่จำหน่ายสินค้ามือสองที่ได้มาโดยเขาจนกว่าจะสิ้นอายุ 7 วันหลังจากที่ได้มา

(3) ในการสั่งตามอนุมาตรา (2) ข้างต้น ให้ศาลกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีให้ยังคงมีผลใช้บังคับ แต่ศาลจะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามคำร้องขอของบุคคล มันเกี่ยวข้องกับใคร

(4) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งเกี่ยวกับตนตามอนุมาตรา (2) ข้างต้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน [ F47 ระดับ 4 ในระดับมาตรฐาน ] หรือจำคุกไม่เกิน 60 วัน หรือทั้งจำทั้งปรับ

[ F48 ใบอนุญาตและข้อบังคับของผู้จำหน่ายมีด E+W+S

F48 Ss. 27A-27S และข้ามหัวเรื่อง (1.11.2007 สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, 1.6.2009 สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, 1.9.2009 สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, 1.6.2010 เท่าที่ยังไม่ได้บังคับใช้) โดย Custodial Sentences and Weapons (สกอตแลนด์) พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 17) เอสเอส 58, 67(2) S.S.I. 2550/431 ศิลปะ 3, sch., S.S.I. 2552/197 ศิลป์. 2, ช.

27A ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมีด E+W+S

(1) ใบอนุญาตที่เรียกว่า "ใบอนุญาตของพ่อค้ามีด" จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในฐานะตัวแทนจำหน่ายในบทความใด ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อย (2)

(ก) มีด (นอกเหนือจาก [ F49 มีดพับที่มีใบมีดยาวไม่เกิน 3.5 นิ้ว (8.91 เซนติเมตร) หรือมีด ] ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้าน)

[ F50 (aa) กริช (นอกเหนือจาก kirpans หรือ skean dhus ที่มีใบมีดยาวไม่เกิน 3.5 นิ้ว (8.91 เซนติเมตร)) ]

(b) ใบมีด (นอกเหนือจากที่ออกแบบสำหรับใช้ในบ้าน)

(ii) ที่แหลมคม

และที่ทำหรือดัดแปลงเพื่อใช้เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล

(3) ใบอนุญาตของผู้ค้ามีด นอกเหนือจากการระบุกิจกรรมที่ตัวแทนจำหน่ายทำ ให้ระบุสถานที่ในหรือจากกิจกรรมที่จะดำเนิน

(4) ในหมวดย่อย (1) และ (3) “ตัวแทนจำหน่าย” หมายความว่า บุคคลที่ประกอบธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน —

(ค) เสนอขายหรือให้เช่า

(ง) เปิดเผยเพื่อขายหรือจ้าง

แก่บุคคลที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพ บทความใด ๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อย (2) (ไม่ว่ากิจกรรมที่กล่าวถึงในวรรค (a) ถึง (f) จะดำเนินการโดยบังเอิญกับธุรกิจที่จะไม่ นอกเหนือไปจากนี้ ต้องมีใบอนุญาตของพ่อค้ามีด)

(5) ในหมวดย่อย (4) “การขาย” เกี่ยวกับบทความที่กล่าวถึงในหัวข้อย่อย (2)—

(i) การขายบทความดังกล่าวโดยการประมูล

(ii) การรับสินค้าหรือบริการชำระเงิน (ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด) สำหรับบทความดังกล่าว แต่

(b) ไม่รวมถึงการขาย (โดยการประมูลหรืออย่างอื่น) บทความดังกล่าวโดยบุคคลหนึ่งในนามของอีกคนหนึ่ง

และ "ขาย" ให้ตีความตามนั้น

(6) เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุมาตรา (4) สิ่งของนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการถูกขายหากถูกขายทอดตลาด (โดยการประมูลหรืออย่างอื่น) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ

(7) รัฐมนตรีสก็อตอาจโดยคำสั่งแก้ไขส่วนย่อย (2) เพื่อ—

(ก) เพิ่มบทความหรือชั้นเรียนของบทความ

(ข) แก้ไขคำอธิบายบทความหรือประเภทของบทความ

(c) ลบบทความหรือชั้นเรียนของบทความ

(8) รัฐมนตรีชาวสก็อตอาจโดยคำสั่ง—

(a) แก้ไขส่วนย่อย (4) เพื่อแก้ไขคำจำกัดความของ “ตัวแทนจำหน่าย”

(b) ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะไม่ถือเป็นธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนย่อยนั้น (หรือส่วนย่อยนั้นตามที่แก้ไข)

(9) อำนาจในอนุมาตรา (8) (ก) รวมถึงอำนาจเฉพาะในการเพิ่มคำอธิบายของธุรกิจ

การปรับเปลี่ยน ฯลฯ (ไม่แก้ไขข้อความ)

27B การขอใบอนุญาตผู้ค้ามีด: ประกาศ E+W+S

(1) ผู้ออกใบอนุญาตต้องประกาศให้ประชาชนทราบทุกคำขอที่ยื่นคำขอให้อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของผู้ค้ามีด

(2) อนุวรรค (8) ของวรรค 2 ของตารางที่ 1 ใช้กับการแจ้งต่อสาธารณะภายใต้หัวข้อย่อย (1) เนื่องจากใช้กับการแจ้งต่อสาธารณะตามวรรคย่อย (7) ของวรรคนั้น

27C ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมีด: เงื่อนไข E+W+S

(1) ในการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของพ่อค้ามีด ผู้ออกใบอนุญาต—

(ก) ต้องแนบใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่กำหนด (โดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป) ตามคำสั่งของรัฐมนตรีสกอตแลนด์

(b) โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ [ F51 มาตรา 3B และ ] วรรค 5 ของตารางที่ 1 แนบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความที่แตกต่างกันหรือประเภทต่าง ๆ ของบทความ

(c) โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ [ มาตรา F52 และ ] วรรคนั้น แนบเงื่อนไขใบอนุญาตสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับ—

(i) การเก็บรักษาบันทึกโดยผู้ถือใบอนุญาต

(ii) การจัดเก็บสิ่งของที่กล่าวถึงในมาตรา 27A(2) และ

(iii) การแสดงบทความดังกล่าว

(2) คำสั่งตามอนุมาตรา (1) (ก) อาจกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อใช้กับบทความที่แตกต่างกันหรือประเภทของบทความที่แตกต่างกัน

27D การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมีด E+W+S

(1) ส่วนย่อย (2) ใช้ในกรณีที่ผู้ถือใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายมีด (“ตัวแทนจำหน่าย”)—

(ก) ใบอนุญาตต้องได้รับข้อมูลประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจากบุคคลและ

(b) ตัวแทนจำหน่ายร้องขอ (ไม่ว่าจะด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น) ข้อมูลจากบุคคลนั้น

(2) บุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบุคคลที่ให้ข้อมูลเท็จโดยรู้เท่าทันหรือประมาทเลินเล่อเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอตามอนุมาตรา (1) (ข) มีความผิดในความผิดและต้องรับโทษโดยสรุปโดยไม่ได้รับโทษปรับ เกินระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน

27E ใบอนุญาตผู้ค้ามีด: หมายค้น ค้นหา และยึดบทความ E+W+S

(1) อนุมาตรา (2) ให้ใช้บังคับหากผู้พิพากษาแห่งสันติภาพหรือนายอำเภอพอใจกับพยานหลักฐานในคำปฏิญาณตนว่า—

(ก) ส่วนย่อย (3) ใช้และ

(b) หมวดย่อย (4) หรือ (5) มีผลบังคับใช้

(2) ผู้พิพากษาแห่งสันติภาพหรือนายอำเภออาจออกหมายให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ -

(ก) เข้าไปตรวจค้นสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายและ

(b) เพื่อยึดและลบบทความที่เกี่ยวข้อง

(3) ส่วนย่อยนี้ใช้หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล ("ผู้ต้องสงสัย") กำลังดำเนินกิจกรรมในสถานที่ใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตผู้ค้ามีดตามมาตรา 27A

(4) ส่วนย่อยนี้ใช้หากไม่มีใบอนุญาตของผู้ค้ามีดที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

(5) ส่วนย่อยนี้ใช้ในกรณีที่ใบอนุญาตของผู้ค้ามีดมีผลใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรม แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องสงสัยล้มเหลวหรือล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต

27F อำนาจของตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ E+W+S

(1) ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจใช้กำลังตามสมควรในการดำเนินการตามหมายที่ออกตามมาตรา 27E(2)

(2) ในกรณีที่ตำรวจซึ่งไม่สวมเครื่องแบบกำลังจะเข้ามา กำลังเข้ามา หรือเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 27E(2) ถ้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยบุคคลในหรือในสถานที่ สร้างบัตรประจำตัวของเขา

(3) เมื่อเจ้าหน้าที่รับอนุญาตกำลังจะเข้ามา กำลังเข้ามา หรือเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 27E (2) เขาต้องแสดงใบอนุญาตหากจำเป็นต้องกระทำโดยบุคคลในหรือในสถานที่

(4) ถ้าให้ตำรวจต้องแสดงบัตรประจำตัวตามมาตรา (๒) บุคคลนั้นไม่มีสิทธิเข้าไปในหรือค้นสถานที่ หรืออยู่ที่นั่นหรือค้นสถานที่ต่อไปจนกว่าจะสร้างได้ แล้วแต่กรณี

(5) ถ้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการแสดงอำนาจตามอนุมาตรา (๓) ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าไปในหรือตรวจค้นสถานที่ หรืออยู่ที่นั่นหรือตรวจค้นสถานที่ต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะสร้างเสร็จ มัน.

(ก) ล้มเหลวโดยไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการตามหมายที่ออกตามมาตรา 27E(2) ให้เข้าไปและตรวจค้นสถานที่ใด ๆ หรือ

(ข) ขัดขวางการเข้าหรือค้นสถานที่ใด ๆ โดยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการ

มีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกินระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน

(7) บทความที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกยึดและถอดออกภายใต้หมายที่ออกให้ตามมาตรา 27E(2) อาจถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าการดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยจะเสร็จสิ้น

(8) เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุมาตรา (7) การดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยจะยุติลงหาก—

(ก) เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาหรือจัดการอย่างอื่นในความผิด

(c) การดำเนินการสำหรับความผิดถูกยกเลิก

(ง) มีการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ดำเนินคดีกับเขา

(9) ในส่วนนี้ “ผู้ต้องสงสัย ” ให้ตีความตามมาตรา 27E(3)

27G Power ตรวจสอบเอกสาร E+W+S

(1) หมวดย่อย (2) ใช้ในกรณีที่—

(ก) ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตของพ่อค้ามีดตามมาตรา 27A และ

(b) ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

(2) ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจ—

(ก) กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

(b) ตรวจสอบบันทึกหรือเอกสารดังกล่าว และ

(c) ถ่ายสำเนาหรือคัดลอกจากบันทึกหรือเอกสารดังกล่าว

(ก) บังคับตามอนุมาตรา (2) เพื่อจัดทำบันทึกหรือเอกสารและ

(b) ล้มเหลวโดยไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผล

มีความผิดฐานความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกินระดับ 3 ในระดับมาตรฐาน

(4) ก่อนใช้อำนาจตามอนุมาตรา (2)—

(ก) ตำรวจที่ไม่สวมเครื่องแบบต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

(5) เพื่อความมุ่งประสงค์ของมาตรานี้ บุคคลจะ “เกี่ยวข้อง” หากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงบันทึกหรือเอกสารได้

27H ส่วน 27E ถึง 27G: การตีความ E+W+S

(1) ในมาตรา 27E และ 27F—

“สถานที่” หมายความรวมถึง ยานพาหนะหรือเรือ

“ บทความที่เกี่ยวข้อง ” หมายถึงบทความที่กล่าวถึงในย่อหน้าใด ๆ (a) ถึง (d) ของอนุมาตรา (2) ของมาตรา 27A

(2) ในมาตรา 27E ถึง 27G “เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ” หมายถึงเจ้าหน้าที่ของผู้มีอำนาจอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 27E, 27F หรือ 27G แล้วแต่กรณี

27J คำสั่งริบ E+W+S

(1) หมวดย่อย (2) ใช้ในกรณีที่บุคคล (“ผู้กระทำความผิด”) ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามอนุมาตรา (A1) หรือ (2) ของมาตรา 7 ที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เกี่ยวข้อง—

(ก) ถูกยึดโดยอาศัยอำนาจตามหมายที่ออกให้ตามมาตรา 27E(2) หรือ

(b) อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของผู้กระทำความผิดในเวลาที่เกี่ยวข้อง

(2) ศาลที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินอาจสั่งริบ ("คำสั่งริบ") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เกี่ยวข้อง

(3) ศาลอาจสั่งริบได้—

(ก) ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดในลักษณะอื่นใดหรือไม่และ

(ข) โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับการริบในการตรากฎหมายใด ๆ

(4) ในการพิจารณาสั่งริบศาลต้องคำนึงถึง

(ก) คุณค่าของบทความที่เกี่ยวข้องและ

(b) ผลกระทบทางการเงินและผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้กระทำความผิดในการจัดทำคำสั่ง (นำมารวมกับคำสั่งอื่นใดที่ศาลพิจารณา)

“ บทความที่เกี่ยวข้อง ” หมายถึงบทความที่กล่าวถึงในย่อหน้าใด ๆ (a) ถึง (d) ของส่วนย่อย (2) ของมาตรา 27A

เวลาที่ผู้กระทำความผิดถูกจับกุมในความผิดหรือ

เวลาที่อ้างว่าเป็นผู้ต้องหาในความผิดนั้น

27K ผลกระทบของคำสั่งริบ E+W+S

(1) คำสั่งริบตามมาตรา 27J(2) ดำเนินการเพื่อลิดรอนสิทธิใด ๆ ที่เขามีในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

(2) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งริบต้องถูกยึดไว้ในครอบครองของตำรวจ

(3) ศาลที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินอาจใช้คำร้องของบุคคลผู้ซึ่ง

(ก) เรียกร้องทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งริบแต่

(b) ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดซึ่งถูกริบจาก

ทำคำสั่ง (“คำสั่งกู้คืน”) เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ยื่นคำขอหากปรากฏต่อศาลว่าเขาเป็นเจ้าของ

(4) ต้องยื่นคำร้องตามมาตรา (3) —

(ก) ในลักษณะที่อาจกำหนดโดยพระราชบัญญัติการเลื่อนเวลาและ

(ข) ก่อนสิ้นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่มีคำสั่งริบ

(5) คำขอจะรับได้ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำร้องเป็นที่พอใจของศาลว่า—

(ก) มิได้ยินยอมให้ผู้กระทำความผิดครอบครองทรัพย์สินหรือ

(ข) เขาไม่รู้และไม่มีเหตุให้สงสัยว่ามีความผิด

(6) ถ้าบุคคลมีสิทธิที่จะเรียกคืนทรัพย์สินซึ่งโดยอาศัยคำสั่งกู้คืนอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นสิทธินั้น -

(ก) ไม่กระทบกระเทือนการสั่งคืนไม่ว่าเวลาใดก่อนสิ้นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สั่งทำ

(b) หายไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

(7) รัฐมนตรีของสกอตแลนด์อาจสั่งการให้หรือเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกริบตามคำสั่งริบในกรณีที่—

(ก) ไม่มีการยื่นคำร้องตามมาตรา (๓) ก่อนสิ้นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่มีคำสั่งริบหรือ

(b) ไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวสำเร็จ

(8) คำสั่งตามอนุมาตรา (7) อาจทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ— particular

(ก) การจัดการกับเงินที่ได้จากการจำหน่าย

27L ความผิดโดยพันธมิตร E+W+S

ในกรณีที่ความผิดอันกระทำโดยห้างหุ้นส่วนภายใต้—

(ก) มาตรา 5 (ในความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตของพ่อค้ามีด)

(b) มาตรา 7 (ในความผิดที่เกี่ยวข้อง)

ได้รับการพิสูจน์ว่าได้กระทำโดยได้รับความยินยอมหรือรู้เท่าทัน หรือเป็นผลจากการละเลยใดๆ ในส่วนของ คู่ครอง คู่ครอง ตลอดจนหุ้นส่วนมีความผิดในความผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามนั้น .

27M ต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสม E+W+S

ในกรณีที่บุคคลประกอบธุรกิจซึ่ง—

(ก) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายมือสองและ

(b) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27A ต้องมีใบอนุญาตของพ่อค้ามีด

บุคคลนั้นต้องการใบอนุญาตที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม

27N ขายมีดระยะไกล ฯลฯ E+W+S

(1) ส่วนนี้ใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขายบทความที่กล่าวถึงในมาตรา 27A(2)—

(ก) สถานที่ ("สถานที่ที่เกี่ยวข้อง") ที่ซึ่งบทความถูกส่งไปตามการขายไม่เหมือนกับสถานที่ที่มีการสั่งซื้อบทความ ("สถานที่ขาย")

(b) สถานที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสกอตแลนด์ และ

(c) สถานที่ขายไม่ได้อยู่ในสกอตแลนด์

(2) เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าการขายสิ่งของนั้นเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เกี่ยวข้อง

27P การขายและการจัดส่งในพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ E+W+S

(1) ส่วนย่อย (2) ใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขายบทความที่กล่าวถึงในมาตรา 27A(2)—

(ก) สถานที่ที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานท้องถิ่น และ

(ข) สถานที่ขายตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งตามมาตรา 2(2) เป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการรับคำสั่งบทความ

(2) เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าการขายบทความนั้นเกิดขึ้น—

(ก) ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และ

(3) ในส่วนนี้ "สถานที่ที่เกี่ยวข้อง" และ "สถานที่ขาย" มีความหมายเช่นเดียวกับในมาตรา 27N

27Q หน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขของใบอนุญาต E+W+S

(1) หมวดย่อย (2) ใช้เมื่อมีการยื่นคำร้องต่อผู้มีอำนาจอนุญาตสำหรับการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ค้ามือสองโดยผู้ถือใบอนุญาตของผู้ค้ามีดที่ออกโดยผู้มีอำนาจนั้น

(2) ในการอนุญาต ผู้อนุญาตต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของใบอนุญาตของพ่อค้ามีด

(3) หมวดย่อย (4) ใช้ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องต่อผู้มีอำนาจอนุญาตสำหรับการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ค้ามีดโดยผู้ถือใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสองที่ออกโดยหน่วยงานนั้น

(4) ในการอนุญาตคำขอ ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายมือสองตามวรรค 10 ของตารางที่ 1 เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของผู้จำหน่ายมีด ใบอนุญาต

27R ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ค้ามีด: ข้อยกเว้น E+W+S

รัฐมนตรีชาวสก็อตอาจออกคำสั่งให้กระทำความผิดตาม —

(ก) มาตรา 5 (ในความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตของพ่อค้ามีด)

(b) มาตรา 7 (ในความผิดที่เกี่ยวข้อง)

อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง

27S คำสั่งซื้อภายใต้มาตรา 27A ถึง 27R E+W+S

(1) อำนาจใด ๆ ที่สั่งโดยมาตรา 27A(7), 27A(8), 27C(1)(a), 27K(7) หรือ 27R ในการออกคำสั่งนั้นสามารถใช้บังคับได้โดยเครื่องมือทางกฎหมาย

(2) ภายใต้อนุมาตรา (3) ตราสารทางกฎหมายที่มีคำสั่งภายใต้ส่วนใด ๆ เหล่านี้จะถูกเพิกถอนตามมติของรัฐสภาสกอตแลนด์

(3) ตราสารตามกฎหมายที่มีคำสั่งตามมาตรา 27R จะกระทำมิได้ เว้นแต่ร่างของตราสารนั้นได้วางไว้ก่อนและได้รับความเห็นชอบจากมติของรัฐสภาสกอตแลนด์ ]

ใบอนุญาตและข้อบังคับของผู้ค้าโลหะ S

28 ผู้ค้าโลหะ: ใบอนุญาตและระเบียบข้อบังคับ ส

(1) ภายใต้หัวข้อย่อย (2) ด้านล่าง ต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า "ใบอนุญาตผู้ค้าโลหะ" เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าโลหะ

(2) บุคคลไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าโลหะซึ่งมีผลบังคับตามมาตรา 29(1) หรือ (4) แห่งพระราชบัญญัตินี้ (อ้างถึงในอนุมาตรา (3) ด้านล่างและในมาตรา 30 ถึง 37 แห่งพระราชบัญญัตินี้ตามลำดับในฐานะ "หมายยกเว้น" และ "หมายยกเว้นชั่วคราว")

(3) มาตรา 30 ถึง 36 แห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งหมายให้ได้รับยกเว้นหรือหมายให้ยกเว้นชั่วคราวมีผลใช้บังคับ

(4) ใบอนุญาตผู้ค้าโลหะจะต้องระบุสถานที่ในหรือจากกิจกรรมที่จะดำเนิน นอกเหนือจากการระบุกิจกรรมที่ตนทำ

29 ใบสำคัญแสดงสิทธิการยกเว้นของผู้ค้าโลหะ ส

(1) เมื่อผู้อนุญาตใช้ใบอนุญาตจะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเขา หากมีการออกใบรับรองโดยผู้สอบบัญชีของธุรกิจผู้ค้าโลหะที่ระบุว่าในปีการเงินที่สิ้นสุดในงวด 18 เดือนก่อนการผลิตใบรับรองแก่พวกเขาทันที จำนวนเงินทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับเป็นเงินต้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเขาในส่วนที่เกี่ยวกับโลหะที่ขายหรือจัดหาโดยเขา โดยไม่มีการลดหย่อนใดๆ เกิน 100,000 ปอนด์สเตอลิงก์หรือ จำนวนเงินอื่นที่อาจใช้แทนจำนวนเงินนั้นได้โดยคำสั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศ

(2) คำสั่งที่ทำขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุมาตรา (1) ข้างต้น ให้กระทำโดยตราสารที่ถูกเพิกถอนตามมติของสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) หมายยกเว้นให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกหมาย

(4) ผู้ออกใบอนุญาตอาจออกใบสำคัญแสดงสิทธิชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ออกใบอนุญาตในคำขอโดยผู้ค้าโลหะได้ หากพวกเขาพอใจว่าเขาไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าโลหะ

(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิการยกเว้นชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าโลหะจะยังคงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหรือวันที่ภายหลังตามที่ผู้อนุญาตอาจระบุ—

(ก) เป็นระยะเวลา 18 เดือนหรือ

(ข) จนถึง (หากเร็วกว่านั้นสิ้นระยะเวลานั้น) วันที่มอบให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ

(ค) ถ้าผู้นั้นได้ยื่นขอใบอนุญาตผู้ค้าโลหะภายในระยะเวลานั้น จนถึงวันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับอนุญาต หรือหากถูกปฏิเสธ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาที่ตนอาจยื่นคำขอได้ การอุทธรณ์ตามวรรค 18 ของบัญชี 1 แห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อคัดค้านการปฏิเสธนั้นหรือที่เขาได้ยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว จนกว่าจะมีการละทิ้งหรือพิจารณาถึงเขา

(6) ต้องเป็นเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิการยกเว้นชั่วคราวที่ตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับโลหะจากบุคคลที่ขายหรือจำหน่ายโลหะดังกล่าวในการค้าหรือธุรกิจเท่านั้น

(7) ผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอนหมายยกเว้นชั่วคราวได้ เนื่องจากผู้ค้าโลหะที่เกี่ยวข้องได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อย่อย (6) ข้างต้น

(8) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตหรือตำรวจอาจกำหนดให้บุคคลใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่หรือตำรวจมีเหตุอันควรเชื่อว่าประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าโลหะโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ค้าโลหะเพื่อผลิตหมายยกเว้นหรือหมายยกเว้นชั่วคราว ภายในเวลาอันสมควรที่จะต้องกระทำการดังกล่าว และบุคคลใดๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตของผู้ค้าโลหะและผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้แสดงหมายยกเว้นหรือหมายยกเว้นชั่วคราวภายในเวลานั้น ล้มเหลว โดยไม่มีข้อแก้ตัวตามสมควร จะต้องมีความผิดในความผิดและต้องรับผิดตามคำพิพากษาโดยสรุป ถึงค่าปรับไม่เกิน [ F53 ระดับ 1 ในระดับมาตรฐาน ]

(9) เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตหรือตำรวจที่ไม่สวมเครื่องแบบจะไม่มีสิทธิใช้อำนาจที่ตนอาจใช้ตามอนุมาตรา (8) ข้างต้นได้จนกว่าจะแสดงใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัว แล้วแต่กรณี แก่บุคคลที่ตนต้องปฏิบัติ

“ ผู้ตรวจสอบบัญชี ” หมายความว่า บุคคลที่ [ F54 มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายตามส่วนที่ 42 ของพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 ] และ

“ ปีการเงิน ” ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าโลหะ หมายถึง ปีการเงินของกิจการ หรือหากไม่มีปีการเงิน ให้เริ่มปีที่ 6 เมษายน เป็นต้นไป


ดูวิดีโอ: (พฤศจิกายน 2021).